Novice

OPERACIJAGarancijski sklad za odobravanje garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere"Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Spodbujanje podjetništva. Opis:Operacija zagotavlja dostop do ugodnih finančnih virov za MSP oz. zagotavlja garancije za zavarovanje bančnih kreditov in subvencij obrestnih mer za MSP.Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranjaFinančna sredstva za izvajanje operacije se krijejo iz naslednjih proračunskih postavk: Garancije:  945310 – Finančni instrumenti za spodbujanje podjetništva 2007-2013 – EU 945410 – Finančni instrumenti za spodbujanje podjetništva 2007-2013- slovenska udeležba 36.261.565,08 EUR 6.399.099,72 EUR SKUPAJ 42.660.664,80 EUR Subvencija obrestne mere:  692710 – Spodbujanje podjetništva – 07-13-EU 6965510 – Spodbujanje podjetništva – 07-13- slovenska udeležba 606410* – Inovacijsko okolje in razvoj gospodarstva 5.595.253,22 EUR 987.397,63 EUR 17.617.451,72 EUR SKUPAJ 24.200.102,57 EUR *za sredstva subvencije obrestne mere do 31.12.2015 je bila zagotovljena retroaktivna pomoč EU, zato so bila ta sredstva financirana tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 15.253.222,83 EUR   Trajanje operacije:Od podpisa aktualne pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, do poteka šestih mesecev po izteku zadnje kreditne pogodbe, za katero bo izdana garancija in izplačana subvencija obrestne mere v skladu s Programom. Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacijeRazpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis Sklada je dosegljiva na tej spletni strani v poglavju razpisi ter na sedežu Sklada. Na vsa vaša vprašanja in dileme bodo odgovorili svetovalci Sklada na elektronskem naslovu: info@podjetniskisklad.si ali po tel. 02/234 12 60.  Informacije o javnih razpisih Sklada in razpisno dokumentacijo najdete tudi pri bančnih svetovalcih za kreditiranje podjetij v bankah, ki sodelujejo s Skladom, pri območnih obrtnih in gospodarskih zbornicah.  OPERACIJAHoldinški sklad v okviru Slovenskega podjetniškega sklada"Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Spodbujanje podjetništva." Opis: V okviru operacije »Program Instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS 2009 - 2013 (PIFI)«, ki jo izvaja Slovenski podjetniški sklad, se izvajajo instrumenti: ·         lastniškega financiranja (tvegan kapital za hitrorastoča podjetja preko družb tveganega kapitala, semenski kapital, itd,...) ·         dolžniškega financiranja (garancije, pogarancije, mikrokrediti,...)Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih sredstev financiranjaFinančna sredstva za izvajanje operacije se krijejo iz naslednjih proračunskih postavk: 945310 – Finančni instrumenti za spodbujanje podjetništva 2007-2013 –EU945410 – Finančni instrumenti za spodbujanje podjetništva 2007-2013- SLO SKUPAJ:                                                                                   124.601.331,23 EUR                                                                                                                                                                     Trajanje operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev Pričetek operacije: 22.10.2009Konec operacije:    31.12.2016Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacijeSimona Grobelnik, vodja sektorja razvojnih službe-pošta: simona.grobelnik@podjetniskisklad.sitel: +386 (0) 2 234 12 85Več o evropskih, strukturnih in investicijskih skladih najdete na tej povezavi. OPERACIJAProgram instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS 2009-2013 (PIFI)-ESS (4.prednostna usmeritev)"Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve: Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti."   OpisV okviru operacije »Program Instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS 2009 - 2013 (PIFI) - ESS (4. prednostna usmeritev)«, ki jo izvaja Slovenski podjetniški sklad, se izvajajo instrumenti: ·         dolžniškega financiranja (mikrokrediti) Finančni instrumenti se izvajajo preko posameznih javnih razpisov.Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja Finančna sredstva za izvajanje operacije se krijejo iz naslednjih proračunskih postavk: 945310 – Finančni instrumenti za spodbujanje podjetništva 2007-2013 –EU 945410 – Finančni instrumenti za spodbujanje podjetništva 2007-2013- SLO 572.775,90 EUR 101.078,10 EUR SKUPAJ                                                                                                                                                 673.854,00 EUR                                                                                                                                                                                            Trajanje operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstevPričetek operacije: 22.10.2009Konec operacije:    31.12.2016Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacijeSimona Grobelnik, vodja sektorja razvojnih službe-pošta: simona.grobelnik@podjetniskisklad.sitel: +386 (0) 2 234 12 85 Več o evropskih, strutkrunih in investicijskih skladih najdete na tej povezavi.  OPERACIJAGarancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (1. prednostna usmeritev)"Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij."   OpisV okviru operacije "Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (1. prednostna usmeritev)", ki jo izvaja Slovenski podjetniški sklad, se izvajajo instrumenti:- dolžniškega financiranja (garancije)Finančni instrumenti se izvajajo preko posameznih javnih razpisov.Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranjaFinančna sredstva za izvajanje operacije se krijejo iz naslednjih proračunskih postavk: 9453- Finančni instrumenti za spodbujanje podjetništva 2007-2013 - EU9454 - Finančni instrumenti za spodbujanje podjetništva 2007-2013 -SLO 21.357.224,10 EUR 3.768.921,90 EUR SKUPAJ                                                                                                                                                                     25.126.146,00 EUR            * za sredstva za oblikovanje rezervacij za izdane garancije Sklada v letih 2011-2012 in 2014-2015 je bila zagotovljena retroaktivna pomoč EU, zato so bila ta sredstva financirana tudi iz Evropskega Socialnega Sklada (ESS) in sicer v višini 25.126.146,00 EUR. Prejemniki podpore, katerim je bila zagotovljena retroaktivna pomoč EU so navedeni na seznamu P1TIP2011, P1TIP 2012, P1TIP2014, P1BTIP2014 in P1TIP2015. Trajanje operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstevPričetek operacije: 22.10.2009Konec operacije:    31.12.2016Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacijeSimona Grobelnik, vodja sektorja razvojnih službe-pošta: tel: +386 (0) 2 234 12 85Več o evropskih, strukturnih in investicijskih skladih najdete na tej povezavi.
Zavarovanje bančnih kreditov z garancijami SPS-a omogoča MSP-jem hitrejše, lažje, predvsem pa cenejše pridobivanje bančnih kreditov za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj, izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev. Kredit zavarovan z garancijo Sklada je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.  
MIKROKREDIT predstavlja neposredni kredit Sklada po ugodni pogodbeni obrestni meri. Mikrokredite lahko koristijo MLADA in MSP5+ podjetja oz. specifične ciljne skupine podjetij, ki v Sloveniji predstavljajo določeno tržno vrzel (npr. podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata oz. opravljajo dejavnost na določenem problemskem območju; podjetja opredeljena po sektorjih oz. dejavnostih, fazi razvoja,...) omogočen lažji dostop do ugodnih virov financiranja za financiranje rasti in razvoja podjetij, investicij in tekočega poslovanja v četrti razvojni fazi. Cilj je omogočiti dostop MLADIM in MSP5+ podjetjem do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja, ki se kažejo v nižji obrestni meri, nižjih zavarovalnih zahtevah, ročnosti kredita ter možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita ter omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita).
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD JE USPEŠNO KANDIDIRAL NA EVROPSKEM PROGRAMU "COSME" /NA VOLJO 180 MIO EUR GARANCIJ ZA MSP-JE/Sporočilo za javnost s strani EIF najdete tukaj. Sodelovanje med Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) in Evropskim investicijskih skladom (EIF) je potekalo že v okviru evropskega Programa za konkurenčnost in inovativnost (CIP  Competitiveness and Innovation Framework Program) v obdobju 2007-2013. V triletnem obdobju trajanja pogarancije EIF je Sklad odobril: 937 garancij, v skupnem znesku 152,83 mio EUR, s čemer je vzpodbudil cca. 390,00 mio EUR investicij v gospodarsko okolje. Podjetja, ki so bila v tem obdobju upravičena do pogarancije EIF-CIP so v povprečju ustvarila 1,9 novih delovnih mest na podjetje oz. skupaj okvirno 1.780 novih delovnih mest, ter v povprečju povečala dodano vrednost na zaposlenega za 9% v treh letih po izvedeni investiciji.Sedaj se sodelovanje nadaljuje v programu COSME, ki je nov Program EU za konkurenčnost podjetij in MSP za obdobje 2014–2020 v okviru katerega je eden izmed glavnih ciljev zagotoviti boljši dostop do financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) v različnih fazah njihovega življenjskega cikla. Za uresničevanje tega cilja bodo MSP-ji preko garancijske sheme SPS-a imeli več možnosti za dostop do bančnih kreditov, zavarovanih z garancijami, saj se na ravni celotne Evrope pričakuje, da bo s programom COSME podprtih med 220.000 in 330.000 MSP v skupni vrednosti med 14 in 21 mlrd EUR.Slovenski podjetniški sklad je, kot prva javna institucija v Sloveniji uspešno kandidiral na COSME programu in dne 05.11.2015 tudi podpisal pogodbo o pridobitvi pogarancij s strani Evropskega investicijskega sklada (EIF). V okviru tega programa bo SPS za triletno obdobje trajanja pogodbe, zaradi pogarancij EIF-a, lahko povišal razpisane kvote. To pomeni, da bo lahko v naslednjih treh letih razpisal 180,00 mio EUR garancij za zavarovanje bančnih kreditov, ki jih bo lahko koristilo okvirno 1100 MSP-jev. FINANČNE SPODBUDE V OKVIRU PROGRAMA COSMEGarancije Sklada za zavarovanje bančnih kreditov, ki jih bodo MSP-ji najeli pri eni od sodelujočih bank, bodo s pomočjo COSME programa pomenile še lažji, hitrejši in cenejši dostop mikro, malih in srednje velikih podjetij do bančnih kreditov, kar se bo še posebej izkazalo pri nižjih zahtevah po dodatnem zavarovanju kreditov (garancija + dodatno zavarovanje max. 80% glavnice kredita), ki bremeni podjetnika.Z produkti v okviru programa COSME bodo podprta mikro, mala in srednje velika podjetja, ki ne izpolnjujejo nobenega kriterija inovativnosti (link) z max. garancijo 750.000 EUR ter dodatnim zavarovanjem v višini max. 80% glavnice kredita (ne vključujoč garancijo).Prvi razpisi garancijske sheme SPS-a v sodelovanju s programom COSME, se bodo začeli v začetku leta 2016, ko bo SPS ponudil 90,00 mio EUR garancij za zavarovanje bančnih kreditov, ki bodo namenjeni financiranju novih investicij, razvojnih projektov in/ali obratnih sredstev. Za prijavo v okviru COSME programa ne bo potrebna posebna vloga!
»Podprto financiranje je upravičeno do podpore Evropske Unije v okviru poroštvenega instrumenta ustanovljenega  z Uredbo (EU) št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Programa za konkurenčnost podjetij in MSP-jev (COSME) (2014-2020) ter Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), ustanovljenega v okviru Naložbenega načrta za Evropo.” Opis programa "Cosme"Sodelovanje med Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) in Evropskim investicijskih skladom (EIF) je potekalo že v okviru evropskega Programa za konkurenčnost in inovativnost (CIP  Competitiveness and Innovation Framework Program) v obdobju 2007-2013. V triletnem obdobju trajanja pogarancije EIF je Sklad odobril: 937 podjetij v skupnem znesku 152,83 mio EUR, s čemer je vzpodbudil cca. 390,00 mio EUR investicij v gospodarsko okolje. Podjetja, ki so bila v tem obdobju upravičena do pogarancije EIF-CIP so v povprečju ustvarila 1,9 novih delovnih mest na podjetje oz. skupaj okvirno 1.780 novih delovnih mest, ter v povprečju povečala dodano vrednost na zaposlenega za 9% v treh letih po izvedeni investiciji. Sedaj se sodelovanje nadaljuje v programu COSME, ki je nov Program EU za konkurenčnost podjetij in MSP za obdobje 2014–2020 v okviru katerega je eden izmed glavnih ciljev zagotoviti boljši dostop do financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) v različnih fazah njihovega življenjskega cikla. Za uresničevanje tega cilja bodo MSP-ji preko garancijske sheme SPS-a imeli več možnosti za dostop do bančnih kreditov, zavarovanih z garancijami, saj se na ravni celotne Evrope pričakuje, da bo s programom COSME podprtih med 220.000 in 330.000 MSP v skupni vrednosti med 14 in 21 mlrd EUR.Slovenski podjetniški sklad je, kot prva javna institucija v Sloveniji uspešno kandidiral na COSME programu in dne 05.11.2015 tudi podpisal pogodbo o pridobitvi pogarancij s strani Evropskega investicijskega sklada (EIF). V okviru tega programa bo SPS za triletno obdobje trajanja pogodbe, zaradi pogarancij EIF-a, lahko povišal razpisane kvote. To pomeni, da bo lahko v naslednjih treh letih razpisal 180,00 mio EUR garancij za zavarovanje bančnih kreditov, ki jih bo lahko koristilo okvirno 1100 MSP-jev.Finančne spodbude v okviru programa "COSME"Garancije Sklada za zavarovanje bančnih kreditov, ki jih bodo MSP-ji najeli pri eni od sodelujočih bank, bodo s pomočjo COSME programa pomenile še lažji, hitrejši in cenejši dostop mikro, malih in srednje velikih podjetij do bančnih kreditov, kar se bo še posebej izkazalo pri nižjih zahtevah po dodatnem zavarovanju kreditov (garancija + dodatno zavarovanje max. 80% glavnice kredita), ki bremeni podjetnika.S produkti v okviru programa COSME bodo podprta mikro, mala in srednje velika podjetja, ki ne izpolnjujejo nobenega kriterija inovativnosti (link) z max. garancijo 750.000 EUR ter dodatnim zavarovanjem v višini max. 80% glavnice kredita (ne vključujoč garancijo).Prvi razpisi garancijske sheme SPS-a v sodelovanju s programom COSME so se začeli izvajati leta 2016 in se nadaljujejo v naslednjih treh letih oz. do porabe sredstev. Namenjeni so financiranju novih investicij, razvojnih projektov in/ali obratnih sredstev. Za prijavo v okviru COSME programa ne bo potrebna posebna vloga! Produkt, kjer so vključene pogarancije COSME najdete tukaj. Sporočilo za javnost s strani EIF najdete tukaj.Medijske objaveNaložbeni načrt za Evropo
Finančna perspektiva 2007-2013 Finančna perspektiva 2014-2020
Opis programa MAP Večletni Program za podjetja in podjetništvo za obdobje 2001-2005 (Multiannual programme for entrepreneurship - MAP 2001-2005) prestavlja pravno podlago za specifične ukrepe podpore podjetjem in podjetništvu, ki jih ne vsebujejo druge politike EU. Sam program je odprt za države članice EU, neposredno in v celoti za obdobje 5 let, od 1.1.2001 do 31.12.2005, njegove aktivnosti in projekti pa so ovrednoteni na skupaj 450 milijonov evrov.  Cilji programa MAP MAP predstavlja glavni inštrument doseganja izzivov podjetniške politike in na znanju temelječega gospodarstva v naslednjih petih letih. V njem je identificiranih pet ciljev, ki zajemajo splošne cilje podjetniške politike v posebnih programih aktivnosti, prilagojenih potrebam malih in srednjih podjetij, in sicer: promocija podjetništva kot dragocene in produktivne življenjske veščine, osnovane na oreintaciji h kupcu in močnejši storitveni kulturi, spodbujati zakonodajo in razvoj podjetniškega okolja, ki se zavzema za trajnostni razvoj, v katerem lahko uspevata raziskovanje in inovacije ter podjetništvo, izboljšati finančno okolje za MSP, povečati konkurenčnost MSP in na znanju temelječega gospodarstva, zagotoviti in koordinirati podporne mreže in podjetniške storitve.  Sodelovanje Slovenskega podjetniškega sklada s programom MAP Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je sodeloval z EIF preko Večletnega programa za podjetja in podjetništvo (MAP), ki je potekal v letih 2001-2005. V tem obdobju je Sklad izdal 123 odobrenih garancij s pogarancijo EIF v skupnem znesku 14,31 mio eur, ob tem je zgornji zensek pogarancije znašal 950.000 EUR.
Opis programa CIP CIP program za konkurenčnost in inovativnost (EU Competitiveness and Innovation Programme - CIP), ki je  vprvi vrsti usmerjen v mala in srednje velika podjetja (MSP), podpira inovacijske dejavnosti (vključno z ekološkimi inovacijami) zagotavlja boljši dostop do finančnih sredstev, v ergihah pa nudi podporne storitve za podjetja.  Kaj nudi program CIP?Spodbuja boljše sprejemanje in uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) ter pomaga pri razvoju informacijske družbe. Podpira tudi večjo uporabo obnovljivih virov energije in energetsko učinkovitost.  Trajanje operacije Program CIP poteka od leta 2007 do leta 2013, njegov celotni proračun pa znaša 3,621 milijonov EUR.  Sodelovanej Slovenskega podjetniškega sklada v okviru programa CIPSlovenski podjetniški sklad je v letu 2008 podpisal pogodbo o pogaranciji v okviru CIP programa, ki jo je v letu 2011 še nadgradil. V okviru CIP programa je Sklad v obdobju treh let podprl:- 937 podjetij v skupni višini 152,83 mio EUR garancij.Kapica pogarancije znaša 7,64 mio EUR.  Primeri dobre prakse v okviru CIP programa v Slovenijihttps://www.youtube.com/watch?v=8aFXVYnlWsM&feature=youtu.be (od 0:40 dalje) http://www.eif.org/news_centre/publications/cip_case-studies_brochure.pdf (stran 36) Pregled vpeljave CIP programa na ravni EUhttp://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cip_portfolio_guarantees/cip-implementation-status.pdf Sporočilo za javnost s strani Sklada ob podpisu pogodbe z EIF najdete na tej povezavi. 
Top