Novice

"Podprto financiranje je upravičeno do podpore Evropske unije v okviru poroštvenega instrumenta, ustanovljenega z Uredbo (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije ("EaSI")." Sodelovanje SPS z EIF se nadaljuje v okviru Evropskega programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) Slovenski podjetniški sklad (SPS ali Sklad) je v letu 2015 kot prva finančna institucija že uspešno kandidiral v evropskem programu "COSME" (Program EU za konkurenčnost podjetij in MSP za obdobje 2014-2020), sodelovanje med Skladom in Evropskim investicijskim skladom (EIF) pa se nadgrajuje z uspešno kandidaturo na Evropskem programu za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) v okviru katerega je Sklad dne 08.09.2016 podpisal pogodbo o pridobitvi poroštva za mikrofinanciranje.  Finančne spodbude v okviru programa "EaSI" Pogodba o poroštvu za mikrofinanciranje omogoča Skladu, da bo v okviru omenjene pogodbe v dveh letih in pol omogočil dostop do 21 milijonov mikrokreditov namenjenih izključno mikro podjetjem, katerih večina se sooča s težavami pri dostopu do financiranja. Mikro podjetjem je na ta način omogočen enostavnejši dostop do ugodnih virov financiranja z nižjimi obrestnimi merami, moratorijem za odplačevanje kredita in poenostavljenim postopkom odobravanja (enostavnejši in hitrejši postopek odobravanja kredita).    Sodelovanje v okviru programa EaSI se v letu 2018 nadaljuje v okviru javnega razpisa:- Mikrokrediti za problemska območja v Republiki Sloveniji (aktiven razpis)- Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (razpis v pripravi) Za prijavo v okviru EASI programa ne bo potrebna posebna vloga! O programu za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) V okviru Evropskega programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) Evropska komisija podpira mikrofinanciranje in financiranje socialnega podjetništva s skupnimi sredstvi v višini 193 milijonov EUR za obdobje 2014-2020. Namen je povečati dostop do mikrofinanciranja, tj. posojil v višini do 25.000 EUR, zlasti za ranljive osebe in mikropodjetja. Poleg tega Evropska komisija prvič podpira tudi socialna podjetja z naložbami v višini največ 500.000 EUR. Podpora za mikrofinanciranje in socialno podjetništvo se najprej izvaja s poroštvom EaSI, ki naj bi ponudnikom mikrokreditov in vlagateljem v socialna podjetja omogočilo, da dosežejo podjetnike,  ki jih sicer zaradi tveganja ne bi mogli financirati. Evropska komisija je izbrala Evropski investicijski sklad za izvajanje poroštva EaSI.   Sporočila za javnost v okviru programa "EaSI" s strani EIF najdete tukaj.  Koristne povezave: Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) , Evropska Komisija - Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje  Podpora za podjetnike in samozaposlene - Socialno podjetništvo EaSI Guarantee Financial Instrument  
Support in the form of VENTURE CAPITAL includes the entry into the ownership structure and management of the enterprises together with private investors with capital investments (venture capital and mezzanine capital). Brief description of the productVenture capital for rapid growth of young enterprises within SEFs "VENTURE CAPITAL FUND" has provided support in the form of co-investment venture capital fund for the period 2009 -2015 and included entry into the ownership structure and management of the enterprises, together with private investors with capital investments (venture capital and mezzanine capital). These alternative forms of financing were used to support the promising, innovative and fast growing enterprises that have penetrated the global market. Support in form of venture capital has been, until August 2015, performed through the established public-private partnerships, after August 2015 a new line of support for venture capital is in plan, which will follow the guidelines of the EC and the Republic of Slovenia. The current directive of the European Commission is the implementation of such financing in the context of cross-border funds. If Slovenia decides to follow these guidelines, also SEF will follow them. Intermediaries Venture and mezzanine capital investments in the enterprises were performed by selected venture capital firms (DTK), which entered into a public - private partnership with the state. The form of aidThe support provided by the selected companies in form of venture capital, was: capital investment in the enterprise (venture capital and mezzanine capital), entry into the ownership structure of the enterprise and thus the joint accountability for the enterprise growth, cooperation of DTK at the strategic directions of growth and development, assistance in all areas of business (legal, financial, market positioning, ...). The purpose of the product The purpose of the product is: development of an existing venture capital market in Slovenia and thereby an increase of of private venture capital companies, promotion of equity investments in micro, small and medium-sized enterprises in the form of venture capital investments and mezzanine capital, support for SMEs with high growth potential with easier access to fresh financial resources and, consequently, an easier and better foreign market penetration. Beneficiaries The beneficiaries were young enterprises (younger than 5 years), which are promising, innovative and fast growing enterprises in Slovenia that penetrate global markets Maximum amount of support The capital investment in small and medium-sized enterprises from the DTK can be in the max amount of 1.5 million EUR per year. Average maturity of investments 3-7 years Acquisition procedure In case the product is carried out through intermediaries (DTK's), the detailed conditions and procedures for the participating private DTK’s are defined in the public tender. Support in form of venture capital has been, until August 2015, performed through the established public-private partnerships. After the conclusion of the existent programme (after August 2015) a new line of support for venture capital is in plan, which may differ from the existing product in the period of 2009-2015.
Equity financing of young enterprises increases their possibility of obtaining the necessary financial sources for the growth and development of high-tech enterprises and new enterprises that are based on their own knowledge with potential for extremely rapid growth and penetration onto global markets, as these enterprises usually lack any insurance to secure resources or are regarded as inadequate due to their potential for development, the development phase or the required amount of necessary financial resources.The group of equity financing for young enterprises represents: venture capital (venture capital investments in target SMEs and quasi-equity investments - mezzanine investments)
Leto Poročilo 2015 Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu informacij javnega značaja 2014 Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu informacij javnega značaja 2013 Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu informacij javnega značaja 2012 Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu informacij javnega značaja 2011 Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu informacij javnega značaja 2010 Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu informacij javnega značaja 2009 Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu informacij javnega značaja 2008 Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu informacij javnega značaja 2007 Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu informacij javnega značaja
Katalog IJZ Cenik informacij javnega značaja Letno poročilo o izvajanju zakona o informacijah javnega značaja
Opis produkta Razpis Najpogostejša vprašanja Oznaka produkta P7 sop/Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja Kratek opis produkta Produkt predstavlja: ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri Namen produkta Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) s statusom socialnega podjetja za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške akstivnosti. Namen produkta je socialna aktivacija oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali depreviligirane skupine na trgu dela oziroma družbe. Končni prejemniki mikro, mala in srednje velika podjetja s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu Ugodnosti za končne prejemnike Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi: nižje obrestne mere (od 2 % do 5 %) nižje zavarovalne zahteve, ročnosti kredita do 5 let, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov do 6 mesecev, stroški kredita se ne zaračunavajo... Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: stroški oseb, zaposlenih na projektu (stroški plač in druga povračila strošov dela za osebe, zaposlene na projektu) stroški storitev (stroški organizacije in izvedbe dogodkov, seminarjev ter delavnic ter drugih zunanjh storitev, neposredno vezanih na projekt stroški opreme (stroški nakupa strojev, opreme in pohištva, ki ne smejo presegati 15 % celotnih upravičenih stroškov) stroški amortizacije Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA SO V PRIPRAVI.
Opis produkta Razpis Najpogostejša vprašanja Oznaka produkta P7 sop/Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja Kratek opis produkta Produkt predstavlja: ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri Namen produkta Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) s statusom socialnega podjetja za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti. Produkt je namenjen socialni aktivaciji oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali depreviligirane skupine na trgu dela oz. družbe. Končni prejemniki mikro, mala in srednje velika podjetja s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu Ugodnosti za končne prejemnike Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi: nižje obrestne mere (od 2 % do 5 % ), nižje zavarovalne zahteve, ročnosti kredita do 5 let, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita do 6 mesecev, strošek kredita se ne zaračunava... Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: stroški oseb, zaposlenih na projektu (stroški plač in druga povračila strošov dela za osebe, zaposlene na projektu) stroški storitev (stroški organizacije in izvedbe dogodkov, seminarjev ter delavnic ter drugih zunanjh storitev, neposredno vezanih na projekt stroški opreme (stroški nakupa strojev, opreme in pohištva, ki ne smejo presegati 15 % celotnih upravičenih stroškov) stroški amortizacije Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA SO V PRIPRAVI.
Opis produkta Razpis Najpogostejša vprašanja   Oznaka produkta P7 2020- Mikrokrediti                              Slovenski podjetniški sklad je decembra 2018 s SID banko podpisal finančni sporazum, preko katerega ponujamo mikrokredite iz Sklada skladov. Sklad skladov, ki ga na podlagi sporazuma o financiranju, sklenjenega z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, upravlja SID banka, je namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev.  Kratek opis produkta Produkt predstavlja: ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri Namen produkta Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje. Končni prejemniki mikro, mala podjetja ter start up podjetja Ugodnosti za končne prejemnike Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi: nižje obrestne mere nižje zavarovalne zahteve ročnosti kredita  možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov brez stroškov odobritve... Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih investicij, stroški financiranja obratnih sredstev. Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.   To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja. povezave do spletnih strani: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=sl, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=sl, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=sl) http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/   ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA GLEDE RAZPISA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA PRODUKT P7 - 2 2019Odgovori v pripravi
Leto 2020Seznam odobrenih vlog P2R 2020 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjoSeznam odobrenih vlog SK75 2020 - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EURSeznam odobrenih vlog SI-SK 2020 - So-investiranje z zasebnimi investitorji Leto 2019Seznam odobrenih vlog P2 2019 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P4L 2019 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0.Seznam odobrenih vlog P1 plus 2019 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P7 2019 - MikrokreditiSeznam odobrenih vlog P7-2 2019 - MikrokreditiSeznam odobrenih vlog P7R 2018 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezsposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki SlovenijiSeznam odobrenih vlog P4D (2019-2023) - Spodbude za digitalno transformacijo podjetijSeznam odobrenih vlog SK75 2019 - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EURSeznam odobrenh vlog - Vavčerji (2019) Leto 2018Seznam odobrenih vlog P2 2018 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P4L 2018 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodovSeznam odobrenih vlog P7R 2017 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki SlovenijiSeznam odobrenih vlog P7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki SlovenijiSeznam odobrenih vlog P1plus 2018 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere  Leto 2017Seznam odobrenih vlog P2 2017 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P2L 2017 - Spodbude za zagon podjetij na področju rabe lesaSeznam odobrenih vlog P2R 2017 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018-2019Seznam odobrenih vlog P1 plus 2017 - Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P7 2017 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetjaSeznam odobrenih vlog P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki SlovenijiSeznam odobrenih vlog SK75 2017 - Semenski kapital-konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog SK200 2017- Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij Leto 2016Seznam odobrenih vlog P2B 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P2 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P2L 2016 - Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesaSeznam odobrenih vlog P2R 2016 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017Seznam odobrenih vlog P1 plus 2016 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P7 2016 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja Seznam odobrenih vlog P7 sop 2016 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja s statusom socialnega podjetjaSeznam odobrenih vlog SK75 2016 - Semenski kapital-konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EURSeznam odobrenih vlog SK200 2016 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij Leto 2015Seznam odobrenih vlog P2A 2015 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P2B 2015 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P2R 2015 - Sposbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjoSeznam odobrenih vlog P1 2015- Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P1TIP 2015 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektomSeznam odobrenih vlog SK75 2015- Semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EURSeznam odobrenih vlog SK200 - Semenski kapital -lastniški vstop za rast inovativnih podjetij Leto 2014Seznam odobrenih vlog P7 2014 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetjaSeznam odobrenih vlog P2A 2014 - Subvencije za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P2B 2014 - Subvencije za zagon inovativnih podjetijSeznam odbrenih vlog SK50 2014 -Semenski kapital- konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 50.000 EURSeznam odobrenih vlog SK200 2014 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EURSeznam odobrenih vlog P1 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P1 TIP 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P1B 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P1B TIP 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Leto 2013Seznam odobrenih vlog P1 2013 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P1 TIP 2013 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P2A 2013 - Subvencija za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P2B 2013 - Subvencije za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P2C 2013 - Subvencije za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P4 2013 - Subvencija za nakup nove tehnološke opremeSeznam odobrenih vlog P7 2013 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja Leto 2012Seznam odobrenih vlog P1 2012 - Garancije za ugodne bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P1 TIP 2012 - Garancije za ugodne bančn ekredite za inovativne tehnološke projekteSeznam odobrenih vlog P2A 2012 - Sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okoljaSeznam odobrenih vlog P2B 2012 - Sofinanciranje zagona podjetij v subjekih inovativnega okoljaSeznam odobrenih vlog P6 2012 - Javni poziv podjetjem, ki so utrpela škodo kot posledico poplav v novembru 2012 Leto 2011Seznam odobrenih vlog P1 TIP 2011 - Garancije za tehnološko inovativne projekte s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P1 2011 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P2 2011 - Sofinanciranja zagona podjetij v subjektih inovativnega okoljaSeznam odobrenih vlog P1B 2011 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog LF 2010 - (5., 6., in 7. odpiranje) - Kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitala    Leto 2010Seznam odobrenih vlog P1B 2010 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Seznam odobrenih vlog P1TP/2010 - Garancije za tehnološko inovativne projekteSeznam odobrenih vlog P1/2010 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P2/2010 - Sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okoljaSeznam odobrenih vlog LF 2010 (1. in 2. odpiranje) - Kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitalaSeznam odobrenih vlog LF 2010 (1. in 4. odpiranje) - Kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitala    Leto 2009Seznam odobrenih vlog P1A/2009 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P1B/2009 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P1C/2009 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P2/2009 - Sofinanciranje zagona podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjihSeznam odobrenih vlog P4/2009 - Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme Leto 2008Seznam odobrenih vlog P4/2008 - Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 za mikro, mala in srednje velika podjetja Seznam odobrenih vlog P4A/2008 - Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja Seznam odobrenih vlog P2/2008 - Sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnh in inkubiranih podjetij v subjektih inovativnega okoljaSeznam odobrenih vlog P1/2008 - Garancije Sklada za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere Leto 2007Seznam odobrenih vlog P5/2007 - Sofinanciranje turistične infrastrukture
Top