O nas

 1. Vloga Sklada
  Slovenski podjetniški Sklad (v nadaljevanju Sklad ali SPS) je:

  • javni finančni sklad za finančno podporo slovenskih mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) z ugodnimi garancijskimi, kreditnimi in lastniškimi linijami za rast in razvoj MSPjev ter zagonskimi linijami za nova podjetja,

  • je finančni partner, ki v sodelovanju z ostalimi domačimi ali tujimi investitorji sofinancira investicije, razvojne projekte in tekoče poslovanje MSPjev in s tem prevzema vlogo blažilca tveganj med investitorji,

  • je oblikovalec finančnih spodbud v obliki ugodnih finančnih linij s posameznimi finančimi produkti, ki omogočajo evropsko primerljive pogoje financiranja novih investicij in tekočega poslovanja MSPjev v Sloveniji.
 2. Oblike finančne podpore
  SPS oblikuje in ponuja finančne spodbude v obliki:
 3. Faznost finančne podpore
  Posamezni finančni produkti so prilagojeni posameznim fazam življenjskega cikla, ki so razdeljene na:

  • faze "PROGRAMA MLADI" (podjetja mlajša od 5 let)
   1. razvojna faza: razvoj produkta
   2. razvojna faza: vstop na trg
   3. razvojna faza: hitra globalna rast
   4. razvojna faza: nadaljnja rast
  • faze "PROGRAMA MSP5+" (podjetja starejša od 5 let)
   4. razvojna faza: nadaljnja rast

 4. Dobro gospodarjenje z državnimi sredstvi 
  Kombiniranje različnih finančnih virov in s tem povečevanje razpoložljivosti ugodnih finančnih sredstev za MSP - je v Sloveniji v obliki dolžniških in lastniških virov financiranja omogoča dolgoročnejšo in bolj porazdeljeno pomoč podjetniškemu sektorju in pripomore k razvoju trga tveganega kapitala v Sloveniji.
 5. Postopki odobravanja finančnih spodbud
  Vsi postopki odobravanja finančnih instrumentov se morajo izvajati v skladu z določili Zakona o podpornem okolju za podjtništvo. Ti postopki pa določajo, da se vse spodbude Sklada izvajajo preko javnih razpisov. 
 6. Elementi državnih pomoči v finančnih instrumentih 
  Vsi finančni instrumenti so preko Sklada ponujeni pod ugodnejšimi pogoji, kot jih ponuja trg, ker vključujejo elemente državnih pomoči in zato predstavljajo cenejši finančni vir za končne koristnike kot bi jih prejeli na trgu. Zato morajo biti vsi finančni instrumetni skladni s pravili državnih pomoči, ki veljajo za Slovenijo in vse ostale članice Evropske unije. 
 7. Priloga
  Brošura – predstavitev Slovenskega podjetniškega sklada s predstavitvijo produktovTop