Ključni rezultati

Podprti projekti Sklada morajo prispevati k makroekonomskim učinkom na ravni Slovenije z vidika izvedenih investicij, ohranjanja števila delovnih mest in ustvarjanja novih delovnih mest, ter povečevanja dodane vrednosti na zaposlenega. Spremljanje doseženih makroekonomskih učinkov se izvaja v okviru poslovnega procesa strateške analize in poročanje.

Po izvedeni finančni podpori, Sklad spremlja podprte projekte še 3 leta po izvedeni investiciji oz. dlje časa, če to zahteva narava produkta, ter s tem načinom spremlja doseganje zastavljenih ciljev na makroekonomskem področju. Učinki spremljanih podjetij so prikazani z letnim zamikom, saj so novi finančni podatki za preteklo leto dosegljivi šele konec meseca maja.

Pregled doseženih makroekonomskih učinkov podprtih podjetij v obdobju 2017-2020 izkazuje:

SLIKA3
   


Top