Mednarodno in nacionalno sodelovanje

1. Komercialne banke
SPS pri izvajanju posameznih finančnih produktov sodeluje tudi s komercialnimi bankami, ki poslujejo v slovenskem prostoru. Banke, ki se odzovejo na uradno povabilo SPS-a k sodelovanju, ter pristanejo na pogoje medsebojnega sodelovanja, sklenejo z SPS-om pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Prednost sodelovanja z bankami se odraža predvsem z (1) delitvijo tveganj med različnimi poslovnimi partnerji, (2) kombiniranjem različnih finančnih virov, ter (3) spodbujanju bank, da se intenzivneje vključijo v podporo start-up podjetij, mikro podjetij in hitrorastočih inovativno usmerjenih podjetij, ki za bančni sektor predstavljajo večje tveganje v primerjavi z že uveljavljenimi podjetji.
SEZNAM BANK

2. Družbe tveganega kapitala, ki izvajajo javno-zasebno partnerstvo

Pri izvajanju instrumenta kapitalskih naložb RS v zasebne družbe tveganega kapitala SPS sodeluje z izbranimi družbami tveganega kapitala. S tem je zagotovljen (1) večji multiplikacijski učinek, saj morajo izbrani DTK-ji k pridobljenim javnim virom iz SPS-a dodati še lastna sredstva v višini najmanj 51%, prav tako pa se (2) tveganje porazdeli med oba finančna partnerja.


Družbe tveganega kapitala so:
-          DTK Murka, družba tveganega kapitala, d.o.o.
http://www.dtkmurka.si/
-          META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o.
http://www.zernikemetaventures.com/
-          STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o.
http://www.sth.si/
-          PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o.
http://www.rsg-capital.si/


3. SID banka
Sodelovanje SPS-a s SID banko se odraža s (1) povezovanjem finančnih sredstev SID banke in SPS-a na ravni sodelovanja s komercialnimi bankami, ter s (2) potencialnim sodelovanjem in/ali financiranjem obeh institucij pri izvajanju posameznega instrumenta.

4. Regionalne garancijske sheme
SPS sodeluje tudi z regionalnimi garancijskimi shemami, organiziranimi v okviru regionalnih razvojnih agencij ali regionalnih razvojnih centrov, ter tako (1) pospeši razvojna investicijska vlaganja v MSP na regionalni ravni, obenem pa (2) omogoča delitev tveganja med različnimi poslovnimi partnerji.
Top