O nas

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je specializirana finančna institucija, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagonskim ter hitro rastočim podjetjem nudi učinkovite finančne in vsebinske spodbude. S svojimi aktivnostmi zapolnjuje finančne vrzeli in skupaj s finančnimi partnerji, ne le izboljša dostop, temveč tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati MSP-ji pri pridobivanju finančnih virov za razvoj in rast in prodor na vedno bolj zahtevna in specializiran atržišča. SPS zaradi uspešne multiplikacije javnih virov za finančno podporo MSP-jem preko uspešnega in nadzorovanega upravljanja z javnimi viri, privablja ostale bančne in privatne vire v finančne linije za MSP-je. Hkrati s finančnimi spodbudami pa SPS prav tako sokreira slovenski start up ekosistem, je povezovalec različnih podjetniških mrež in svetovalnih institucij in s tem nadgrajuje finančno pomoč z vsebinsko pomočjo kot so različne strokovne storitve, informiranje, usposabljanja in mreženja za podjetja.S tem zastopa cilje Evropske komisije glede podpore podjetništva, rasti raziskav, razvoja in zaposlovanja.

 

Z različnimi oblikami finančnih kot vsebinskih spodbud krepimo rast in razvoj slovenskih MSPjev v vseh fazah razvoja, od zagona, do vstopa na trg, globalne rasti ter tekočega poslovanja oz. faze zrelosti. Preko SPSa so MSPji deležni do lažjega, cenejšega in hitrejšega dostopa do ugodnih finančnih virov na trgu in do bogate vsebinske podpore.

 

Nadgradnja finančnih spodbud z dodatnimi oblikami podpore
Z dodatnimi oblikami vsebinske podpore SPS nadgrajuje finančno podporo, ki se izvaja za podjetja v okviru različnih vsebinskih programov v sodelovanju z drugimi ključnimi deležniki podpornega podjetniškega ekosistema. Vsebinska podpora se izvaja skozi tri različne programe:
  1. Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev

V letu 2019 je SPS na novo uvedel program Spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja – t.i. vavčerje. MSP-jem je na ta način omogočen bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.  Preko vavčerjev imajo podjetja možnost za različne vsebine enostavno in hitro prejeti sofinanciranje v višini 60 % oz. subvencijo do max. višine 9.999 EUR za posamezen vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.  SPS javne pozive za vavčerje objavlja postopoma na spletni strani in v Ur. listu Republike Slovenije.

  1. Vsebinska podpora za mlada inovativna podjetja s potencialom hitre rasti

SPS je nekaj let nazaj že vpeljal Vsebinsko podporo za mlada inovativna podjetja, ki so hkrati prejemniki SPS-ovih zagonskih spodbud in semenskega kapitala. Pri mladih, inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti je tveganje propada podjetja največja, zato je izmenjava izkušenj, pridobivanje najspodobnejših podjetniških znanj, potreba po svetovalcih in mentorjih ter ostalih oblikah vsebinske podpore nujna za prehod podjetij skozi najbolj kritične točke poslovanja.

  1. Usposabljanja v tujini za high tech podjetja

V nastajanju pa je tudi vsebinski progam usposabljanja za high-tech podjetja v tujini, ki bo namenjen za usposabljanje inovativnih in visokotehnoloških podjetij v najbolj inovativnih centrih po svetu. 

Ostale aktivnosi Sklada se nanašajo še na: 
Dobro gospodarjenje z državnimi sredstvi 
Kombiniranje različnih finančnih virov in s tem povečevanje razpoložljivosti ugodnih finančnih sredstev za MSP - je v Sloveniji v obliki dolžniških in lastniških virov financiranja omogoča dolgoročnejšo in bolj porazdeljeno pomoč podjetniškemu sektorju in pripomore k razvoju trga tveganega kapitala v Sloveniji

Postopki odobravanja finančnih spodbud
Vsi postopki odobravanja finančnih instrumentov se morajo izvajati v skladu z določili Zakona o podpornem okolju za podjtništvo. Ti postopki pa določajo, da se vse spodbude Sklada izvajajo preko javnih razpisov. 

Elementi državnih pomoči v finančnih instrumentih 
Vsi finančni instrumenti so preko Sklada ponujeni pod ugodnejšimi pogoji, kot jih ponuja trg, ker vključujejo elemente državnih pomoči in zato predstavljajo cenejši finančni vir za končne koristnike kot bi jih prejeli na trgu. Zato morajo biti vsi finančni instrumetni skladni s pravili državnih pomoči, ki veljajo za Slovenijo in vse ostale članice Evropske unije. 

 Top