Predstavitev sklada

Slovenski podjetniški Sklad (v nadaljevanju SPS je javna finančna institucija Republike Slovenije ustanovljena z namenom dodeljevanja finančne podpore in spodbud podjetniškemu sektorju v Sloveniji. SPS vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Sloveniji.

NAZIV  Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
KRATEK NAZIV   Slovenski podjetniški sklad
SEDEŽ   Maribor
POSOVNI NASLOV   Ulica kneza Koclja 22
MATIČNA ŠTEVILKA  5523362
DAVČNA ŠTEVILKA  58045473
PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA  Javni finančni sklad
LASTNIŠTVO  Republika Slovenija
LETO USTANOVITVE  1992
GLAVNA DEJAVNOST  Izboljšanje dostopa do finančnih sredstev za mala in srednje velika podjetja.
PODATKI O REGISTRACIJI  23.1.1992 na osnovi Zakona o razvoju malega gospodarstva
DEJAVNOSTI PO SKD
 • 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
 • 64.910 Dejavnost finančnega zakupa,
 • 64.920 Drugo kreditiranje,
 • 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov.
TRR
Podračuni pri UJP-u:
 • 01100-6950960475 »Namenska sredstva«
 • 01100-6270960405 »Programska sredstva« 
 • 01100-6000007104 »Garancijski sklad EU«
ZAKONODAJSKA PODLAGA ZA DELOVANJE
 • Zakon o javnih skladih ZJS-1 (Ur.l. RS št. 77/2008)
 • Zakon o podpornem okolju za podjetništvo ZPOP–1 (Ur. l. št. 102/2007, 57/2012, 82/2013)
 • Zakon o družbah tveganega kapitala ZDTK-A (Ur.l. RS št. 92/2007, 57/2009)
ZUNANJA REVIZIJA 2019 VALUTA d.o.o.
NOTRANJA REVIZIJA 2019 ABC revizija d.o.o.
BILANČNA VSOTA 31.12.2018 355,41 mio EUR /cca 50 % EU sredstev/
ŠT. ZAPOSLENIH 40
INSTRUMENTI SKLADA V SKLADU S 17. ČLENOM ZPOP (UR. L. RS, ŠT. 102/2007)
 • ugodni posredni in neposredni krediti mikro, malim in srednje velikim podjetjem,
 • garancije mikro, malim in srednje velikim podjetjem,
 • subvencije obrestnih mer, stroškov kreditiranja in stroškov garancij,
 • subvencije fizičnim osebam za ustanovitev in zagon podjetij,
 • subvencije za razvojne projekte mikro, malim in srednje velikih podjetij,
 • vlaganja v razvoj poslovne infrastrukture za pospeševanje naložb,
 • kapitalske naložbe,
 • finančni zakup (leasing), kot ga opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo ter financiranje stroškov in izdajanje garancij za finančni zakup (leasing),
 • oblike financiranja, kjer je možno spremeniti obliko financiranja v časovno opredeljenem okvirju iz kreditne ali garancijske pogodbe v lastniški delež v podjetju, v zvezi z inštrumenti iz prejšnjih alinej (mezzanin oblike financiranja). 
STATUT Ustanovitveni akt Javnega sklada za podjetništvo, objavljen v osnovni verziji v UL RS št. 112/2004 z dne 15.10.2004 z vsemi spremembami in dopolnitvami.
Top