Zakonodaja in predpisi

Datum objave Naziv Oznaka Vir
28.7.2008 Zakon o javnih skladih – ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 - ZSKZ-B)
S tem zakonom se določi ustanovitev javnega sklada, namensko premoženje, organi, upravljanje namenskega premoženja, nadzor in druge vsebine, ki se nanašajo na delovanje javnega sklada.
ZJS-1 Uradni list RS, št. 77/08
4.10.2013 Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
S temi zakoni se določajo ukrepi za pospeševanje razvoja in ustanavljanje podjetij. ZPOP-1B Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13 23.7.2009 Zakon o družbah tveganega kapitala.
ZPOP-1B Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13
23.7.2009 Zakon o družbah tveganega kapitala ZDTK-A Uradni list RS, št. 92/07 in 57/09
20.12.2013 Ustanovitveni akt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo
V ustanovitvenem aktu je določen namen, ime, sedež sklada, vrednost namenskega premoženja, pristojnosti organov in druge vsebine sklada, ki jih določajo zakoni.
  Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08 , 71/09 in  04/2019
19.04.2018 Splošni pogoji poslovanja Sklada
določajo merila za določitev upravičencev do državnih pomoči, merila za določitev namenske rabe državne pomoči in vsebino pravic in obveznosti sklada in upravičencev na podlagi dodeljenih državnih pomoči.
  Splošni pogoji poslovanja Sklada

Sklep vlade

17.01.2019 Strateški program Slovenskega podjetniškega sklada 2018 - 2023   Strateški dokument
Sklep vlade 
 
Top