Zakonodaja in predpisi

Datum objave Naziv Oznaka Vir
25.2.2008 Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 - 2013 in uporaba le teh za potrebe Javnega sklada RS za podjetništvo    
9.12.2013 Zakon o javnih financah ZJF Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13
30.5.2014 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 ZIPRS1415 Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14
11.1.2013 Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije   Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13
29.5.2002 Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ZUKLPP Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 - ZSRR, 22/00 - ZJS, 67/01 in 47/02
22.11.2013 Predpisi Banke Slovenije o upravljanju s tveganji, izdani na podlagi 129. člena zakona o bančništvu ZBan-1 Uradni list RS, št. 99/10 - uradno prečiščeno besedilo, 52/11 - popr., 9/11 - ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 - ZS-K in 96/13
15.4.2004 Zakon o spremljanju državnih pomoči ZSDrP Uradni list RS, št. 37/04
4.7.2014 Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«   Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14
8.10.2013 Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1 Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US in 82/13
2.7.2013 Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ZPRPGDT Uradni list RS, št. 44/07 - uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13
17.2.2014 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ZFPPIPP Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo 24.7.2009 Zakon o družbah tveganega kapitala ZDTK Uradni list RS, št. 92/07 in 57/09
11.4.2005 Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji   Uradni list RS, št. 37/05
18.1.2013 Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013   Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13
9.7.2010 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ   Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10
  Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov EU v programskem obdobju 2007 – 2013, oktober 2007    
  Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 - 2013, Ljubljana, december 2009    


Top