Uspešne zgodbe sklada

 


Strateško razvojno – inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP) je povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno – raziskovalnih in razvojnih institucij, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih, v sodelovanju z državo, v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov[1]. Krožno gospodarsvto oz. trajnostni razvoj zajema različna fokusna področja:

 


Našteta fokusna področja je v prihodnosti potrebno upoštevati tudi pri finančnih spdbudah za MSP-je in začet delovati v smeri preoblikovanja podjetij v trajnostno oz. krožno gospodarstvo. Nekatera podjetja se že danes sama zavedajo pomena trajnostnega razvoja, zato so nekatere investicije že v preteklosti bile usmerjene v področje krožnega gospodarstva, trajnostnega razvoja in zelene industrije. Taka podjetja so koristila tudi podporo Sklada, skozi različne oblike finančnih spodbud.

[1] Vir: https://srip-krozno-gospodarstvo.si/

Top