Koristne informacije o prijavi na razpisa) NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA V POVEZAVI S COVID-19
 1. Kakšne oblike pomoči boste ponudili MSP-jem? Kdaj boste pripravili ukrepe? Kdo se lahko prijavi?

  Slovenski podjetniški sklad (Sklad ali SPS) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter z drugimi institucijami sproti pripravlja ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa. Nekateri so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, prav tako pa bodo uvedeni potencialno tudi novi produkti.

  Prve informacije o ukrepih SPSa za omilitev posledic koronavirusa najdete na naslednji povezavi:

  https://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/687-ukrepi-slovenskega-podjetniskega-sklada-za-omilitev-posledic-koronavirusa 

  O vseh nadaljnjih ukrepih, ki so še v pripravi, bo SPS obveščal preko sporočil za javnost na spletni strani:  https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost 

  Prav tako bomo prijavljene uporabnike E-novic obveščali z neposredno elektronsko pošto. Zato vas vabimo, da se prijavite. Prijava je mogoča na vstopni spletni strani Sklada:  https://podjetniskisklad.si/sl/  

 2. Kdo bo lahko kandidiral za vaš napovedan ukrep v obliki likvidnostnih posojil (P7C)? Kakšen likvidnostni kredit bo ponujal SPS?

  Zaradi razmer, ki se na trgu spreminjajo iz dneva v dan, in zaradi priprave celovitih in usklajenih ukrepov z ostalimi podpornimi institucijami, pogoji ukrepa Likvidnosti krediti za blažitev posledic korona virusa P7C še niso dokončno določeni. Takoj ko bodo, jih bomo objavili preko sporočil za javnost na spletni strani:  https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost 

  Prav tako bomo prijavljene uporabnike E-novic obveščali z neposredno elektronsko pošto. Zato vas vabimo, da se prijavite. Prijava je mogoča na vstopni spletni strani Sklada: https://podjetniskisklad.si/sl/

 3. Ali lahko za podjetja, ki so v preteklih letih že koristila produkte (kredite ali nepovratna sredstva-npr. eko sklad ipd.), ki imajo pravilo »de minimis«, v dovoljenem obsegu in imajo sedaj težave v nastali situaciji, morda to pravilo »de minimis« v tem času vsaj začasno umaknete-zamrznete in omogočite tudi podjetjem, ki so to že koristile, da se lahko prijavijo na produkt za koriščenje posojil, ker jih zares potrebujejo.

  Trenutno pravilo De-minimis še vedno velja v enakem obsegu kot do zdaj in omenja državne pomoči enega prejemnika v zadnjih treh letih. Smo na Evropsko komisijo že posredovali predloge sprememb in čakamo na njihov odziv. Če bodo spremembe sprejete, jih bomo objavili tudi mi.

 4. Dobili smo pozitiven sklep. Kako naj podpišemo pogodbo?

  Glede na trenutne poostrene razmere, ki zadevajo korona virus in s tem oteženi overitvi pogodb na upravnih enotah ali pri notarju, vas naprošamo, da nam k podpisanim pogodbam priložite fotokopije osebnega dokumenta:

  • osebne izkaznice (prve in zadnje strani) ali
  • potnega lista (stran s sliko, osebnimi podatki in podpisom),

  s katerim lahko dokazujete istovetnost pooblaščene osebe za zastopanje, podpisane na pogodbi.

   K pogodbam obvezno priložite:

  • izjavo, v kateri navedite, da nam fotokopijo osebnega dokumenta/potnega lista prilagate prostovoljno, izključno samo za namen pregleda in  identifikacije oseb, ki sklepajo kreditno pogodbo z Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo. Izjavo je potrebno podpisat.

  V kolikor imate še kakršno koli vprašanje v zvezi z izpolnitvijo dokumentacije, nas lahko kontaktirate.

 5. Imamo vašo garancijo na bančni kredit. Kako je z moratorijem?

  Vezano na Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), SPS sporoča vsem upravičencem, ki imajo bančne kredite zavarovane z garancijo Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, pridobljeno na podlagi javnih razpisov P1 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere v preteklih letih,da v kolikor banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje največ 12 mesecev v skladu z določbami in pogoji Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev in rok odplačila kredita za čas trajanja odloga, se veljavnost garancije podaljša za čas trajanja odloga plačila.

  To pravilo velja za vse kredite, tudi tiste, ki imajo že sedaj 10 letno ročnost.

  Postopek se uredi fazno. Prvi korak je odobritev odloga in podaljšanje rokov kreditojemalcu, ki ga uredita kreditojemalec in banka. V drugem koraku sodelujoča banka pridobi soglasje Slovenskega podjetniškega sklada in izda dodatek k obstoječi garanciji Sklada.

 6. Smo družinsko podjetje z enim zaposlenim, čeprav pri poslu poprimemo vsi. Kdaj boste ponudili rešitve tudi za takšne, kot smo mi? Verjamemo, da nas je veliko.

  Ukrepi SPSa, za dolgoročno zmanjševanje škodljivih posledic za gospodarstvo, se bodo prilagajali situaciji.

  O vseh nadaljnjih ukrepih, ki so še v pripravi, bo Slovenski podjetniški sklad obveščal preko sporočil za javnost na spletni strani:  https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost

  Prav tako bomo prijavljene uporabnike E-novic obveščali z neposredno elektronsko pošto. Zato vas vabimo, da se prijavite. Prijava je mogoča na vstopni spletni strani Sklada:  https://podjetniskisklad.si/sl/

 7. Podjetje je prejelo subvencijo Sklada in bi moralo zaposlenega obdržati do konec oktobra tega leta. Zaradi razmer, ki so nastale, bi podjetje moralo poslati zaposlenega na zavod za zaposlovanje 1. 4. 2020.
  Glede na omejitve bo SPS za čas ukrepov toleriral upad zaposlenih.

 8. Ali se bo ta kriza in ukrepi za ublažitev v gospodarstvu upoštevali tudi pri ugotavljanju ali so bili doseženi vsi cilji razpisov P2R, kar se tiče doseganja števila zaposlenih, dovoljenje fluktuacije in itd...... mnogo prejemnikov sredstev P2R namreč iz upravičenih razlogov ne bo moglo doseči oziroma realizirati ciljev operacije.

  Za čas trajanja epidemije se bo upoštevalo upravičeno nedoseganje ciljev, kot ga navajate.

 9. Zanima me če imate financiranje za podjetja v času Covid19, zaradi nastale situacije...? Kdaj predvidoma bodo? Bo tudi za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji? Hvala za odgovor!

  SPS je  razširi kreditno garancijske linije v javnem razpisu P1 plus 2020. Uvedena je kreditno garancijska linija C19 – Mikrogarancije za MSP – kritje škode zaradi virusa COVID 19, v višini 80% garancije sklada za maksimalno 100.000 EUR bančnega kredita za obratna sredstva. Med MSP se ne uvrščajo nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 10. Ali lahko dobimo mikrokredit sklada, če smo že prejemniki vaše garancije ali kredita v preteklih razpisih.

  Mikrokredit sklada se lahko odobri podjetju, tudi če je že prejemnik finančne spodbude v obliki garancije sklada v okviru preteklih oziroma odprtih javnih razpisov.

b) NAJPOGOSTEJŠA SPLOŠNA VPRAŠANJA SPSa
 1. Kakšna institucija je Slovenski podjetniški sklad?
  Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad ali SPS), kot izvajalska institucija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijijo, za finančno podporo podjetniškemu sektorju v Sloveniji vsako leto razpisuje državne pomoči za investicijske projekte v malih in srednje velikih podjetjih v Sloveniji, pri tem pa tesno sodeluje z ostalimi domačimi bankami in mednarodnimi finančnimi institucijami kot so Evropski investicijski sklad in Evropsko združenje garancijskih shem. Od leta 2004 preko Slovenskega podjetniškega sklada Ministrstvo za gospodarstvo usmerja v podjetniški sektor tudi evropska strukturna sredstva za investicijske naložbe.
 2. Koga SPS financira?
  SPS financira
  MSP-je, start-upe in scale upe, katerim z učinkovitimi finančnimi in vsebinskimi spodbudami pomaga zmanjševati vrzeli pri dostopu do fiannčnih sredstev in pri dostopu do vsebinske podpore ter omogoča sofinanciranje različnih poslovnih storitev (vavčerjev) MSPjem, start-upom in scale upom s poudarkom na prioritetnih sektorjih prihodnosti.
 3. Katere finančne instrumente SPS ponuja mikro, malim in srednje velikim podjetjem?
  Sklad izvaja šest različnih finančnih linij skozi katere ponuja podjetjem v vseh fazah njihovega razvoja različne ugodne finančne spodbude, in sicer: 
  - ZAGONSKE SPODBUDE(nepovratna sredstva) za ustanovitev podjetij
  - SEMENSKI KAPITAL za vstop in širitev mladih podjetij na trgu
  - TVEGAN KAPITAL za hitro globalno rast
  - MIKROKREDITE za posebne ciljne skupine, ki potrebujejo sredstva za tekoče in likvidno poslovanje
  - GARANCIJE za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere za obratna sredstva ali večje investicije
  - POSEBNE SPODBUDE (nepovratna sredstva) za specifične ciljne skupine
 4. Ali sodijo finančne ugodnosti SPSa med državne pomoči?
  Vse oblike finančnih ugodnosti (garancije, nižji stroški odobritve kredita subvencije obrestnih mer, direktne subvencije investicijskih izdatkov,…) SPSa sodijo med državne pomoči in morajo biti usklajene s skupnimi evropskimi pravili o državnih pomočeh. Pri tem je osnovno upoštevanje temeljne Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11.julij 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (v nadaljevanju: Uredba št. 1083/2006), ter druga ustrezna evropska zakonodaja. Uredba št. 1083/2006 ureja cilje in splošna pravila glede pomoči v celoti.
 5. Kakšen je namen državnih pomoči SPSa?
  Državne pomoči SPSa v obliki ugodnih obrestnih mer kreditov, garancij za zavarovanje kreditov, konvertibilnih posojil, so-investiranja ali nepovratnih sredstev za različne razvojne projekte so usmerjene v podporo tistih projektov, ki zagotavljajo povečevanje rasti podjetij, ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega oziroma nadomeščajo delovna mesta z nizko dodano vrednostjo z delovnimi mesti z visoko dodano vrednostjo. Zato so najpomembnejša ciljna skupina podjetja z velikim tržnim potencialom, ki ga gradijo na inovacijah in tehnoloških izboljšavah - gazele. Med njimi so prav tako nova inovativna podjetja v Sloveniji, ki zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov v tržno uspešna podjetja.
 6. Ali lahko podjetje državno pomoč koristi za nazaj?
  Podjetja se še vedno premalo zavedajo, da državne pomoči sodijo pod skupna evropska pravila za dodeljevanje tovrstnih pomoči. In eno izmed pravil je, da mora biti državna pomoč nujno potrebna in je nihče ne more koristiti za nazaj.
 7. Ali je lahko investicija, ki je že načeta podprta in sofinancirana s strani SPSa?
  Investicija, ki že deluje in je že načeta, ne more biti podprta in sofinancirana s strani SPSa.
 8. Komu je namenjena državna pomoč?
  Državna pomoč, ki jo lahko odobrava SPS, je namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem (ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), razen če je v besedilu posameznega javnega razpisa drugače določeno. Določila za opredelitev mikro, malih in srednje velikih podjetij so skladna z opredelitvijo mikro, malih in srednje velikih podjetij iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008. Evropska definicija malih in srednje velikih podjetij, upošteva tudi lastniška razmerja. To področje je velikokrat s strani podjetij sprejeto z nerazumevanjem. Prav tako podjetja včasih ne upoštevajo upravičenih stroškov kot strogo pravilo.
 9. Kakšni učinki morajo biti doseženi po investiciji?
  Z državno pomočjo morajo biti ustvarjeni tudi učinki vidni v okolju, to pomeni, da gre za povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega, širitev tržnega deleža in ustvarjena nova delovna mesta.
 10. Kako se preverjajo učinki prejetih finačnih spodbud?
  Učinki se preverjajo na podlagi namenske uporabe kreditov in posebnih spodbud za projekte, ki se šele začenjajo izvajati. Kontrola projekta se izvede na terenu ob sami nabavi tehnične opreme, kar pomeni, da se preveri dejansko stanje investicije in namenska poraba sredstev. Po zaključku investicije in izplačilu sredstev pa se obveznosti podjetnika ne končajo. Prejemniki državnih pomoči SPSa so dolžni SPSu, skladno s sklenjeno pogodbo o dodeljeni državni pomoči, poročati o doseženih stopnjah v pogodbi zastavljenih ciljev. Poročanje, ki poteka enkrat letno (najkasneje do 30.04. tekočega leta), za investicijsko leto in 3 leta po prejemu sklepa o državni pomoči, se nanaša na podatke o:
  - prihodkih od prodaje,
  - dobičku,
  - ustvarjanju novih delovnih mest,
  - stanju števila zaposlenih,
  - dodani vrednosti na zaposlenega,
  - drugih pogodbeno določenih kategorijah.
  SPS v okviru vzpostavljenih direktnih povezav z javnimi bazami podatkov, kot so AJPES – Agencija za javnopravne evidence in storitve, IPRS – Poslovni register Slovenije za samostojne podjetnike, ZZZS – Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, baze podatkov InfoBON –a in drugih, dostopa oz. si sam zagotovi potrebno spremljanje omenjenih finančnih podatkov o poslovanju ter številu zaposlenih v okviru posameznega prejemnika državne pomoči.
 11. Koliko razpisov je objavil Sklad v letu 2020?
  V letu 2020 je Sklad  objavil naslednje razpise in javne pozive, ki so dostopni tukaj.
 12. Za katera sredstva je največ zanimanja?
  Največ povpraševanjav je še vedno po garancijah SPSa, saj je tudi na strani Garancij za zavarovanje bančnih največ ponujenih sredstev s strani SPSa.
 13. Čemu so namenjeni razpisi zagonskih spodbud (nepovratna sredstva)?
  Razpisi zagonskih spodbud (nepovratna sredstva) so namenjeni sofinanciranju zagona novih podjetij. Nepovratna sredstva pa pomenijo tudi veliko zavezo za podjetje pri izpolnjevanju napovedanih poslovnih rezultatov in rasti podjetja. Brez tega se lahko zgodi, da bo podjetje dolžno nepovratna sredstva tudi vračati.
 14. Za kateri produkt Sklada iz naslova dolžniških virov je s strani podjetnikov največje zanimanje?
  Med dolžniškimi viri ostajajo še vedno zanimive garancije za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov, ki jih podjetniki lahko najamejo pri katerikoli slovenski banki, ki sodeluje s SPSom.
 15. Kakšno je povpraševanje s strani podjetij po razvojnih sredstvih?
  Povpraševanje po razvojnih sredstvih s strani podjetij je veliko in tako lahko govorimo o pozitivnem koriščenju evropskih sredstev.
 16. Je sredstev dovolj, da se zadovolji povpraševanje, koliko bi jih potrebovali?
  Sredstev nikoli ni dovolj. Več sredstev bi potrebovali za čiste začetnike, saj je za zagonske spodbude izjemno veliko povpraševanje, ravno tako je veliko povpraševanje nepovratnih sredstvih za različne dejavnosti,  vendar  so nepovratna sredstva že v finančni perspektivi 2014-2020 upadala, v novi finančni perpektivi pa bo le-teh še manj. 
 17. Na kakšen način lahko kandidirajo podjetja na razpis za posamezni produkt SPSa?
  Podjetja lahko kandidirajo za pridobitev posameznega produkta tako, da se prijavijo na objavljeni javni razpis SPSa za posamezni produkt. Zainteresirano podjetje, ki ustreza pogojem posameznega razpisa, se prijavi na razpis z uradno oddajo vloge, ki mora biti pripravljena skladno z razpisnimi pogoji v objavljenem javnem razpisu in s tem postane prijavitelj.Za pripravo in oddajo vloge je odgovoren prijavitelj sam – torej podjetje, ki se prijavlja. Vsebina vloge je predstavljena v vsakem razpisu posebej, osnovna elementa sta prijavni list (dosegljiv za vsak razpis posebej v elektronski obliki na spletni strani www.podjetniskisklad.si pod rubriko RAZPISI) in poslovni načrt. Potrebno je dodati še nekaj uradnih dokazil, vendar večjih birokratskih težav s pripravo vloge podjetja nimajo. Sklad zahteva le najnujnejše dokumente v povezavi z pravilnim koriščenjem nacionalnih in evropskih sredstev za podjetniški sektor.
  Če podjetje izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa za posamezni produkt, se prijavi tako, da na Slovenski podjetniški sklad pošlje uradno vlogo s pripisom “Ne odpiraj, vloga za produkt (ime produkta). Vloga mora minimalno vključevati:
  - prijavni obrazec 
  - poslovni načrt z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida
  - pozitiven bančni sklep 
  - bonitetna dokazila 
  - izjava o številu zaposlenih 
  - Dokazilo subjekta inovativnega okolja, da je podjetje član subjekta 
  Popolni seznam dokumentov za popolno vlogo je naveden v posameznem razpisu.
 18. Kje še lahko pridobim informacije o javnih razpisih SPSa in razpisno dokumentacijo?
  Informacije lahko pridobite:
  - pri bančnih svetovalcih za kreditiranje podjetij v bankah, ki sodelujejo s SPSom,
  - pri območnih obrtnih in gospodarskih zbornicah,
  - pri lokalnih in regionalnih podjetniških centrih,
  - pri tehnoloških parkih,
  - pri univerzitetnih ali podjetniških inkubatorjih.
 19. Kje se lahko prijavim na e-novice SPSa?
  Da boste pravočasno obveščeni o razpisih SPSa, se lahko na domači strani  SPSa www.podjetniškisklad.si prijavite na e-novice.
 20. Kako se dodeljujejo državne pomoči?
  Državne pomoči se dodeljujejo preko javnih razpisov. Javni razpisi so objavljeni v Uradnem listu RS, v javnih občilih in na spletni strani SPSa: www.podjetniskisklad.si.
 21. Na kaj je potrebno biti pozoren pri posameznih razpisih?
  Pri javnih razpisih je potrebno preveriti pogoje razpisa:
  - kaj je državna pomoč (garancija za zavarovanje bančnega kredita, subvencija obrestne mere, subvencija upravičenih stroškov,…)?
  - katera podjetja so upravočena do prijave (upravičenci)?
  - katere investicije so upravičene do državne pomoči (upravičeni stroški)?
  - Katera podjetja so zaradi pravil državnih pomoči izločena in se ne morejo prijaviti?
  - kdaj lahko nastanejo upravičeni stroški (obdobje upravičenosti investicije)?
  Pri javnih razpisih za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov z hkratno subvencijo obrestne mere pri financiranju sodelujejo tudi banke, ki letno podpišejo s Skladom pogodbo o sodelovanju. Zato morajo zainteresirana podjetja pri teh razpisih poiskati tudi sodelujočo banko in pri njej zaprositi za investicijski kredit.
  Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis SPSa je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in na sedežu SPSa.
 22. Kako pripravim poslovni načrt?
  Pri pripravi poslovnega načrta za investicijo si pomagajte s programskim orodjem Poslovni načrt, ki ga najdete na spletni strani www.podjetniskisklad.si. Pri predalčku pripomočki za pripravo vloge, sledite poslovnemu načrtu, ki se loči za samostojne podjetnike in za gospodarske družbe.

  Pri obeh sledi:
  a) Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka,
  b) Priprava poslovnega načrta (tekstualni del) in
  c) Priprava poslovnega načrta (finančni del).

  Pri tekstualnem delu poslovnega načrta so praktična navodila za pisanje le-tega kot opombe pri vsaki točki. Pri finančni prilogi poslovnega načrta, pa je prvi delovni list navodilo, kjer je podrobno obrazložen način izpolnjevanja in poenostavitve. Za vsa dodatna vprašanja podjetnikov, v zvezi z izpolnjevanjem poslovnega načrta, je na SPSu prav tako vedno dosegljiva oseba, ki je strokovno usposobljena za odgovore.
 23. Ko začnemo vnašati bilančne podatke v tabele, ne gre, ker nas program vpraša po geslu. Zakaj se pojavi opozorilo?
  Microsoft Excel
  Celica ali grafikon, ki ga poskušate spremeniti, je zaščiten in zato označen samo za branje. Za spreminjanje najprej odstranite zaščito z uporabo ukaza »Odstrani zaščito lista« (meni »Orodja«, podmeni »Zaščita«). Morda boste vprašani po geslu.
  Podatke ste poskušali vnašati v napačne celice. Podatke je možno vnašati le v modre celice, vse ostale celice so zaklenjene in morajo (zaradi funkcionalnosti programa) zaklenjene tudi ostati. Bele celice vsebujejo besedila, rumene celice pa vsebujejo formule, ki so potrebne za izračune.
 24. Ko želimo v točki »1. BILANČNI PODATKI PRETEKLEGA POSLOVANJA« odkljukati, da obstaja ali da ne obstaja bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, z miško klikamo v označeno polje in se nič ne spremeni. Zakaj program ne sprejme klika miške?
  Program ne sprejme klika zato, ker niste pravilno nastavili varnosti v vašem Excelu, po tem, ko ste ga prenesli in shranili na vaš računalnik.
  Narediti morate naslednje: ko zaženete Excel, v meniju kliknete »Orodja« in ko se vam odprejo podmeniji, greste z miško na podmeni »Makro«, kjer se odprejo novi podmeniji. Kliknete na podmeni »Varnost« in v pogovornem oknu potrdite »srednjo stopnjo varnosti«.
  Če ste pred tem morda že vpisali kakšen znesek v preglednice, vam program, žal, ne bo dal pravilnega rezultata in v takem primeru je edina rešitev: vse zbrisati. Morali si boste namestiti novo datoteko s spletne strani, v kateri pa najprej nastavite »Varnost« in program bo deloval pravilno.
 25. V točki »2. INVESTICIJA IN VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE« sta možni le dve leti za porabo sredstev. Kaj narediti v primeru, ko predvidevamo, da bo investicija trajala tri leta? 
  V takšnem primeru tega računalniškega programa ni možno uporabiti.
 26. Vse podatke smo vnesli tako kot piše v Navodilu za pripravo finančnega dela. Zakaj se nam tako v Izkazu uspeha in Bilanci stanja kot v Denarnem izidu in celo v Kazalnikih, namesto izračunanih vrednosti pojavljajo napisi: »#VREDN!«?
  Vse te preglednice so obarvane rumeno in zaklenjene, tako da ne moremo nič vpisovati ali popraviti. Po strokovni obrazložitvi podjetja Microsoft, se v posamezni celici Excela pojavi napaka »#VREDN!« takrat, kadar je za izračun vrednosti te celice uporabljena napačna vrsta argumenta ali operand ni uporabljen.

  Za vaš poslovni načrt to pomeni, da ste točko »3.4.3. Finančne obveznosti - posojila« in/ali točko »3.4.4. Dolgoročne poslovne obveznosti - finančni leasing«, izpolnili napačno ali pomanjkljivo.
  Da lahko program izračuna višino obroka glavnice, znesek plačanih obresti ter stanja kreditov in leasingov za vsa leta, potrebuje minimalno štiri podatke, ki morajo biti obvezno vpisani. Brez njih ne bo šlo! Vsakokrat se vam bo prikazal napis »#VREDN!« če bo manjkal le eden, katerikoli od naslednjih podatkov:
  - glavnica,
  - obrestna mera,
  - mesec in leto porabe kredita oziroma sklenitve leasing pogodbe in
  - število mesečnih obrokov v katerih boste kredit ali leasing odplačali.

  Pa še opozorilo za nenatančne: pri vnosu obrestne mere je pogosta napaka (z enako posledico na izračun), da namesto vnosa številke, na primer »5,863« (podatek za november 2008) izdelovalci poslovnega načrta vpišejo »EURIBOR 6mesečni + 0,7%«, kar pomeni za Microsoft Excel uporabo napačne vrste argumenta in v celici se bo izpisalo »#VREDN!«.
 27. V lanskem poslovnem letu smo pretežni del čistih prihodkov od prodaje dosegli s trgovinsko dejavnostjo. V letošnjem letu načrtujemo investicijo v proizvodno dejavnost. Zaradi avtomatizma izračuna stroškov v točki »3.2.1. Stroški blaga, materiala in storitev« je nabavna vrednost prodanega blaga prikazana previsoko, stroškov porabljenega materiala pa sploh ni načrtovanih. Ali lahko odklenete celice za vpis pravilnih stroškov?
  Program je uporaben le v originalni verziji, objavljeni na spletni strani Sklada in ga ni možno korigirati za specifične potrebe posamezne podjetnice ali podjetnika.
  V takšnem primeru naj vam služi izdelan finančni del poslovnega načrta kot podlaga in napotek za izdelavo lastnega finančnega dela poslovnega načrta vašega podjetj
 28. Na kaj je potrebno biti pozoren pred prvo uporabo pripomočka?
  Pred prvo uporabo pripomočka kar se da podrobno preberite navodila. Po triletnih izkušnjah z uporabo pripomočka ugotavljamo, še posebej velja to za Poslovni načrt (finančni del), da so vse težave pri izdelavi izključno posledica površne seznanitve z navodili in ne napake v računalniškem programu, kot praviloma vsak uporabnik najprej pomisli. Če imate kljub temu težave z izdelavo poslovnega načrta, dobite dodatne informacije na telefonski številki (02) 234 12 87 - Anton Vajngerl.
 29. Pripomočki SPSa za pripravo vloge
  Slovenski podjetniški sklad je za enostavnejšo in preglednejšo pripravo vloge za prijavo na javni razpis pripravil nekaj pripomočkov, ki so dosegljivi preko spletne strani www.podjetniškisklad.si / pripomočki za pripravo vloge:
  1. pripomoček za pripravo poslovnega načrta z navodili posebej za gospodarske družbe in posebej za samostojne podjetnike posameznike,
  2. pripomoček za pripravo amortizacijskega načrta, ki omogoča informativen prikaz vračila investicijskih kreditov
  3. rubrika med pripomočki NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA PODJETNIKOV ponuja koristne nasvete in odgovore za pripravo vloge in uspešno koriščenje državnih pomoči SPSa, ki lahko hitro razreši morebitno dilemo, ki se pojavi pri pripravi vloge.

  Prijavitelj se sam po lastni presoji odloča, ali bo vlogo pripravil sam ali bo za to koristil zunanjo pomoč. V primeru, da se odloči za zunanjo pomoč, prostovoljno in po lastni presoji tržnih razmer izbere svetovalno podjetje ali podjetniškega svetovalca in z njim stopi v poslovni odnos. Vendar v tem odnosu SPS ne sodeluje.
  Še enkrat opozorilo – svetovalnih podjetij ali podjetniških svetovalcev s pooblastilom za pripravo vlog za potencialne prijavitelje na javne razpise SPSa ni. Zato naj podjetja ne nasedajo morebitnim namigom ali razlagam, da so podprte zgolj vloge, ki jih pripravljajo svetovalna podjetja ali podjetniški svetovalci s posebnimi pooblastili. Je pa potrebno pri tem poudariti, da so določena svetovalna podjetja ali podjetniški svetovalci bolj usposobljeni za pripravo vlog kot drugi. Vendar to bodo podjetniki zagotovo znali oceniti in preveriti sami na trgu, ko se bodo odločali a zunanjo pomoč.
Top