Mikrokrediti


 1. Oznaka produkta
  P7R 2019/Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji
 2. Kratek opis produkta
  Produkt predstavlja:
  • ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri
 3. Namen produkta
  Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.
 4. Končni prejemniki
  • mikro, mala in srednje velika podjetja
 5. Vlagatelji
  PROBLEMSKA OBMOČJA Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO so:
  • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

  OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA so:

  • Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

   
 6. Ugodnosti za končne prejemnike
  Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi:
  • nižje obrestne mere,
  • nižje zavarovalne zahteve,
  • ročnosti kredita do 5 let,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita do 6 mesecev,
  • strošek kredita se ne zaračunava...
 7. Upravičeni stroški
  Upravičeni stroški so:
  • izdatki za materialne investicije,
  • izdatki za nematerialne naložbe,
  • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
  • izdatki za nakup storitev izdatki za plače
  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa.
 8. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov
  Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
  Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA SO V PRIPRAVI.


Top