Mikrokrediti


 1. Oznaka produkta
  P7 2020- Mikrokrediti                             
  Slovenski podjetniški sklad je decembra 2018 s SID banko podpisal finančni sporazum, preko katerega ponujamo mikrokredite iz Sklada skladov. Sklad skladov, ki ga na podlagi sporazuma o financiranju, sklenjenega z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, upravlja SID banka, je namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev. 
 2. Kratek opis produkta
  Produkt predstavlja:
  • ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri
 3. Namen produkta
  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.
 4. Končni prejemniki
  • mikro, mala podjetja ter start up podjetja
 5. Ugodnosti za končne prejemnike
  Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi:
  • nižje obrestne mere
  • nižje zavarovalne zahteve
  • ročnosti kredita 
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov
  • brez stroškov odobritve...
 6. Upravičeni stroški
  Upravičeni stroški so:
  • stroški materialnih investicij,
  • stroški nematerialnih investicij,
  • stroški financiranja obratnih sredstev.
  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa.
 7. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov
  Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
  Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.

   
ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA GLEDE RAZPISA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA PRODUKT P7 - 2 2019

Odgovori v pripraviTop