Produkti sklada1. Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov (P4L)


Posebne spodbude se izvajajo v obliki nepovratnih sredstev, namenjene pa so mikro, malim in srednje velikim podjetjem oz. določenim specifičnim ciljnim skupinam, ki potrebujejo ugodne finančne spodbude za rast in razvoj podjetja. Trenutno se v okviru finančne linije spodbuja uvajanje ali povečevanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %), na ta način se ustvarjajo nova delovna mesta ter se zvišuje dodana vrednost na zaposlenega. V okviru finančne linije spodbujamo predvsem učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Postopek odobritve posebnih spodbud:
 
Top