Posebne spodbude


P43  

 1. Oznaka produkta
  P4D/Spodbude za digitalno transformacijo MSP/
 2. Kratek opis produkta
  Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet ter izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij.


  p44  
 3. Sodelovanje z zunanjim strokovnjakom
  Upravičenci bodo morali sodelovati z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije

  Zunanje strokovnjake izberejo iz seznama, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča
  Cilj sodelovanja je pridobitev ustreznega strokovnjaka, ki bo nudil podjetju pomoč v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj ter nadgradnje kompetenc
 4. Končni prejemniki
  • mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge (poslovna enota/podružnica vpisana najmanj 6 mesecev pred dnevom oddaje vloge)
  • pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
  • organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
 5. Višina financiranja
  od 30.000 EUR do 100.000 EUR subvencije/podjetje
  do največ 60 % financiranja upravičenih stroškov operacije
 6. Upravičeni stroški
  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme)
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja itd.)
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene
  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni javnega razpisa.
 7. Postopek pridobitve
  V kolikor podjetja izpoljujejo pogoje javnega razpisa, lahko oddajo vlogo za sofinanciranje upravičenih stroškov. Na podlagi pozitivnega sklepa podpišejo pogodbo s SPSom o sofinanciranju in realizirajo digitalno transformacijo v podjetju.

ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA GLEDE RAZPISA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI RAZPIS P4L - SPODBUDE ZA RAZVOJ LESARSTVA NA PODROČJU POLPROIZVODOV

 
  1. Ali je lahko nakup nove opreme/strojev financiran z finančnim leasingom.

ODG: Ne.

  1. Predvidevam, da lahko podjetje kandidira večkrat za sredstva v vseh štirih letih?

ODG: Ne. Podjetje lahko kandidira zgolj v enem letu.

  1. Ali lahko podjetje, ki kandidira na sredstva iz leta 2020 in zbere dovolj točk, da se mu odobri financiranje, črpanje sredstev premakne v naslednje leto?

ODG: Ne. Prenos sredstev ni mogoč.

  1. Lahko podjetje črpa sredstva za leto 2020 tudi za stroške, ki so nastali v letih 2018 in 2019?

ODG: Ne. Za sofinanciranje lahko uveljavlja zgolj stroške nastale po oddaji vloge.

  1. Ali lahko kandidira zgolj podjetje iz Vzhodne kohezijske regije? Kaj pa če imamo sedež v Ljubljani ter poslovno enoto v Lendavi?

ODG: Kandidirajo lahko zgolj podjetja, ki imajo sedež v programskem območju Vzhodna Slovenija. V vašem primeru bi lahko kandidirali na razpisu zgolj v primeru, da bi se celotna operacija digitalne transformacije izvajala zgolj v poslovni enoti, kar pomeni, da mora ta delovati praktično kot samostojna enota.

  1. Je lahko upravičen strošek plač tudi delo proizvodnega delavca, ki dela v proizvodnji (npr. pri izdelavi brizganih elementov)?

ODG: Le če bo vključen v izvajanje digitalne transformacije proizvodnega procesa kot strokovni sodelavec.

  1. Imamo vprašanje glede izvajanja penetracijskega testa, točkovanja le-tega in uveljavljanja stroškov. Ali drži, da;

Kibernetska varnost – penetracijski test:

   • točkovnik (2.5) predvideva 3 točke za podjetja, ki »predvidevajo izdelavo penetracijskega testa in želijo odpraviti pomanjkljivosti«
   • točkovnik (2.5) predvideva 5 točk za podjetja, ki imajo »pripravljen penetracijski test in predloge o odpravi pomanjkljivosti«

To si razlagamo takole:

   • za 3 točke: penetracijski test je planiran in bo izveden tekom operacije P4D, podjetje bo ugotovljene pomanjkljivosti prav tako odpravilo tekom operacije P4D;
   • za 5 točk: penetracijski test je že izveden pred oddajo vloge, podjetje tako že ima seznam pomanjkljivosti, ki jih bo odpravljalo tekom operacije P4D;
   • podjetje lahko izvedbo penetracijskega testa sofinancira preko Vavčerja za kibernetsko varnost, če ga izvaja že pred pričetkom operacije P4D (v tem primeru to ne bo strošek operacije, izvedena aktivnost pa se bo upoštevala v točkovniku);
   • podjetje lahko penetracijski test uveljavlja kot upravičen strošek v okviru operacije P4D (zunanji izvajalec – ostali stroški, povezni z izvedbo digitalne transformacije, izvajalec ne rabi biti vpisan v katerikoli katalog DIH);
   • podjetje lahko odpravo ugotovljenih varnostnih pomanjkljivosti uveljavlja kot upravičen strošek v okviru operacije P4D (zunanji izvajalec – ostali stroški, povezni z izvedbo digitalne transformacije, izvajalec ne rabi biti vpisan v katerikoli katalog DIH);

ODG: Vaše tolmačenje drži.

  1. Prosim za odgovore na spodnji vprašanji:
   • Povečanje dodane vrednosti zaposlenega planiramo od 3% -5%. V primeru da dosežemo samo 2% rast, kolikšen delež prejetih sredstev bomo morali vrniti? Zanima nas formula za izračun vračil sorazmernega dela prejetih sredstev.
   • Ali ima podjetje lahko več zunanjih izvajalcev iz kataloga strokovnjakov ali samo enega? Ali je potrebno v vlogi navesti zunanjega izvajalca?

ODG: Če planirate 5% povečanje DV/zaposlenega, realizirate pa zgolj 2%, bo potrebno vračilo 3% subvencije + zamudne obresti od dneva izplačila do dneva vračila.

Izvajalcev je lahko več, strokovnjak, ki bdi nad izvedbo digitalne transformacije pa je le eden.

  1. Predvidevam, da se predstavitveni načrt in finančne projekcije lahko pripravijo na osnovi vašega pripomočka, ki je objavljen na vaši spletni strani?

ODG: Za tekstualni del se uporabi predstavitveni načrt objavljen na https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=95, pri čemer je potrebno dodati podrobnejše obrazložitve povezane z merili! Za finančni del je, glede na pričakovane večje investicije in večje premike v poslovanju podjetja, potrebno uporabiti finančno prilogo poslovnega načrta https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/pripomocki-za-pripravo-vloge/pripomocek-za-pripravo-poslovnega-nacrta.

  1. Ali ima izjava glede zaprtja finančne konstrukcije kakšno predpisano obliko?

ODG: Ne.

  1. Podjetje, ki se želi prijaviti na razpis, bi želelo nabaviti tudi nov stroj za brizganje plastike Ali je nakup novega stroja upravičen strošek po tem razpisu? Kaj pa manjša obrtniška dela (električne in strojne instalacije)?

ODG: Nakup proizvodne opreme ni upravičen strošek. Prav tako ni upravičena izvedba raznih instalacij, razen instalacija raznih senzorjev in ostale opreme neposredno povezane z digitalizacijo procesa.

  1. Ali je potrebno v vlogi na razpis priložiti 3 ponudbe za nakup ene opreme?

ODG: Ne. Potrebno jih je priložiti šele ob oddaji zahtevka za izplačilo.

  1. Podjetje ima pred oddajo vloge na razpis 15 zaposlenih, skupina (v kateri je to podjetje-prijavitelj) pa 49 zaposlenih. Prijavitelj je torej pred prijavo na razpis malo podjetje. Po oddaji vloge na razpis pa bo prijavitelj povečal št. zaposlenih za 10 in bo imel 25 zaposlenih, posledično pa bo imela skupina 59 zaposlenih, kar pomeni, da bo podjetje-prijavitelj (zaradi povezanosti podjetij) postalo srednje podjetje. Je podjetje-prijavitelj v tem primeru še vedno upravičen prijavitelj kot malo podjetje ali kot srednje podjetje? Katero stopnjo sofinanciranja v tem primeru upoštevamo (vzhodna regija)?

ODG: Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014 (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU). Prilogo 1 najdete na spletni strani http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651. Velikost se torej preverja na bilančne podatke, povečanje med projektom ne vpliva na izplačilo pomoči. Ker gre pri tem javnem razpisu za pomoč po shemi »de-minimis« je stopnja sofinanciranja za vse vlagatelje enaka (60% upravičenih stroškov).

  1. V razpisni dokumentaciji piše: "V primeru zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri, mora prijavitelj priložiti dokazila, iz katerih bo zagotovljeno zaprtje finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke za odobreno posojilo) oz. izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni." Je dovolj, da sami napišemo izjavo, s katero izjavljamo, da bomo sredstva za projekt zagotovili sami?

ODG: Da.  Potrebno bo dopisati iz katerih virov.

  1. V razpisu sta za leto 2019 navedena dva roka za oddajo vlog: 11. 2019 in 20. 12. 2019. Ali to pomeni, da boste na prvem roku izbrali podjetja za vsa proračunska leta in se bo na drugi rok možno prijaviti samo v primeru, da na prvem roku ne bodo porabljena vsa sredstva?

ODG: V prvem roku za oddajo vlog v letu 2019 se bodo dodeljevala sredstva le za proračunsko leto 2020. Če bo sredstev zmanjkalo potem drugega roka ne bo. Enako velja za ostala proračunska leta.

  1. Od kdaj naprej se pri razpisu upoštevajo stroški plač zaposlenih delavcev, ki delajo na prijavljeni operaciji? Od oddaje vloge naprej?

ODG:  Stroški plač zaposlenih so namenjeni zgolj za tiste zaposlene, ki delajo neposredno na operaciji. Stroške lahko uveljavljate od datuma oddaje vloge.

  1. Lani smo imeli dodano vrednost ca. 185.000 EUR, kar na zaposlenega znese 93.000 EUR. Podjetje je imelo pogodbo o skladiščenju z logističnim podjetjem, tako da ni bilo potrebe po večjem številu zaposlenih. Letos bo dodana vrednost nekoliko višja, verjetno okoli 200.000 EUR. Leta 2020 bo verjetno okoli 220.000 EUR, 2021 pa 250.000 EUR. Ker pa podjetje sedaj izvaja logistične storitve znotraj podjetja, bo dodana vrednost leta 2021 znašala samo 50.000 EUR. To pomeni, da bo padla iz 93.000 EUR na 50.000 EUR, podjetje pa bo dosegalo konkretno zvišalo dobiček. Podjetje bo dejansko bolj uspešno, ampak ne po formuli za doseganje dodane vrednosti.  Glede na to, da nam ne bo uspelo zvišati dodane vrednosti na zaposlenega v letu 2020 napram 2018 ali to pomeni, da se ne bomo mogli prijaviti? oz. ali se lahko prijavimo pa ne bomo dobili 0 točk?

ODG: Vsaka vloga mora izpolnjevati cilje javnega razpisa. Eden od teh je povečanje dodane vrednosti na zaposlenega. V vašem primeru ta pogoj ni izpolnjen in vloga ni upravičena do sredstev sofinanciranja.

  1. Imam vprašanje v zvezi z izvajalci na omenjenem razpisu. V členu 10.1 piše: stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja in ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije). Upravičenec lahko uveljavlja zgolj stroške storitev usposabljanja in svetovanja s strani zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov, objavljenem na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/strokovnjaki/);

V procesu digitalizacije bomo seveda kupili nekaj različne strojne in programske opreme (zajem podatkov iz strojev, računalniki itd...) zakomplicira pa se recimo pri izgradnji povezane potrebne infrastrukture. Nekdo mora na primer izvesti elektroinštalacije, da bomo opremo imeli kam priključit. Potem recimo potrebujemo vmesnik človek-stroj, ki ga nekdo mora sprogramirat in ni del programske opreme, ki pride z samo opremo itd. Takih primerov je veliko. Kako torej te stroške zajeti v razpisu (ker tja vsaj po mojem mnenju definitivno spadajo), če med strokovnjaki na DIH ni tovrstnih strokovnjakov?

ODG: Omejitev velja zgolj za svetovanje in usposabljanje. Za druge storitve, ki so neposredno povezane z izvedbo digitalne transformacije in sodijo med upravičene stroške pa lahko uveljavljate tudi druge izvajalce.

Upravičeni so stroški instalacije in zagona opreme, nakupa programske opreme, niso pa upravičeni stroški klasičnih električnih instalacij (razvod 230V…).

  1. V digitalni strategiji, ki je priloga prijave na razpis, se zahteva, da proizvodna podjetja posebej analizirajo ter obravnavajo tudi področje Industrije 4.0 (kot svoje poglavje). V razpisu pa se to področje nikjer ne omenja oziroma ne navaja. Prav tako se to področje ne nahaja med elementi ocenjevanja. Prosimo za pojasnitev, kje in na kakšen način se v prijavi upošteva in potem tudi ocenjuje področje (poglavje) Industrija 4.0, ki je za proizvodna podjetja eno od ključnih.

ODG: Upošteva se pri merili pod zaporedno številko 1, 3 in 7.

  1. Ali se lahko podjetje, ki se ukvarja s predelavo mesa in je njihova dejavnost registrirana pod C10.130 – Proizvodnja mesnih izdelkov, prijavi na razpis, ali ne?

ODG: Podjetja iz predelovalnih dejavnosti se lahko prijavijo na javni razpis. Omejitev glede dejavnosti je podrobneje opredeljena v osmi točki poglavja 4.1 Splošni pogoji za vlagatelje.

Top