Zagonske spodbude


 1. Naziv produkta:
  P2 /Spodbude za zagon inovativnih podjetij/
 2. Kratek opis produkta:
  Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev
  .

  Produkt vključuje tudi vsebinsko podporo za mlada inovativna podjetja v obliki:
  - predselekcijskega postopka (priporočljivo sodelovanje v okviru dogodka START UP SLOVENIJA, saj podjetja v okviru tekmovanja na DEMO dnevu, kjer predsavijo poslovni model, pridobijo do 35 točk za podtrebe javnega razpisa)
  - vključitev v program mentoriranja (obvezna vključitev v program mentoriranja in izbira mentorja po prejeti subvenciji)
 3. Višina in oblika financiranja:
  Do 54.000 EUR subvencije/podjetje
  Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov operacije
 4. Doba financiranja:
  Izplačila v treh tranšah
  • prvo izplačilo: do 10.000 EUR
  • drugo izplačilo: do 12.000 EUR
  • tretje izplačilo: do 32.000 EUR
 5. Plan razpisanih sredstev:
  2,16 mio EUR
 6. Upravičenci:
  novoustavnoljena podjetja, ki:
  • so organizirana kot d.o.o., s.p., zadruga
 7. Upravičeni stroški:
  Vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja, to so:
  • stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme)
  • stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme)
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški mentoriranja, testiranja,programiranja, intelektualne zaščite, izdelave prototipov skozi celotno obdobje upravičenosti, stroški promocije)
  • stroški informiranja in komuniciranja
  • stroški plač
  • ostali posredni stroški (operativni stroški)

  "Produkt P2 se financira iz sredstev EKP 2014-2020"
ZASTAVLJENA VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM P2 
 1. V razpisu večkrat omenjate subjekte inovativnega okolja in podjetja, ki so člani le teh, kdo so ti subjekti in ta podjetja?
  Odgovor: Subjekti inovativnega okolja (tudi: SIO) so podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, univerzitetni inkubatorji. Člani subjekta inovativnega okolja, so tista podjetja, ki so opravila postopek vključitve v subjekte inovativnega okolja in tudi uporabljajo storitve tega subjekta inovativnega okolja.
 2. Z enakim projektom smo se prijavili še na drug javni razpis iz katerega smo že pridobili sredstva za upravičene stroške. Ali lahko kandidiramo še na vašega?
  Odgovor: Upravičenec za upravičene stroške projekta, ki so predmet sofinanciranja, ne sme pridobiti dodatnih javnih sredstev oz. ne smejo biti sofinancirani iz drugih javnih virov.
 3. V novo ustanovljeno podjetje smo prenesli dejavnost iz starega. Ali lahko kandidiram na razpis?
  Odgovor: Razvoj tehnologije mora potekati v podjetju v vseh fazah, od ideje in raziskav do uporabe v poslovnem procesu in mora biti rezultat razvoja v podjetju. S prenosom oz. nakupom dejavnosti od drugega podjetja ne izpolnjujete osnovnega pogoja za kandidaturo.
 4. Imam podjetje, katerega sem 90% lastnik. 10% podjetja je v lasti podjetniškega inkubatorja. Glede na to, da je solastnik (soustanovitelj) podjetja subjekt inovativnega okolja ali se lahko prijavimo na razpis?
  Odgovor: Lahko, saj velja, da do pomoči Sklada niso upravičena podjetja katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je subjekt inovativnega okolja v deležu enakem ali večjem kot 25%.
 5. Kaj pomeni izraz, da je finančna konstrukcija investicije zaprta?
  Odgovor: Zaprta finančna konstrukcija investicije pomeni, da ima podjetje za investicijo zagotovljene finančne vire. Med finančne vire investicije sodijo lastna sredstva, bančni kredit in premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov. Zaprta finančna konstrukcija mora biti izkazana v poslovnem načrtu (predvsem v finančnem delu).
 6. Lahko odam poslovni načrt v tujem jeziku?
  Odgovor: Ne, poslovni načrt mora biti v slovenskem jeziku. Vsi izračuni in finančne projekcije pa v EUR.
 7. Do kdaj moramo izbrati mentorja oz. program mreženja?
  Odgovor: Upravičenci bodo morali do 10.08.2017 izbrati enega izmed organiziranih programov mreženja in mentoriranja ali si sami izbrati mentorja brez vključitve v program mreženja. Prošnja za potrditev izbranega programa mreženja in/ali mentorja - OBRAZEC 2, se nahaja v razpisni dokumentaciji.
 8. Zakaj mora naše podjetje izbrati mentorja?
  Odgovor: Cilj programa mreženja in izbira mentorja je pridobitev ustreznega mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe.
 9. Ali pomeni datum predložitve vlog datum, do katerega mora biti vloga na Skladu ali pa za datum predložitve šteje še poštni žig na ovojnici?
  Odgovor: Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti starejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
 10. Ali je za pripravo vloge potrebno koristiti zunanjega svetovalca? Prosim, če mi lahko posredujete naslov kakšnega svetovalca, ki bi mi pomagal pri pripravi vloge.
  Odgovor: Vloga, ki jo podjetje odda na razpis mora biti pripravljena v skladu z navodili razpisa in mora vsebovati elemente, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji,  pod točko 14. Vsebina vloge. Vloga je enostavna zato lahko start up podjetniki sami pripravijo vlogo, saj najbolje poznajo idejo in podjetje, zato ne podtrebujejo zunanjih izvajalcev, v kolikor oceniti drugače se lahko posvetujete z zunanjim(i) svetovalc(i)em. 
 11. Ali je razpisna dokumentacija dosegljiva tudi v angleškem jeziku?
  Odgovor: Razpisna dokumentacija je dosegljiva samo v slovenskem jeziku.
 12. Stroški zagona podjetja in projekta bodo presegli maksimalno dovoljeno višino subvencije. Ali lahko stroške prenesemo in upravičimo v okviru bodočega razpisa za subvencije?
  Odgovor: Ne. Upravičeni stroški so tekoči stroški podjetja oz. projekta in so za ciljno skupino A vezani na časovno obdobje od 1.9.2014 do 30.09.2015.
 13. Do kdaj imam čas, da oddam vlogo na Sklad?
  Odgovor: Rok za predložitev vloge je natančno opredeljen v razpisni dokumentaciji razpisa P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. 
 14. Stroške projekta v letošnjem letu ocenjujemo na 54.000 EUR. Ali naj celotne stroške uveljavljamo kot upravičen strošek in koliko lahko pridobimo subvencije?
  Odgovor: Kljub temu, da so ocenjeni upravičeni stroški projekta 54.000 EUR znaša največja možna subvencija za prvo leto 10.000 EUR za upravičene stroške nastale med  1.9.2017-31.7.2017.
 15. V razpisni dokumentaciji je napisano, da mora imeti podjetje, najkasneje do podpisa pogodbe s Skladom vsaj enega redno zaposlenega. Zanima nas do kdaj mora podjetje to zaposlitev tudi obdržati?
  Odgovor: Upravičenec se v pogodbi o izplačilu subvencije obvezuje, da bo imel od podpisa pogodbe o izplačilu subvencije do 28.2.2019 vsaj 1 zaposlenega. Sklad lahko kadarkoli preveri stanje zaposlenih v podjetju.
 16. Ali na kakšnem portalu obstaja seznam subjektov inovativnega okolja (SIO)?
  Odgovor: Podjetje si mora po odobritvi prve tranše oz. do 10.08.2017 izbrati enega izmed organiziranih programov mentoriranja ali izbrati mentorja iz obljavljene liste start up mentorjev.
 17. Ali je potrebno za dokazovanje zaprte finančne konstrukcije k vlogi priložiti kakšna dokazila (depozitne pogodbe, vrednostni papirji, gotovina,…)?
  Odgovor: Finančna konstrukcija mora biti zaprta v poslovnem načrtu, predvsem v finančnem delu. Kakršnakoli dokazila v papirnati obliki k vlogi ni potrebno prilagati. V primeru, da je vrednost investicije zelo visoka, pa lahko Sklad od podjetja zahteva, da predloži dodatna dokazila.
 18. Ali se lahko zasebni zavod prijavi na navedeni javni razpis?
  Odgovor: Ne.
 19. Ali se lahko podjetje prijavi z več vlogami na ta javni razpis?
  Odgovor: Vsak prijavitelj se lahko prijavi samo z eno vlogo.
 20. Prosim, da nam razložite kaj pomeni sorodstveno razmerje z lastniki podjetja, za potrebe tega razpisa?
  Odgovor: Sorodstveno razmerje se gleda vključno z drugim kolenom. Vas pa opozarjam, da lahko komisija izloči tudi stroške, ki niso nujno omejeni s predstavljenimi omejitvami, ampak se kako drugače ne navezujejo na upravičenost ali pa niso realni.
Top