VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja je:

 • spodbuditi MSP k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva
Upravičeni stroški: od 22.11.2019 (od datuma objave poziva) in trajajo do 30.9.2023
 • 1. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva
 • 2. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva
 • 3. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja
Najmanjša spodbuda: 500 EUR za posamezen sklop aktivnosti
Največja spodbuda: 3.000 EUR za posamezen sklop aktivnosti oz. za vse tri aktivnosti skupaj max. 9.000,99 EUR
Višina vseh sredstev namenjenih za vavčerje za prenos lastništva v obdobju 2019-2023: 1.000.000 EUR

Posebni pogoji:
 • prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija o identificiranih aktivnosti prijavitelja za področje prenosa lastništva, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1)
 • v vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz evidence zunanjih izvajalcev za prenos lastništva
 • prijavitelj lahko izbere le zunanjega izvajalca, ki ima v evidencah vpisane reference za aktivnosti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu
 • evidenco zunanjih izvajalcev vodi SPIRIT Slovenija. Objavljena je na spletni strani https://evidence.spiritslovenia.si/evidence-in-razpisi/prenos-lastnistva
 • pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni
 • izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem
 • aktivnosti na področju prenosa lastništva ne smejo biti izvedene pred objavo tega javnega poziva
 • prijavitelj lahko po tem javnem pozivu pridobi sredstva za vsak slop aktivnosti samo enkrat v obdobju, pri čemer mora za vsak posamezni sklop oddati ločeno vlogo

 
 
V nadaljevanju najdete:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top