VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja je:
 • zagotoviti možnost izdelave prototipa ( v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje

Upravičeni stroški: od 1.1.2020 do 30.09.2023
Sofinanciranje upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa:

 • dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje
 • do sofinanciranja v višini 60 % so upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti
 • za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev

Najmanjša spodbuda: 500 EUR
Največja spodbuda: 5.000 EUR
Skupaj sredstva JP 2020 -2023: 1.000.000 EUR
Posebni pogoji:

 • Podjetja, ki želijo pridobiti sredstva v okviru vavčerja, morajo kontaktirati enega od svetovalcev SIO – subjektov inovativnega okolja (praviloma v regiji kjer ima prijavitelj sedež) in mu predstaviti projekt. Postopek izvedbe intervjuja in ugotavljanje smiselnosti izdelave prototipa so urejena s posebnimi Navodili (https://www.podjetniski-portal.si/programi/sio-subjekti-inovativnega-okolja-sio/intervju-pred-izdajo-vavcerja-za-prototipiranje )
 • Na podlagi intervjuja SIO ugotavlja, ali je podjetje v fazi razvoja, kjer je izdelava prototipa smiselna in potrebna in o tem izda Predhodno potrdilo SIO o smiselnosti izdelave prototipa (Obrazec št.1). Potrdilo je obvezna priloga vloge.
 • Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni
 • Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem
 • Izbrani zunanji izvajalec je lahko tudi SIO, če ta razpolaga s kapacitetami za izdelavo prototipa. V tem primeru mora kot izvajalec uvodnega intervjuja nastopati drug SIO.
 • Prototip ne sme biti izdelan pred oddajo vloge na ta javni poziv
 • Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju do leta 2023.
 

V nadaljevanju najdete:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si

   
Top