Javni razpisi in pozivi

P1 plus 2021 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

V pripravi odprt od 22. 03.2021
 1. Predvidena objava:
  marec 2021
 2. Namen razpisa:
  Garancije za bančne kredite bodo tudi letos namenjene hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Podjetjem bo tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. V okviru projektov se bo tudi spodbujala raba obnovljivih virov energije, naložbe v okoljsko in energetsko učinkovito tehnologijo ter spodbujanje prehoda v Industrijo 4.0.
 3. Upravičenci:
  Na razpis se bodo lahko prijavila mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.
 4. Postopek odobritve garancije:
  Odobravanje garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere bo potekalo dvostopenjsko. Prva stopnja se bo odvijala na nivoju poslovne banke. Podjetje zaprosi za ugodni kredit, ki bo zavarovan z garancijo Sklada. Banka prouči, v skladu s poslovno prakso, potencialnega kreditojemalca. V primeru, da potencialnega kreditojemalca in njegov projekt oceni pozitivno, banka izda pozitivni bančni sklep s kreditnimi pogoji. Druga stopnja se bo odvija na Skladu. Podjetje odda vlogo z ustrezno dokumentacijo na Sklad, kjer se izvedejo formalno pravni postopki obravnave vloge, skladno z določili javnega razpisa.
     
 5. Kreditno-garancijski pogoji:
  • VIŠINA FINANCIRANJA:
   • do 1.250.000 EUR kredita za investicijske projekte
   • do 200.000 EUR kredita za obratna sredstva (za srednje velika podjetja)
   • do 100.000 EUR kredita za obratna sredstva (za mikro in mala podjetja)
   Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov celotnega projekta, za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva.

  • VIŠINA GARANCIJE:
   • 60% ali 80 % garancija za zavarovanje bančnega kredita
  • DOBA FINANCIRANJA:
   • od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva
   • od 1,5 let do 10 let za investicije
  • MOŽNOST KORIŠČENJA MORATORIJA NA ODPLAČILO GLAVNICE KREDITA:
   • do 24 mesecev za investicije
   • do 6 mesecev za obratna sredstva
  • NIŽJA OBRESTNA MERA: bo določena z razpisom
  • KREDITNO-GARANCIJSKE LINIJE:
   • za klasična podjetja
   • za tehnološko inovativna podjetja
   • za podjetja iz dejavnosti šifre G (trgovina)
  • ČRPANJE KREDITA: podjetje lahko koristi kredit le namensko
 6. Vsi podatki bodo dostopni v Razpisni dokumentaciji:
  Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev bodo navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje objavljena tudi na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

  Na tej strani objavljeni podatki so informativne narave, dokončni pogogoji bodo natančno določeni in objavljeni v javnem razpisu. 

Financiranje je bilo mogoče zaradi jamstva v okviru COSME in Evropskega sklada za strateške naložbe (»EFSI«), ustanovljenega v okviru investicijskega načrta za Evropo. Namen EFSI je podpora financiranju in implementaciji produktivnih naložb v Evropski uniji in zagotoviti boljši dostop do financiranja.

Top