Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) v okviru bogate palete finančnih in vsebinskih produktov, ki jih ponuja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) aktivno deluje tudi v mednarodnem okolju in uspešno črpa sredstva iz programov EU.  SPS je v finančne produkte, ki jih ponuja MSPjem, uspešno implementiral Evropske programe in na ta način uspešno kombinira vire, ki jih potrebuje za vsakoletno ponudbo finančnih spodbud. Med drugim je SPS julija 2017 po obsežni evalvaciji s strani zunanjega ocenjevalca (Microfinanza Raitig) pridobil tudi certifikat Evropski kodeks dobrega ravnanja za ponudnike mikrokreditov (European Code of Good Conduct for Microcredit Provision), v nadaljevanju Kodeks, ki ga je prevzel na uradni slovesnosti na Evropski komisiji v sredo, 16.10.2019. 

Slika: Uradna podelitev Kodeksa na EK

 

Direktorica SPSa, mag. Maja Tomanič Vidovič, pravi: “Kot direktorica sem izredno ponosna na ta dosežek, ki je rezultat skupnega strokovnega dela in predanosti vseh zaposlenih na SPSu. Zato posebna pohvala njim, saj finančna institucija brez strokovnih ljudi tega ne more doseči.Ob tem bi se želela zahvaliti tudi predstavnikom Nadzornega sveta Sklada za vso podporo in zaupanje, da smo Slovenski podjetniški sklad lahko pripeljali do mednarodne prepoznavnosti v evropskem prostoru.”

Kratka informacija o Kodeksu:

Evropska Komisija je razvila Evropski kodeks dobrega ravnanja za ponudnike mikrokreditov (European Code of Good Conduct for Microcredit Provision) s ciljem določiti smernice dobre prakse, ki sektorju mikrokreditiranja omogoča boljše soočanje z izzivi dostopa do dolgoročnega financiranja. 
Kodeks vsebuje 176 določb, ki jih morajo ponudniki mikrokreditov izvajati na petih področjih: odnosi s strankami in vlagatelji, upravljanje, upravljanje s tveganji, standardi poročanja in informacijski sistemi za upravljanje. Za doseganje skladnosti s kodeksom morajo ponudniki mikrokreditov izpolniti najmanj 80 % vseh določb v kodeksu. SPS je preko dvoletne evalvacije pri vseh poglavjih dosegel preko 80% ocene, skupno pa 93 %, kar pomeni odlično oceno.

SPS uspešno koristi sredstva iz Evropskih programov, tudi za mikrokredite

V EU so mikrofinančni instrumenti pomembna prioriteta in letno predstavljajo več kot 630.000 podprtih projektov v skupni višini več kot 2 mrd EUR sredstev. SPS kot aktivni ponudnik mikrokreditov v RS, kjer od začetka letošnjega leta sodeluje tudi s Skladom skladov v upravljanju SID banke,  uspešno koristi tudi sredstva v okviru Naložbenega načrta za Evropo, bolje poznanega kot Junckerjevega plana. Progam EASI (Program za zaposlovanje in socialne inovacije), ki prav tako predstavlja del naložbenega načrta za Evropo je SPS uspešno implementiral v svojo kreditno shemo. Od leta 2018 tako SPS namreč pri izvajanju mikrokreditne linije preko programa EASI sodeluje z Evropskim investicijskem skladu (v nadaljevanju EIF), kar mu zagotavlja dodatno garancijo za nekatere mikro kreditne linije. Od leta 2018 je SPS v okviru programa EASI pridobil garancijo EIF za mikrokreditno linijo za kvoto 13 mio EUR. V letu 2019 je SPS z EIF podpisal novo pogodbo v okviru programa EASI za obdobje 2019 – 2024 za kvoto 40 mio EUR garancij za mikro podjetja. V okviru programa EASI pa je SPS v obdobju 2018-2019 odobril 13 mio EUR kreditov 551 končnim upravičencem.

Poleg programa EASI pa SPS v okviru garancijske sheme koristi tudi program COSME (Program EU za konkurenčnost podjetij in MSP za obdobje 2014-2020), ki tudi predstavlja del Naložbenega načrta za Evropo oz. t.i. Junckerjevega načrta.
 
Preko omenjenih programov EASI in COSME SPS aktivno prispeva h koriščenju sredstev Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) na ravni Republike Slovenije. Prav tako s takšnim sodelovanjem uspešno in gospodarno kombinira vire, ki jih sicer potrebuje za vsakoletno ponudbo finančnih spodbud, lahko pa na ta način vlaga sredstva tudi v bolj tveganega naložbe in dosega višje multiplikacijske učinke pri plasiranju sredstev.

 

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice