Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) danes, 21. 6. 2024, v Ur. L. RS št. 50/2024 in na spletni strani SPS, objavil javni poziv V3 – Vavčer za pridobitev certifikatov. Gre za tretji javni poziv v okviru vavčerskih spodbud malih vrednosti v letošnjem letu, ki jih lahko podjetja prejmejo hitro in enostavno za različne poslovne vsebine.

Cilj javnega poziva

Spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) k pridobitvi certifikatov kakovosti za sisteme vodenja, proizvode, procese, storitve in k vzdrževanju/obnovi certifikatov, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge in dvignila kakovost poslovanja oz. izdelkov ter okrepilo zaupanje pri kupcih in poslovnih partnerjih.

Podjetja bodo tako lahko sofinancirala upravičene stroške, ki se nanašajo na pridobivanje certifikatov oz. vzdrževanje/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procese in storitve ter validacije okoljske izjave, pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN, in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

Certifikati v okviru navedenih shem pokrivajo tudi nekatera ključna področja za rast in razvoj, kot so digitalizacija, zeleni prehod, krožno in trajnostno gospodarstvo.

Višina sofinanciranja in višina sredstev po javnem pozivu

MSP lahko hitro in enostavno pridobijo do največ 60-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov oz. min. 1.000,00 EUR in največ 9.999,99 EUR nepovratnih sredstev.

V okviru javnega poziva bo do leta 2028 skupno na voljo 3,0 mio EUR sredstev.

Upravičeni stroški:

 • Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca);
 • Stroški nakupa standarda;
 • Stroški prve pridobitve, vzdrževanja in obnove certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procese, storitve ter validacije okoljske izjave, pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN, in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

Strošek DDV ni upravičen strošek.

Sofinanciranje je upravičeno le za certifikate prvič pridobljene po 1. 1. 2024.

MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 9. 2028. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.

Certificiranje (pridobitev, vzdrževanje in obnova certifikata) je postopek, ki ga izvede certifikacijski organ, ki je akreditiran oz. priglašen. Akreditiranost certifikacijskih organizacij se izvaja na dva načina:

 • certifikacijski organ mora biti akreditiran ali priglašen s strani katerekoli od nacionalnih akreditacijskih organizacij, ki so podpisnice multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji;
 • certifikacijski organ mora biti priznan s strani nosilca standarda oziroma lastnika sheme;
 • zahteve za vzpostavitev, preverjanje in potrjevanje ter registracijo sistema ravnanja z okoljem po shemi EMAS podaja uredba ES 1221/2009.

Na javni poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge

 • s sedežem v Republiki Sloveniji,
 • ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
 • ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega,
 • ki niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.).

Posebni pogoji za pridobitev sofinanciranja

 • Pri izboru zunanjega izvajalca mora MSP ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 • Izbran certifikacijski organ ne more biti hkrati tudi zunanji izvajalec za pripravo na certifikacijo.
 • Certifikat mora biti v času uveljavljanja upravičenih stroškov veljaven.
 • Certifikat mora biti izdan do dne oddaje zahtevka za izplačilo.
 • MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno. Za vsak certifikat mora MSP oddati ločeno vlogo.

Izkoristite brezplačno pomoč in informacije pri pripravi vloge in oddaji zahtevka

Prijaviteljem je preko mreže Slovenskih poslovnih točk oz. SPOT Svetovanje na voljo brezplačna pomoč pri:

 • prijavi na javni poziv (pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev),
 • oddaji zahtevka za izplačilo sredstev.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim pozivom so prijaviteljem dosegljive tudi na SPS:

 • v času uradnih ur telefonsko od ponedeljka do petka med 9.00 in 11.00 uro,
  na tel. 02/234-12-60,
 • izven uradnih ur na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.

Prijava na javni poziv se izvede digitalno preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada

MSP elektronsko odda vlogo in zahtevek za izplačilo sredstev preko ePortala (https://eportal.podjetniskisklad.si). Oddaja vloge je možna kadarkoli, skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2028 oz. do porabe sredstev.

O objavah prihodnjih javnih pozivov za vavčerje bo SPS pravočasno obveščal preko svojih kanalov (spletna stran, e-novice SPS, objave za medije).

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice