Z garancijami Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnih kreditov

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 9/2018 objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2018. Skupno v višini 79,2 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke[1]. Na ta način bo MSP-jem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.

Dodatne ugodnosti garancije SPSa, ki jih ne smete prezreti

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki je v okviru treh kreditno – garancijskih linij prilagojena glede na stopnjo razvitosti podjetja in glede na starost podjetja. 6 mesečni EURIBOR znaša:
 •   + 0,65 % ali 0,90 % za zavarovanje klasičnih projektov,
 •   + 0,65 % za zavarovanje tehnološko inovativnih projektov
 •   + 1,15 % za zavarovanje dejavnosti iz šifre G[2]

Z izdajo garancije se še:

 •   poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
 •   zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR,
 •   zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
 •   zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
 •   zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let,
 •   strošek odobritve garancije pa se ne zaračunava.Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

 •   se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe
 •  imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih
 •  letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR

Oddaja vlog na SPS

Vloge lahko podjetja za upravičene stroške, ki so nastali od 01.01.2018 do 31.12.2019, oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 15.3., 1.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 1. 9., 15.9., 1.10., 15. 10. 2018.
*Natančni pogoji so podrobneje definirani na ravni javnega razpisa P1 plus 2018, ki ga najdete na https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=64 in v Ur. l. RS št. 9/2018.
Skupno razpisanih 79,2 mio EUR garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere zadostuje za podporo okoli 400 MSPj-ev, ki najamejo kredit pri banki in na ta način okrepijo konkurenčno delovanje na trgu ter izboljšajo tržni položaj.

Učinki so dokaz da so garancije za zavarovanje bančnih kreditov nujno potrebne
V obdobju 2007-2016 je bilo preko garancijske sheme skupno podprtih preko 3.000 projektov, ki so izvedli za okoli 1.289 mio EUR investicij. Učinki podprtih podjetij z garancijami SPSa kažejo dobre poslovne rezultate, koristne za celotno slovensko gospodarstvo. Podprta podjetja z garancijami SPSa so ohranila preko 64.100 delovnih mest ter ustvarila skoraj 7.600 novih delovnih mest oz. kar 2,5 novega delovnega mesta na podjetje. Statistika pa kaže tudi to, da so vsa podprta podjetja v opazovanem obdobju treh let po investiciji povprečno vrednost na zaposlenega povečala za cca 20%.


[1] Seznam bank, ki sodelujejo s SPS-jem je dostopen v razpisni dokumentaciji P1 plus 2018 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

[2] Dejavnosti iz šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

     

“Financiranje je bilo mogoče zaradi jamstva v okviru COSME in Evropskega sklada za strateške naložbe (»EFSI«), ustanovljenega v okviru investicijskega načrta za Evropo. Namen EFSI je podpora financiranju in implementaciji produktivnih naložb v Evropski uniji in zagotoviti boljši dostop do financiranja.”

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice