Z garancijami Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnih kreditov
Maribor, 17. februar 2017 – Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 8/2017 objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2017.

Skupno v višini 92 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja ( v nadaljevanju MSP) za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke[1]. Na ta način bo MSP-jem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.Dodatne ugodnosti garancije SPSa, ki jih ne smete prezreti

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki je v okviru treh kreditno – garancijskih linij prilagojena glede na stopnjo razvitosti podjetja in glede na starost podjetja. 6 mesečni EURIBOR znaša:

 • + 0,65 % ali 0,90 % za zavarovanje klasičnih projektov, /kreditno-garancijska linija A.1./
 • + 0,65 % za zavarovanje tehnološko inovativnih projektov /kreditno-garancijska linija A.2./ 
 • + 1,15 % za zavarovanje dejavnosti iz šifre G[1] /kreditno garancijska linija A.3./

  Z izdajo garancije se še:

 • poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
 • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR,
 • zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
 • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
 • zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let,
 • strošek odobritve garancije pa se ne zaračunava.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

 • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe
 • imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih
 • letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR

Oddaja vlog na SPS

Vloge lahko podjetja za upravičene stroške, ki so nastali od 01.01.2017 do 31.12.2018, oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 15.3., 1.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 15.7., 15.8., 1. 9., 15.9., 1.10., 15. 10. 2017.

*Natančni pogoji so podrobneje definirani na ravni javnega razpisa P1 plus 2017, ki ga najdete na https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=53in v Ur. l. RS št. 8/2017.

Skupno razpisanih 92 mio EUR garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere zadostuje za podporo okoli 480 MSPj-ev, ki najamejo kredit pri banki in na ta način okrepijo konkurenčno delovanje na trgu ter izboljšajo tržni položaj.

Učinki so dokaz da so garancije za zavarovanje bančnih kreditov nujno potrebne
V obdobju 2007-2015 je bilo preko garancijske sheme skupno podprtih preko 2.800 podjetij, ki so izvedla za okoli 1.099 mio EUR investicij. Učinki podprtih podjetij z garancijami SPSa kažejo dobre poslovne rezultate, koristne za celotno slovensko gospodarstvo. Podprta podjetja z garancijami SPSa so ohranila preko 54.500 delovnih mest ter ustvarila skoraj 5.600 novih delovnih mest oz. kar 2,5 novega delovnega mesta na podjetje. Statistika pa kaže tudi to, da so vsa podprta podjetja v opazovanem obdobju 3 let po investiciji povprečno vrednost na zaposlenega povečala za 18 %.

Kaj bo SPS še v letu 2017 ponudil podjetjem?
Trenutno so na SPS –ju odprti trije javni razpisi, in sicer garancije za zavarovanje bančnih kreditov, mikrokrediti za mikro in mala podjetja, ki MSP – jem neposredno preko SPSa omogočajo ugodne vire financiranja, odprt pa je prav tako javni razpis v obliki neposrednih mikrokreditov SPSa še za podjetja iz problemskih območij.

SPS pa v naslednjih mesecih predvideva po vzoru preteklega leta razpisati tudi ugodne finančne spodbude za mlada podjetja, ki so še v zgodnjih fazah razvoja. Njim bodo tudi letos na voljo zagonske spodbude za inovativna podjetja, za problemska območja ter zagonske spodbude za predelavo lesa. Prav tako bodo tudi letos inovativna, tehnološko napredna podjetja s potencialom globalne rasti imela možnost dostopati do semenskega kapitala v obliki konvertibilnih posojil in direktnih kapitalskih vložkov. Več o tovrstnih razpisih najdete na naslednji povezavi: https://www.podjetniskisklad.si/images/Sporosilazajavnost/2017/sporoilo-za-javnost17.1.2017.pdf


[1] Seznam bank, ki sodelujejo s SPS-jem je dostopen v razpisni dokumentaciji P1plus 2017 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
[2] Dejavnosti iz šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

PDF sporočilo za javnost je dostopno tukaj.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice