Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe  o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP[1] s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi.

Za neposredne kredite bo na voljo 77,03 mio EUR . Razpis je na voljo tukaj.

 

Javni razpis z oznako P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 bo Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) dne 09. 04. 2021 objavil v Uradnem listu RS št. 54/2021 in na svoji spletni strani.

Postopek pridobitve kredita v višini do 100.000 EUR/podjetje bo HITER in ENOSTAVEN, hkrati pa je za kreditojemalca IZREDNO UGODEN, saj gre za brezobrestni kredit – obrestna mera je 0 %. Med ostalimi ugodnostmi pa velja izpostaviti:

 • nižje zahteve po zavarovanju, in sicer z menicami oz. z neposredno izvršljivim notarskim sporazumom,
 • ročnost od 1 do 7 let,
 • možnosti koriščenja moratorija do 24 mesecev,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 100.000 EUR,
 • stroški kredita se ne zaračunavajo (brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojila).

SPS želi na ta način želi malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) omogočiti dostop do virov financiranja pod ugodnimi pogoji z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita. MSP-jem želi pomagati ohraniti poslovanje oz. omogočiti »preživetje«  in ohranitev delovnih mest, s tem pa delno omiliti gospodarske posledice epidemije COVID-19.

Vlogo za kredit lahko oddajo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki : 

 • so utrpela posledice COVID-19,
 • se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki[2], zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu,
 • ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Vloge za kredit je mogoče oddati na SPS elektronsko preko ePortala, javni razpis pa  ima tri prijavne roke, in sicer:  22. 04., 20. 05. in 10. 06. 2021

Prvi prijavni rok (tj. 22.04.2021) bo na voljo za prijavo zgolj podjetjem, ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD:

 • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in
 • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

in bo namenjen poravnavi obveznosti do potrošnikov.

Na ostala dva roka pa bodo lahko kandidirala vsa ostala podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, ki ne spada med izločene dejavnosti ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu.

Postopek odobritve kredita:

P7C 2021 KAA  

 

Kreditojemalcu se bo lahko po tem javnem razpisu odobrila največ ena vloga z izjemo, da se kreditojemalcu, ki je kandidiral na prvi prijavni rok 22. 04. 2021, lahko odobrita dve vlogi v skupni višini kreditov do vključno 100.000 EUR.

p7c logotipi  

[1] (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/2061/20152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE).

[2] Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži letno poročilo na AJPES.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice