Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi bodo lahko pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR oz. bodo lahko sofinancirala upravičene stroške do največ 60 % s pomočjo katerih si bodo lahko zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov

Maribor, 18. 10. 2019 – Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 62/2019 objavil razpis P4D 2019 – 2023 –  Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

Gre za nov in večletni razpis za obdobje 2019-2023, ki bo odprt do 1.9.2022 oz. do porabe sredstev. Skupno je za celotno obdobje razpisanih 12,4 mio EUR sredstev oz. 3,1 mio EUR na letni ravni, kar bi naj zadostovalo za podporo okoli 120 podprtih projektov v celotnem obdobju 2019-2023 oz. okoli 30 podprtih projektov letno.

 

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki:

 • imajo na dan oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih
 • izvajajo aktivnosti v celoti na območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija, poslovna enota / podružnica je vpisana najmanj 6 mesecev pred dnevom oddaje vloge
 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge
 • imajo ob oddaji vloge pripravljeno DIGITALNO STRATEGIJO, ki zajema celotno stanje digitalizacije v podjetju (Obvezna vsebina je podrobneje predstavljena na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča – DIH https://dihslovenia.si/smernice/digitalne-strategije/) in AKCIJSKI NAČRT za izvedbo digitalne transformacije na vsaj naslednjih ključnih področjih (izkušnje kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost, industrija 4.0).

Obvezno sodelovanje zunanjega strokovnjaka pri izvedbi digitalne transformacije podjetja

Pri doseganju ciljev razpisa bo:

 • obvezno sodelovanje z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije, ki ga podjetja izberejo iz seznama, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/strokovnjaki/). Cilj sodelovanja je pridobitev ustreznega strokovnjaka, ki bo nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje podjetje, da uspešno izvede digitalno transformacijo,
 • aktivna vloga tako strokovnjaka kot podjetja; svetovanje se izvaja na tistih področjih izvajanja digitalne strategije, ki jih podjetje opredeli skupaj s strokovnjakom. Strokovnjak ni samo svetovalec, temveč aktivno sodeluje pri implementaciji sprejetih odločitev in dogovorjenih dejavnosti,
 • upravičenec lahko uveljavlja zgolj stroške storitev usposabljanja in svetovanja s strani zunanjega strokovnjaka izbranega iz kataloga strokovnjakov.

Podjetja, ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na SPS na naslednje prijavne roke:

 • 18. 11. 2019 in 20. 12. 2019 za pridobitev sredstev v letu 2020,
 • 1. 4. 2020, 1. 6. 2020 in 1. 9. 2020, za pridobitev sredstev v letu 2021,
 • 1. 4. 2021, 1. 6. 2021 in 1. 9. 2021, za pridobitev sredstev v letu 2022 in
 • 1. 4. 2022, 1. 6. 2022 in 1. 9. 2022, za pridobitev sredstev v letu 2023.

Postopek odobritve:

 


Vsebina vloge
mora biti posredovana v skenirani obliki na spletnem portalu https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Sklad želi z razpisom spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P4D 2019-2023, ki ga najdete na spletni strani SPSa: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=91 in v Ur. l. RS št. 62/2019.

 
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice