Podjetja, ki razvijajo nove ali izboljšujejo izdelke na področju predelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) v lesnopredelovalni panogi bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 50.000 EUR do 500.000 EUR/podjetje v obdobju dveh let oz. sofinancirala upravičene stroške povezane s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme do največ 45 %, kar bo omogočilo prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

  Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 101/2020 objavil razpis P4L 2020 –  Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. Gre za produkt, katerega bodo lahko koristila podjetja v lesnopredelovalni panogi, vendar le tista, ki uvajajo nove ali izboljšane izdelke na področju rabe in obdelave lesa in lesnih tvoriv, ter imajo registrirano glavno dejavnost znotraj oddelka C16 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali oddelka C31 – proizvodnja pohištva – razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

izdelki p4l  

Hkrati se z razpisom želi tudi dolgoročno odpravljati posledice pandemije COVID-19 na podjetja v  lesnopredelovalni panogi, saj se z razpisom stremi k povečanju predelovalnih zmogljivosti v lesnopredelovalni verigi, s čimer bo omogočena večja samooskrba in manjša odvisnost od razmer na tujih trgih pri porabi doma posekanega lesa.

Podjetja, ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na SPS na naslednje prijavne roke:

  • 02.09.2020, 11.11.2020,15.02.2021,15.05.2021 in 15.09.2021.

Za vse prijavne roke je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od datuma oddaje vloge do 30. 09. 2022.  

Postopek odobritve:

V kolikor podjetja izpolnjujejo pogoje javnega razpisa P4L – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov 4.0, lahko oddajo vlogo za sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij. Na podlagi pozitivnega sklepa podpišejo pogodbo s SPS-om o sofinanciranju upravičenih stroškov in realizirajo investicijo.

Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P4L 2020, ki ga najdete na spletni strani SPSa: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108  in v Ur. l. RS št. 101/2020.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice