Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ( v nadaljevanju MGRT) v Uradnem listu RS št. 128 dne 7.10.2022  objavil paket neposrednih krizno likvidnostnih kreditov v skupni višini 32 mio EUR, kjer lahko mikro, mala in srednje velika podjetja pridobijo hitro in ugodno financiranje v višini od 20.000 do 100.000 EUR/podjetje.

Mikro, malim in srednje velikim podjetjem v kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije je na ta način omogočen enostaven in hiter dostop do likvidnostnega financiranja pod ugodnimi pogoji:

 • nižje zahteve po zavarovanju
 • nižja obrestna mera (6-mesečni EURIBOR + 0,35 %)
 • ročnosti kredita do 60 mesecev
 • možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
 • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo

Koristila ga bodo lahko podjetja z registrirano glavno dejavnostjo proizvodnje oz. predelave oz. podjetja z registrirano glavno dejavnostjo gostinstva, kulture in cestnega prometa.

Z zadnjo objavo spremembe razpisa v  Uradnem listu RS, št. 135/2022 so bili spremenjeni Splošni pogoji kandidiranja na osnovi katerih je mogoče pridobiti financiranje iz naslova Krizno likvidnostnih kreditov, če podjetje odpravlja gospodarsko škodo zaradi virusa COVID 19 in hkrati tudi posledice energetske krize na poslovanje podjetja.

Upravičenci do prijave na razpis so podjetja (MSP), ki so ustanovljena in so poslovala pred epidemijo virusa Covid-19, to je pred 12. 03. 2020.

Gospodarska škoda zaradi energetske krize pa se pri vlagateljih izkazuje v višjih stroških električne energije ali plina ali pogonskega goriva, kar se ugotavlja kot razlika med obračunom električne energije ali plina ali pogonskega goriva za september 2022 v primerjavi z obračunom za september 2021 ali januar 2022.

Za dokazila o gospodarski škodi zaradi energetske krize se priloži obračun električne energije ali plina ali pogonskega goriva za mesec:

 • september 2021 ali januar 2022 in
 • september 2022.

S kreditom se lahko upravičeni stroški pokrivajo v celoti (100%). Med upravičene stroške se upoštevajo obratna sredstva, in sicer:

 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
 • izdatki za opravljene storitve,
 • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom),
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

SPS je še vedno v fazi sprejemanja vlog. Rok za oddajo vloge: 15.11.2022 do 14.00 ure

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice