si  

 1. Naziv produkta:
  Semenski kapital /So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI – SK)
 2. Kratek opis produkta:
  Z mehanizmom soinvestiranja (SI-SK) Slovenski podjetniški sklad skupaj z neodvisnimi zasebnimi investitorji (poslovnimi angeli, skladi zasebnega/tveganega kapitala ali korporacijami) investira oz. zagotavlja lastniško financiranje za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.
  Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.
 3. Pomembni datumi:
  • Rok za predselekcijo: ni predselekcije
  • Rok za oddajo vloge: 31.03.2021, 30.6.2021, 30.9.2021, 31.12.2021.
 4. Višina in oblika financiranja:
  • od 100.000 EUR do 600.000 EUR direktnega kapitalskega vložka SPSa, kadar s SPSom so-investirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih vlagateljev ali skladi semenskega/tveganega/zasebnega kapitala 
  • od 200.000 EUR do 600.000 EUR direktnega kapitalskega vložka SPSa, kadar s Skladom so-investirajo korporacije
  • podjetje/vlagatelj lahko pridobi skupno investicijo (javno in zasebno) od 200.000 EUR do 1.200.000 EUR, v primeru inovativnega podjetja pa do 2.400.000 EUR javno/zasebnih sredste

 5. Črpanje financiranja:
  Črpanje poteka v štirih tranšah:
  • tranše SPS izvede po prejetju bančnega potrdila o nakazilu tranše zasebnega vlagatelja (vlagateljev).
  • skrajni rok za črpanje vseh tranš je dvanajst mesecev od dneva odobritve financiranja.
 6. Družbena pogodba:
  Priloga razpisa je družbena pogodba, ki določa razmerje med SPS in drugimi družbeniki ter posebne pravice SPS, kot so dodatni nadzor nad poslovanjem družbe, mehanizmi zaščite donosa in obvladovanja tveganja.
 7. Strokovni svet:
  V primeru pridobitve investicije se oblikuje strokovni svet družbe, ki je posvetovalno telo in poslovodji svetuje pri strateških in drugih odločitvah na podlagi zaprosila poslovodje.
 8. Skupno razpoložljiv znesek: 1.300.000 EUR
 9. Upravičenci in osnovni pogoji:
  • mikro in mala podjetja
  • organizirana kot d.o.o.
  • so starejša od (6) mesecev in mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge)
  • kandidirajo lahko podjetja, ki so pridobila investicijo neodvisnega zasebnega investitorja (poslovni angeli, skladi tveganega kapitala, korporacije)
  • družbeniki se morajo strinjati s Slovenskim podjetniškim skladom kot solastnikom podjetja
  • lasten razvoj ali inovativen poslovni model
  • potencial rasti in razvoja podjetja
  • že ustvarjeni prihodki iz dejavnosti
  • vsaj en zaposleni družbenik za polni delovni čas
  • sedež v Republiki Sloveniji
  • podjetje ne sme biti v težavah
  • vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
  • vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcij
 10. Upravičeni stroški:
  So vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojni idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme.
  Stroške, ki jih podjetje financira iz sredstev so-investiranja, mora podjetje voditi  na ločenem kontu.
  Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev.
  Vlogo lahko oddajo tudi podjetja, ki so za razvoj pridobila že druga javna sredstva (npr. P2, SK75), vendar morajo biti stroški jasno razmejeni i ne smejo biti dvojno financirani. 
 11. Merila za izbor:
  • višina vložka neodvisnega zasebnega investitorja
  • izkušnje zasebnega investitorja (investitorjev)
  • podjetniška ekipa
  • faza razvoja in rasti podjetja ter višina prihodkov
  • tehnologija in zaščita intelektualne lastnine
 12. Vsebinska podpora in programi usposabljanja
  Slovenski podjetniški sklad prejemnikom finančnih spodbud zagotavlja tudi intenzivno vsebinsko podporo v obliki mentorskega programa ter drugih specializiranih, intenzivnih in zaključenih podpornih programov. Osrednji cilj vsebinske podpore programa Startup Plus je povečanje in izboljšanje učinka finančnih spodbud sklada, namenjenih podjetjem v zgodnji fazi rasti.

  Udeležba podjetij v vsebinskih programih se odraža v obliki višje stopnje preživelosti in hitrejše mednarodne rasti startup podjetij. Vsebinski programi imajo torej ključno vlogo, da so startup podjetja uspešnejša tako zaradi pridobitve novih znanj in poznanstev kot zaradi boljše vključenosti v ekosistem.

  Poleg mentorskega programa so prejemnikom finančnih spodbud na voljo naslednji programi:

  • Push2Start – pospeševalnik za prejemnike P2
  • SK Growth Camp – pospeševalnik za prejemnike SK
  • NextRound – povezovanje startupov z investitorji
  • KorpoStart – povezovanje startupov s korporacijami
  • INTL – program za internacionalizacijo, specializiran za startupe
  • HardwareSTART – vertikalni pospeševalnik za industrijo strojne opreme
  • Konferenca PODIM – možnost udeležbe, tuji mentorji in razstavni prostor
  • Startup klinika – odprava kritičnega tveganja startupov
  • Startup.si – nacionalna in mednarodna promocija startup podjetij
  • Dogodki Teambuilding+, »all-inclusiv« povezovanje, izobraževanje in druženje
 
{tender id=”93,121″}

 1. Sem zelo zaposlen, kakšen vložek energije in truda je potreben za pridobitev sredstev? 
  Pridobitev lastniškega financiranja s strani Sklada je nastavljena postopoma, z namenom, da ni preveč administrativno obremenjujoča za podjetnika, prav tako pa lahko podjetnik zelo hitro pridobi povratno informacijo ali je primeren za pridobitev tovrstnih sredstev. 
  Za razpis SK75 je organizirana pred-selekcija, ki ni obvezna, prinaša pa dodatne točke. Priporočamo najprej prijavo v pred-selekcijo, ki v prvem koraku zahteva zgolj odgovor na vprašanja, ki se nanašajo na podjetniško idejo in ekipo. Na podlagi podane prijave v pred-selekcijo bo vsak podjetnik povabljen na kratko predstavitev. Po predstavitvi bo pred-selekcijska komisija dodelila do 10 točk, vsa podjetja, ki bodo presegla 6 točk pa se bodo nato lahko udeležila delovnega vikenda oziroma priprave podjetja na investicijo. 
  To zahteva minimalni vložek in bo dober indikator, če je podjetje primerno za tovrstno financiranje. Preseganje 6 točk pa seveda še ne zagotavlja pridobitve investicije.
 2. Nameravam najeti zunanjo pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije. Ali je to smiselno? 
  Pri SK75 in SI-SK ne gre za klasična razpisa, temveč za prehajanje financiranja MSP iz nepovratnih sredstev (subvencije) v povratna sredstva (lastniško in dolžniško financiranje) s strani države in njenih izvajalskih inštitucij. Oba razpisa imata naravo lastniškega financiranja, ki pa zahteva aktivno vpletenost podjetniške ekipe v sam proces.
  Priprava vloge ni administrativno zahtevna ter temelji na osnovnih podjetniških kompetencah, kot so jasna predstavitev ideje, vizije razvoja podjetja, strategije ipd. Zaželena je tudi osebna predstavitev podjetniške ekipe, sploh v pred-selekciji, pri čemer gre torej za aktivnosti, za katere ni nikakor smiselno, da jih opravijo svetovalci namesto podjetnika. Namesto zunanje pomoči pri pripravi administrativne vloge vam priporočamo prijavo v pred-selekcijski proces, kjer boste dobili vse potrebno pomoč in usmeritve.
 3. Ali mora biti podjetje že ustanovljeno, ko se prijavlja v pred-selekcijski postopek? 
  Da.
 4. Imam zasebnega investitorja. Kam se to šteje in kje lahko pridobim točke? 
  V primeru prisotnosti zasebnega investitorja pri SK75, ki je vplačal denarna sredstva v obliki kapitalskega vložka, podjetje pridobi dodatne točke po merilu obsega ustanovitvenega vložka in po merilu prisotnosti zasebnega investitorja. 
  Pri SI-SK, je prisotnost neodvisnega zasebnega investitorja (fizično ali pravno osebo) oz. skupine neodvisnih investitorjev, ki se zavežejo v denarju investirati vsaj 100.000 EUR kapitala pogoj za prijavo na razpis.
 5. Ali lahko prenesem dobiček v kapital podjetja in s tem povečam višino kapitala in prejmem dodatne točke?
  Ustvarjeni dobiček se lahko prenese v kapital podjetja. Sklad bo povečanje kapitala upošteval le v primeru vpisa v sodni register. Takrat so podatki tudi javno dostopni in se lahko tudi preverijo.
 6. Kaj pomeni, da podjetje samo krije morebitne dodatne stroške za prilagoditev pravnih pogodb? 
  Priloga obeh razpisov je osnutek družbene pogodbe oziroma pogodba o konvertibilnem posojilu. Gre za dokumenta, ki jih je potrebno nekoliko prilagoditi za vsako podjetje posebej, tako na podlagi individualnih značilnosti podjetja, kot so branža/sektor, lastniška struktura ipd., kot tudi na podlagi usklajevanja pogojev investicije. 
  V tem procesu podjetniku priporočamo, da si pridobi ustrezno usposobljeno pravno pomoč. Skupaj z objavo razpisov so napovedane tudi predstavitve (Roadshow-i), kjer bodo pogoji obravnavani v podrobnosti in bo odgovorjeno na vsa morebitna vprašanja, vseeno pa je smiselno, da se podjetnik posvetujete tudi s pravnim strokovnjakom, kaj vse to pomeni za njegovo podjetje. 
  Vse morebitne tovrstne stroške pravne pomoči, krije podjetje samo. Stroške, ki nastanejo na strani Sklada, pa krije Sklad sam. Sklad bo za vsako podjetje posebej pripravil predlog pogodbe, kot izhodišče za nadaljnje usklajevanje.
 7. Zakaj so potrebna soglasja za upravljanje družbe? 
  Namen soglasij, pri razpisih semenskega kapitala, je zaščita premoženja (vrednosti) podjetja. Kot omenjeno gre pri investiciji oziroma konvertibilnem posojilu za povratna in ne nepovratna sredstva, dana na trg s strani države. Vsako zmanjšanje vrednosti podjetja, ali z dodatnimi zadolžitvami, ali z odprodajo premoženja ipd. močno poveča tveganje investicije Sklada, zato so zahtevana soglasja. 
  Sklad se pri tem zavezuje, da bo pri soglasjih konstruktiven in ne bo oviral poslovanja družbe. Z novimi investicijskimi rundami, se soglasja lahko prenesejo na novega zasebnega investitorja ali se z uspešnim poslovanjem družbe ta dodatno omejijo.
 8. Kaj pomeni, če podjetje propade? 
  Razume se, da obstaja realno tržno tveganje, ki lahko pripelje do tega, da podjetje ne uspe in propade; pri tem instrumentu je torej pričakovana neto potencialna izguba visoka, kar ni nenavadno za tovrstne oblike financiranja. 
  Kljub temu pa je v pogodbah serija klavzul, katerih namen je preprečevanje zlorabe investicije in dejanj gospodarskega kriminala. V tovrstnih nezaželenih scenarijih je logična obveza Sklada, da izvede vse ustrezne pravne postopke zoper družbenike in poslovodstvo (tožbe ipd.). 
  Med takšen scenarij sodi npr. tudi zaprtje podjetja ter kmalu zatem odprtje konkurenčnega podjetja s strani družbenikov ali lastnikov z uporabo intelektualne lastnine zaprtega podjetja, gospodarski kriminal, poraba sredstev v osebne namene lastnikov ali poslovodstva ipd.
 9. Ali je predvidena ponovna objava razpisa v naslednjem letu? 
  Da. V letu 2020 je predvidena ponovna objava razpisa SK75, so-investiranje je odprt razpis do 31.12.2020 oz. do porabe sredstev.
 10. Obenem se želim prijaviti še v kakšen tuj pospeševalnik (Seedcamp, Y Combinator ipd.)? 
  Absolutno zaželeno, saj se spodbuja globalna rast in internacionalizacija podjetja.
 11. Kateri podatki iz vsebine vloge se lahko opredelijo kot poslovna skrivnost (SK75/SI-SK)? 
  Predvsem podatki, ki se nanašajo na poslovno idejo – torej vprašanja v prijavnem obrazcu (investicijska dokumentacija), ki je sodobna verzija poslovnega načrta.
 12. Kaj, če bo novi investitor želel formalno ustanovitev družbe v tujini? (SK75 in SI-SK)?
  Glede na to, da je zaželena globalna rast in hitro širjenje podjetja, z vključenimi tujini investitorji, je v interesu Sklada, da se najde ustrezna rešitev, v takšnem primeru. Načelno stališče Sklada je, da ob prihodu novega investitorja izstopi, če bo to mogoče. 
  Možni pa so seveda tudi drugi scenariji, vezani na željo družbenikov in investitorjev, kjer bo Sklad fleksibilen, kolikor to dopušča zakonodaja.
 13. Kako se dokazuje intelektualna lastnina – ali je potrebno imeti avtorske/sorodne pravice ali pravice industrijske lastnine (SK75 / SI-SK)? 
  Pomembno je, da je podjetje lastnik intelektualne lastnine in ne posamezni ustanovitelji, zaposleni ali tretje osebe. Nekatere pravice IL se dokazujejo z listinami (patent, blagovna znamka,…), v nekaterih primerih, kot je npr. programska oprema, to ni potrebno. Podjetje lahko tudi navede, katero IL namerava zaščititi.
 14. Na razpis želi kandidirati podjetje, ki na dan 31.12.2018 izkazuje negativni kapital, v letu 2019 pa se namerava dokapitalizirati s privatnim kapitalom? Na kateri datum se upošteva zadolženost podjetja ter stanje kapitala (SK75, SI-SK)? 
  Zadolženost podjetja in stanje kapitala se upošteva na zadnji dan preteklega meseca ob oddaji vloge, če se dokumenti oddajo skupaj z vlogo. Pri tem želimo opozoriti, da sredstva niso namenjena reševanju podjetij v težavah ampak globalnemu razvoju inovativnih podjetij.
 15. Ali obrazec za prijavo na razpis obstaja v elektronski obliki (SK75/SI-SK)? 
  Ne. Prijavni obrazec je potrebno priložiti razpisni dokumentaciji v tiskani obliki. Obrazec za prijavo v pred-selekcijo se oddaja preko spletnega obrazca. Pri razpisu SI-SK ni pred-selekcije.
 16. Kdaj, kje in kako potekajo pred-selekcijski postopki in kaj pridobim (SK75/SI-SK)? 
  Vse informacije se nahajajo na: http://www.startup.si/sl-si 
 17. Podjetje je pred dokapitalizacijo. Ali je po dikciji podjetje v težavah? (Glede na bilanco na dan 31.12.2018 in izkaz poslovnega izida za leto 2018) (SK75/SI-SK)? 
  Če se vlogi priloži računovodske izkaze na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje razpisa se upoštevajo oddani izkazi se pravi tudi morebitno dodatno vplačan kapital podjetja (v razmerju z izgubo). 
  Podjetja, ki so mlajša od 3 let pa so posebej obravnavana in se ne obravnavajo kot podjetja v težavah.
 18. Ali je potrebno, da je podjetje slovensko oz. ali je dovolj, da so lastniki podjetja Slovenci? (SK75/SI-SK)?
  Podjetje, ki se prijavlja na SK75 oz. SI-SK mora imeti registrirano podjetje v Republiki Sloveniji.
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice