SPS želi z javnim razpisom spodbuditi investicije:

 • mikro, malih in srednje velikih podjetij
 • delujočih na manj razvitih območjih
 • v novo tehnološko opremo
 • digitalizacijo proizvodnje ter za
 • prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo
 • od 100.000 do 200.000 EUR nepovratnih sredstev/podjetje
 • 100 % financiranje upravičenih stroškov projekta začetnih investicij po shemi de minimis
 • mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim za polni delovni čas na dan 28.2.2022
 • so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev
 • gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge
 • nakup opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove opreme in naprav)
 • nakup neopredmetenih osnovnih sredstev
 • stroški transporta, montaže in zagona podjetja

Podprte investicije morajo prispevati:

 • k večji avtomatizaciji , robotizaciji in digitalizaciji poslovnih procesov v gospodarstvu, k večjemu deležu uporabe zelenih tehnologij v poslovnih procesih, kar bo prispevalo k nižji porabi virov (energije, snovi, surovin, materialov)
 • k prehodu v krožno gospodarstvo z vidika prispevka podprtih investicij k ohranjanju ekosistemov, k večji izkoriščenosti izdelkov, procesov in storitev ter njihovi podaljšani življenjski dobi
 • k zmanjšanju odvečne porabe energije in materialov/surovin v postopkih izdelave in uporabe izdelkov
 • h kroženju snovi in materialov ob zaključku njihove uporabe, k zmanjšanju porabe surovin in energije z virtualizacijo
 • k zamenjavi starih tehnologij, postopkov, materialov za nove
 • k ohranjanju kakovosti zraka in stopnje onesnaževanja
 • k ohranjanju stanja in kakovosti voda, strukture in sestave tal itd.

Razpisi

 • od 100.000 do 200.000 EUR nepovratnih sredstev/podjetje

 • Upravičenci:

  mikro, mala in srednje velika podjetja na manj razvitih območjih

 • 100 % financiranje upravičenih stroškov