P43  

 1. Oznaka produkta
  P4D ReactEU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP
 2. Kratek opis produkta
  Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet ter izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij.
  2.slika  
 3. Sodelovanje z zunanjim strokovnjakom
  • upravičenci bodo morali sodelovati z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije
  • izberejo ga iz seznama, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/catalog)
  • cilj sodelovanja je pridobitev ustreznega strokovnjaka, ki bo nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc itd.
 4. Končni prejemniki
  • mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa
  • pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
  • organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge
 5. Višina financiranja

  1.slika  
 6. Upravičeni stroški
  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme)
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja, itd.)
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi s delom za največ 2 zaposlena
  • posredni stroški
 7. Pogoji kandidiranja
  • kandidirajo lahko podjetja iz celotne Slovenije
  • podjetje ne sme biti v težavah
  • podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
  • vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
  • vlagatelj mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo
  • prepoved dvojnega financiranja
  • vlagatelj mora izvesti digitalno transformacijo skladno z akcijskim načrtom in jo zaključiti najkasneje do 30.09.2022
  • operacija ne sme biti zaključena pred oddajo vloge na javni razpis
  • operacija se ne sme začeti pred 01.10.2020
 8. Postopek pridobitve
  V kolikor podjetja izpoljujejo pogoje javnega razpisa, lahko oddajo vlogo za sofinanciranje upravičenih stroškov. Na podlagi pozitivnega sklepa podpišejo pogodbo s SPSom o sofinanciranju in realizirajo digitalno transformacijo v podjetju.
{tender id=”95,124″}
ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA GLEDE RAZPISA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE

OSNOVNI POGOJI:

 1. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS“. Zanima me ali se za zaposlene štejejo tudi zaposleni za polovični delovni čas? Se v tem primeru upošteva le 0.5 zaposlenega ali polna enota (1 zaposlen)? Vprašanje je torej ali je podjetje primerno za prijavo v kolikor ima 3 zaposlene za polni delovni čas in 2 zaposlena za polovični delovni čas.

ODG: Kot ste ugotovili v razpisu ni opredeljena zaposlitev za polni delovni čas. Torej možnost 3 zaposlenih za polni delovni čas in 2 za polovični delovni čas je tudi mogoča (stanje na dan 18.6.2021).

 1. Zanima nas ali se med upravičence lahko šteje tudi privaten samostojni visokošolski zavod?

ODG: Na javni razpis se lahko prijavijo sledeči gospodarski subjekti: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Zavodi niso upravičeni do prijave na javni razpis.

 1. Zanima nas, na kateri dan se preverja zapadle finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več), v kolikor ponudbo oddamo v tem tednu, avgustu 2021? Ali so to presečni datumi za mesec nazaj? Npr. 30.7.2021. Ali je to 31.8.2021 (v kolikor ponudbo oddamo 1.9.2021)? Ali je to na datum oddaje razpisne dokumentacije?

ODG: Gre za datum oddaje vloge.

 1. V javnem razpisu P4D React EU navajate, da se pomoč (subvencija) dodeli po pravilu de minimis. Zanima me kakšen je postopek v primeru, da z oddano vlogo zaprosimo za višjo vrednost subvencije, kot bi jo lahko po pravilu de minimis? Ali se v tem primeru vloga zavrne ali se samo vrednost subvencije zniža na dovoljeno oz. prosto vrednost, ki jo še ima podjetje?

ODG: Vloga, ki presega razpoložljiv znesek de minimis se kot neustrezna zavrne. Predlagamo, da v vlogi ustrezno prilagodite višino sofinanciranja.

PRIPRAVA IN ODDAJA VLOGE:

 1. Zanima nas, ali moramo že sedaj oddati prijavni obrazec oz. ali se na kakšen drugi način »prijavimo« na razpis? Je potrebna najava?

ODG: Na razpis je potrebno oddati kompletno vlogo (prijavni obrazec je le en od sestavnih delov vloge). Vsebina oddaje vloge je razvidna iz razpisne dokumentacije IV. / 2. Vsebina vloge. Vloga se odda v elektronski obliki preko e-portala: https://eportal.podjetniskisklad.si/. Pri razpisih Sklada ni nobenih najav. Potrebno je oddati kompletno vlogo v razpisnem roku.

 1. V okviru Javnega razpisa »P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP« imamo dve vprašanji, in sicer:
 • za dokazilo, da vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. V razpisni dokumentaciji je  navedeno, da je eno od dokazil poizvedba na MF-sektor za državne pomoči. Ali se pričakuje od vlagatelja, da pridobi tiste podatke? Če ja, ali nam lahko, lepo prosim, pošljete navodila za pridobitev podatka. Povezava, ki je v dokumentaciji ne vodi do Zahtevka za podatke o dodeljenih pomočeh.
 • za dokazilo, da vlagatelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja). Ali se pričakuje od vlagatelja, da pridobi podatke od MF in MGRT?

ODG: Vse omenjene podatke pridobi /preveri Sklad. Upravičenec ne prilaga nobenih dodatnih dokazil.

 1. Pripravljamo dokumentacijo za oddajo vloge za razpis P4D-2021. Pred kratkim se je zamenjal zakoniti zastopnik podjetja, ki pa zaradi postopkovnih predpisov v registru družb še ni zamenjan.

ODG: Vlogo mora podpisati odgovorna oseba, ki bo v trenutku oddaje vloge vpisana pri Ajpes. Sklad lahko upošteva zgolj uradne podatke Ajpes-a / Sodnega registra.

 1. Ker prvič pripravljam dokumentacijo za razpis me zanima, ali vam lahko po mailu posredujem predstavitveni načrt, da na hitro pogledate ali vsebina zadošča ali moramo tekste še dopolniti?

ODG: Gre za javni razpis in omenjena praksa ni dovoljena / sprejemljiva.

STROŠKI, MERILA IN SODELOVANJE S STROKOVNJAKOM IZ KATALOGA DIH:

 1. Na prejšnjih rokih razpisa za digitalno transformacijo je bila prav tako zahtevana 6. stopnja izobrazbe tehnične smeri za vodjo digitalne transformacije, vendar pa ni bil izključujoč faktor, v primeru če tega stroška zaposlenega podjetje ni uveljavljalo. Zanima nas ali je pomen tega pogoja še vedno enak, v primeru če nima enega zaposlenega s 6. stopnjo izobrazbe:

– ali lahko podjetje potem uveljavlja stroške za 2 zaposlena z nižjo tarifo?

– ali potem uveljavlja stroške za samo 1 zaposlenega z nižjo tarifo?

– ali se sploh ne more prijaviti na razpis?

ODG: Za prijavo na razpis ni zahteva / pogoj, da mora imeti podjetje zaposlenega z višjo stopnjo izobrazne tehnične smeri. Podjetje lahko uveljavlja stroške za dva zaposlena z nižjo urno postavko.

 1. Med merili za ocenjevanje vloge je pri izkušnji kupca navedeno: » Akcijski načrt vključuje osnovne ukrepe za izboljšano izkušnjo kupca (nova ali nadgrajena spletna stran,….)«. Ali to pomeni, da je strošek vzpostavitve spletne strani upravičen v okviru razpisa?

ODG: Vzpostavitev spletne strani je upravičen strošek. Ni pa upravičen strošek digitalnega marketinga (objave, videi, CGP, izvajanje akcij………).

 1. Imam vprašanje glede zunanjega vodja transformacije. Ali je kaj določeno za strokovnjaka pod kaj mora biti vpisan v DIH ? Ali mora biti vpisan pod katero točno področje, da lahko opravlja to vlogo (Digitalne strategije, Digitalni marketing, Kibernetsko varnost ali Dvig kompetenc) ali pa to ni pomembno, samo da je na enem izmed seznamov DIH-a?

ODG: Podjetje si izbere strokovnjaka iz področja, ki se jim zdi najbolj primerno za njih. Za strokovnjaka torej zadostuje vpis v katalog DIH.

 1. Nameravamo se prijaviti na razpis: Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU). Glede na to, da se upoštevajo dodatne točke za predložitev penetracijskega testa, izvajalci v katalogu DIH pa so zelo zasedeni me zanima ali lahko predložimo test od izvajalca iz tujine ki ni vpisan v katalog DIH, ter če ga boste v tem primeru upoštevali?

ODG: Skladno z besedilom razpisne dokumentacije se pri omenjenem merilu za dosego višjega števila točk upošteva test izveden s strani izvajalca vpisanega v katalog DIH. Testi izvajalcev, ki niso vpisani v katalog DIH se ne upoštevajo.

 1. Prosila bi za pojasnilo ali strošek izdelave penetracijskega testa, ki se zahteva pod točko 1.5. (Kibernetska varnost) sodi med upravičene stroške, če je le-ta nastal v predvidenem obdobju (1.10.20-30.9.21)? Hkrati me še zanima glede stroškov zunanjih izvajalcev; Usposabljanje in svetovanje mora izvajati tisti, ki je vpisan v katalog DIH, to je jasno. Kaj pa velja za izvajalce ostalih storitev povezanih z digitalizacijo (programiranje, najem računalniške strojne in programske opreme, kibernetska varnost)…morajo bit tudi vpisani v DIH katalog?

ODG: Gre za upravičen strošek v sklopu javnega razpisa P4D React EU, če je nastal v obdobju upravičenosti stroškov. Za izvajanje ostalih omenjenih storitev ni potreben vpis v katalog DIH.

 1. Prosim za informacijo, a je pri razpisu P4D strošek dveh zaposlenih štet kot upravičen strošek že od 01.10.2020, če sta ti dve osebi bili že v letu 2020 aktivni na analizi procesov poslovanja v smeri njihove digitalizacije, ali pa so stroški dveh zaposlenih veljavni oz. šteti kot upravičen strošek šele od dneva, ko vlagatelj podpiše pogodbo s Podjetniškim skladom, seveda, če je bil izbran na razpisu.

ODG: Strošek zaposlenih je upravičen šele po podpisu pogodbe Skladom, predvidoma od srede meseca novembra 2021. Za zaposlene, ki bodo delali na operaciji  je potrebno v vlogi (predstavitvenem načrtu) podati kratek opis izkušenj, izobrazbe (CV).

 1. Zanima me, če lahko akcijski načrt obsega aktivnosti, ki so se zgodile pred 1/10-2020, vendar jih v prijavi označimo kot neupravičene stroške.

ODG: Akcijski načrt ne sme vključevati aktivnosti pred 1.10.2020. Tudi stroškov ne.

 1. V zvezi z javnim razpisom P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP imam tri kratka vprašanja: Ali podjetje lahko sodeluje z več kot enim izvajalcem  za usposabljanje in svetovanje iz kataloga DIH? Ali podjetje lahko poleg izvajalca usposabljanj/svetovanj iz kataloga DIH, angažira še druge izvajalce usposabljanj, za specailistične vsebine – pr. specifične programske jezike, ..? Ali morajo biti zunanji izvajalci (tako iz kataloga DIH) kot tudi za druge vsebine (programsko orpemo..) izbrani že v fazi prijave oz. ali je dovolj, da v akcijskem načrtu napišemo področje in se izajalec izbere v fazi izvedbe projekta?

ODG: Podjetje lahko sodeluje z več strokovnjaki iz kataloga DIH na področju usposabljanja. Ti izvajalci morajo biti vpisani v katalog DIH. Pred oddajo vloge ni potreben dokončen izbor izvajalcev, zgolj konkretna ocena stroškov.

 1. Razvojnik podjetja prijavitelja pripravlja akcijski načrt v sodelovanju z zunanjim strokovnjakom. Ali je upravičen strošek zunanjega strokovnjaka lahko že svetovanje pri pripravi aktivnosti v sklopu akcijskega načrta?

ODG: Aktivnosti v zvezi z akcijskim načrtom niso upravičen strošek: »Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva in stroški priprave vloge, digitalne strategije, akcijskega načrta iz točke 4.2.4., digitalnega marketinga………….!«

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice