Opis produkta

 • spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah
 • dvig upravljalskih kapacitet ter izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij
 • upravičenci bodo morali sodelovati z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije
 • izberejo ga iz seznama, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/catalog)
 • cilj sodelovanja je pridobitev ustreznega strokovnjaka, ki bo nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc itd.
 • mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa
 • pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
 • organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge
 • od 30.000 EUR do 100.000 EUR subvencije/podjetje
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme)
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja, itd.)
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi s delom za največ 2 zaposlena
 • posredni stroški
 • kandidirajo lahko podjetja iz celotne Slovenije
 • podjetje ne sme biti v težavah
 • podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
 • vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • vlagatelj mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo
 • prepoved dvojnega financiranja
 • vlagatelj mora izvesti digitalno transformacijo skladno z akcijskim načrtom in jo zaključiti najkasneje do 30.09.2022
 • operacija ne sme biti zaključena pred oddajo vloge na javni razpis
 • operacija se ne sme začeti pred 01.10.2020
 • v kolikor podjetja izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, lahko oddajo vlogo za sofinanciranje upravičenih stroškov
 • na podlagi pozitivnega sklepa podpišejo pogodbo s SPS-om o sofinanciranju in realizirajo digitalno transformacijo v podjetju

Razpisi

 • od 30.000 do 100.000 EUR subvencije/podjetje

 • 60 % intenzivnost pomoči

 • za mikro, mala in srednje velika podjetja