• spodbujanje uvajanja novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %)
 • spodbujanje dodane vrednosti na zaposlenega
 • spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo
 • spobuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem
 • spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %)
 • enostavni izdelki uvrščeni nizko v gozdno-lesni verigi
  (hlodovina, žagan les, sekanci, briketi, peleti ipd.)
 • izdelki iz lesa, ki so uvrščeni v sredini gozdno – lesne verige, kot so polizdelki
  (lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les, decimirani elementi ipd.) ali enostavni končni izdelki (parket, stopnice ipd.)
 • končni izdelki iz lesa, ki so uvrščeni višje v gozdno – lesni verigi, kot so končni izdelke višje stopnje
  (pohištvo, dizajnirani izdelki iz lesa ipd.) ali kompleksni končni izdelki (hiša ipd.).
 • mikro, mala in srednje velika podjetja, ki uvajajo nove ali izboljšane izdelke na področju predelave in obdelave lesa ter lesnih tvoriv
 • organizirana kot gosodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge
 • registrirana dejavnost znotraj oddelka C16 Obdelava lesa ali C31 Proizvodnja pohištva
 • Zahodna in Vzhodna kohezijska regija
 • sofinanciranje upravičenih stroškov znaša od 50.000 do 500.000 EUR subvencije/podjetje
 • do 45 % financiranja upravičenih stroškov, za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev)
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže ali zagona)
 • DDV ni upravičen strošek, prav tako NE cestno transportna sredstva

Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni javnega razpisa.

 • v kolikor podjetja izpolnjujejo pogoje javnega razpisa P4L – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov 4.0, lahko oddajo vlogo za sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij
 • na podlagi pozitivnega sklepa podpišejo pogodbo s SPS-om o sofinanciranju upravičenih stroškov in realizirajo investicijo

Razpisi

 • od 50.000 do 500.000 EUR subvencije/podjetje

 • do 45 % financiranje upravičenih stroškov

 • za lesno panogo