1. Oznaka produkta
  P2L/ Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa/
 2. Namen produkta
  Namen javnega razpisa je spodbuditi rast podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih delovnih mest. Poudarek je na ravzoju in komercializaciji proizvodvov, procesov in storitev ter razvoju inovativnih poslovnih modelov na področju rabe lesa. Zasleduje se uvanjanje proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter povezovanje in izmenjava znanja v gozdno-lesni verigi. spodbujajo se predvsem ukrepi za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu v krožno gospodarstvo. 
 3. Končni prejemniki
  • na razpis se lahko prijavijo podjetja, delujoča na področju lesarstva, ki so bila registrirana od 1.1.2016 do 14.04.2017
 4. Ugodnosti za končne prejemnike
  • spodbuditi rast na področju rabe lesa,
  • izboljšanje finančnega položaja,
  • prvi prodor na trg.
 5. Upravičeni stroški
  • stroški materialnih naložb,
  • obratni stroški,
  • stroški najema opreme in najema poslovnih prostorov, v kolikor so ti namenjeni trgovski ali storitveni dejavnosti,
  • prispevki iz osebnega dohodka in prispevki na osebni dohodek.  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni razpisa P2L.
 6. Postopek pridobitve
  Mlado podjetje, ki izpolnjuje pogoje navedene v javnem razpisu Sklada, se prijavi na javni razpis. V primeru pozitivne ocene Sklada podjetju odobri spodbudo za zagon podjetja.
 7. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov
  Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
{tender id=”47,58″}
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice