slika2  

 1. Oznaka produkta
  P4L/Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0
 2. Kratek opis produkta
  Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije COVID-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje.
  slika 3  
  • enostavni izdelki uvrščeni nizko v gozdno-lesni verigi
   (hlodovina, žagan les, sekanci, briketi, peleti ipd.)
  • izdelki iz lesa, ki so uvrščeni v sredini gozdno – lesne verige, kot so polizdelki
   (lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les, decimirani elementi ipd.) ali enostavni končni izdelki (parket, stopnice ipd.)
  • končni izdelki iz lesa, ki so uvrščeni višje v gozdno – lesni verigi, kot so končni izdelke višje stopnje
   (pohištvo, dizajnirani izdelki iz lesa ipd.) ali kompleksni končni izdelki (hiša ipd.).
 3. Namen produkta
  Produkt P4L je namenjen podjetjem:
  • spodbujanju uvajanja nogih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov
  • spodbujanju dodane vrednosti na zaposlenega
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo
  • spobuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem
 4. Končni prejemniki
  • mikro, mala in srednje velika podjetja, ki uvajajo nove ali izboljšane izdelke na področju predelave in obdelave lesa ter lesnih tvoriv
 5. Višina financiranja
  Sofinanciranje upravičenih stroškov znaša od 50.000 EUR do 500.000 EUR
  do 45 % financiranja upravičenih stroškov, za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva
 6. Upravičeni stroški
  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev)
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže ali zagona)

  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni javnega razpisa.

 7. Postopek pridobitve
  V kolikor podjetja izpolnjujejo pogoje javnega razpisa P4L – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov 4.0, lahko oddajo vlogo za sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij. Na podlagi pozitivnega sklepa podpišejo pogodbo s SPS-om o sofinanciranju upravičenih stroškov in realizirajo investicijo.
{tender id=”71,91, 108″}
ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA GLEDE RAZPISA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI RAZPIS P4L – SPODBUDE ZA RAZVOJ LESARSTVA NA PODROČJU POLPROIZVODOV

 1. V pripravi
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice