Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (P2R)

zaprto

Prijava ni mogoča

Opis produkta

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih

P2R /Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih v letih 2020 – 2021

PROBLEMSKA OBMOČJA Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO so:

 • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
 • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA so:

 • Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

2,9 mio EUR za leti 2020 in 2021

do 40.000 EUR nepovratnih sredstev/podjetje

Izplačilo v dveh tranšah v obdobju dveh let

 • 1. TRANŠA: do največ 15.000 EUR do 30.10.2020
 • 2. TRANŠA do največ 25.000 EUR do 30.10.2021

Podjetja morajo za izplačilo posamezne tranše dosegati mejnike, ki so natančno opredeljeni v javnem razpisu (zaposlitve, prihodki, komercializacija, ustvarjanje prihodkov, itd.)

 • mikro, mala in srednje velika podjetja (d.o.o., s.p., zadruge in so.p., ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu)
 • registrirana od 1.1.2019 do 16.03.2020
 • vsaj 1 zaposleni za polni delovni čas ob podpisu pogodbe
 • vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo
 • vlagatelj mora v vlogi opredeliti v katerem problemskem območju se bo izvajala aktivnost
 • po oddaji vloge sprememba problemskega območja ni dovoljena
 • Povečanje števila zaposlenih
 • Inovativnost
 • Reference in zaposlenost lastnikov v podjetju
 • Trajni učinek storitve/izdelka
 • Vključenost v obstoječe oblike podjetništva

Razpisi

Najpogostejša vprašanja

Se na razpis lahko prijavi samostojni podjetnik, ki je odprl podjetje v tem mesecu ampak je zaposlen za polni delovni čas v drugem podjetju ampak vseeno namerava zaposliti dva delavca.2021-10-11T13:44:29+02:00

ODG: Lahko.

Ali Vikend želim preurediti v apartma za oddajo v najem. Potrebna bi bila dogradnja prostorov in ureditev čistilne naprave, ker mestne kanalizacije ni. Ali je možno pridobiti sredstva tudi za gradnjo?2021-10-11T13:44:08+02:00

ODG: Sredstva razpisa niso namenjena sofinanciranju stroškov gradnje. Gre za neupravičen strošek. V takem primeru prijava na razpis ni upravičena.

Ali je do sredstev iz tega razpisa upravičena tudi poslovna enota podjetja, ki je registrirana in poslovno deluje na področju Maribora, podjetje samo pa ne (ima sedež v Celju).2021-10-11T13:43:50+02:00

ODG: To podjetje ni upravičeno do prijave na javni razpis, saj ne izpolnjuje pogoja iz točke 2.3 (drugi odstavek) in točke 3. Podjetje mora imeti sedež in izvajati aktivnosti operacije v enem izmed problemskih območij.

Ravnokar sem izvedel, da so na voljo evropska sredstva za zagon podjetja. Prebral sem javni razpis, ter nisem najbolj prepričan, če sem upravičen do njih. V točki 2.3 Regija izvajanja je spodaj link razdelitve občin, v kateri je tudi moja občina, in sicer občina Šmarje pri Jelšah. V točki 3 pa moje občine ni. Lepo prosim če mi lahko poveste, če je možno zaprositi za evropska sredstva ali ne.2021-10-11T13:41:40+02:00

ODG: V preglednici so navedene vse slovenske občine in njihova porazdelitev po regijah. Merodajna za prijavo na razpis pa je točka 3 besedila javnega razpisa. Podjetja iz občine Šmarje pri Jelšah niso upravičena do prijave na ta javni razpis.

Ali obstaja kaka omejitev, da na razpis kandidira novo podjetje, katerega lastnik ima v lasti že eno podjetje, v katerem pa je zgolj 10% lastnik?2021-10-11T13:41:19+02:00

ODG: Takšna omejitev ne obstaja.

Dne 1.9.2017 sem začela z opravljanjem dejavnosti – NOTARIAT v Mariboru. Odgovarjam tako kot s.p., enako se vodi računovodstvo. Zanima me, ali lahko kot notarka kandidiram na razpis?2021-10-11T13:41:07+02:00

ODG: Na razpisu lahko kandidirajo zgolj oblike podjetij navedene v točki 3. Ciljne skupine / upravičenci in sicer: »Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.«Kot notarka ne morete kandidirati na razpisu.

Podjetje dobi pri merilu 4. 10 točk, če je en lastnik podjetja zaposlen v podjetju ob oddaji vloge. Če se lastnik podjetja zaposli v podjetju oktobra 2017, se ta njegova zaposlitev šteje tudi pri kriteriju 3.?2021-10-11T13:45:14+02:00

ODG: Da, v kolikor velja, da je redno zaposlen za polni delovni čas* v podjetju – vlagatelju ob oddaji in obravnavi vloge in ima ustrezne reference/znanja s področja razvoja/področja prijavljenega projekta, pridobi točke pri obeh merilih. Seveda mora iti za povečanje števila zaposlenih, ki se bo ohranilo še do 31.12.2022.

* V skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih glede socialnih in drugih pravic, da delajo krajši delovni čas in so izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.

Ali prav razumem, da se za leto 2018 kot upravičeni stroški štejejo vsi stroški, ki nastanejo v obdobju med 1.1.2017 in 30.9.2018 (tudi če so nastali pred objavo razpisa – npr. nakup stroja v aprilu 2017, stroški dela osebe, ki je zaposlena od 1.5.2017 naprej, …), za leto 2019 pa med 1.10.2018 in 30.9.2019?2021-10-11T13:40:17+02:00

ODG: Pravilno razumete. Za uveljavljanje teh stroškov mora podjetje razpolagati s tremi ponudbami pridobljenimi v času izbire (opreme, izvajalca storitve). Za zaposlene slednje ne velja, morali pa so delati na operaciji in bili zaposleni po 1.1.2017. Štejeta največ dva na novo zaposlena po 1.1.2017, pri čemer mora iti za povečanje števila zaposlenih, ne zgolj za zamenjavo.

2021-11-10T09:17:37+01:00