Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami sproti pripravlja ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa.
Informacije v zvezi z ukrepi Sklad tekoče objavlja na svoji spletni strani ter prijavljene uporabnike e-novic obvešča z neposredno elektronsko pošto. 

Zaradi usmeritve aktivnosti v povečane obsege ukrepov za blažitve za blažitve posledic koronavirusa, vas vljudno prosimo, da vprašanja v zvezi z aktualnimi razpisi in v zvezi z obstoječimi pogodbenimi obveznostmi, ki jih imate s Skladom, pisno pošljete na info@podjetniskisklad.si, saj na telefonske klice zaradi preobremenjenosti linij in zaradi reorganizacije dela ne moremo  sproti odgovoriti. Na vprašanja  vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času (predvidoma še isti dan).
V nadaljevanju INFORMATIVNO navajamo ukrepe SPSa. Konkretni pogoji so oz. bodo določeni v posameznem razpisu ali drugem ustreznem pravnem aktu.


Objavljeno, 26.03.2021

Tudi letos javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada za garancije bančnih kreditov z znižano obrestno mero

Mikro, malim in srednje velikim podjetjem je namenjen javni razpis P1 plus 2021, ki ga bo SPS objavil 2. aprila 2021. Razpis za zagotavljanje likvidnosti in financiranje investcij, bo omenjenim podjetjem zagotavljal garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo brestne mere.

Podjetja bodo lahko zaprosila za garancije v višini 60 ali 80 odstotkov, za kredite v višini do 1.250.000 EUR, z roč­nostjo do 10 let in koriščenje moratorija do dveh let. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije SPSa, bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša  6 mesečni EURIBOR + od 0,50/0,75/1,00 %, odvisno od vrste garancije.

Obrestna mera je prilagojena starosti in stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G – trgovina, za kritje škode COVID-19).

garancije  

Garancije za bančne kredite bodo na­menjene:

– pridobivanju obratnih sredstev (plače, materialni stroški, stroški storitev, zalog),

– investi­cijam v novo tehnološko opremo in nakup strojev,

– investicijam na področju čiste energije ter osta­lim investicijam v podjetništvu.

Kreditno-garancijski pogoji:

VIŠINA FINANCIRANJA:

 • do 1.250.000 EUR kredita za investicijske projekte
 • do 200.000 EUR kredita za obratna sredstva (za srednje velika podjetja)
 • do 100.000 EUR kredita za obratna sredstva (za mikro in mala podjetja)

VIŠINA GARANCIJE:

 • 60 % ali 80 % garancija za zavarovanje bančnega kredita (strošek odobravanja garancij se ne zaračunava)

DOBA FINANCIRANJA:

 • od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva
 • od 1,5 let do 10 let za investicije

MOŽNOST KORIŠČENJA MORATORIJA:

 • do 24 mesecev za investicije
 • do 6 mesecev za obratna sredstva

NIŽJA OBRESTNA MERA

ČRPANJE KREDITA:

 • podjetje lahko koristi kredit le namensko

Seznam sodelujočih bank:

Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranil­nica d.d. Ljubljana ter Unicredit banka Slovenija d.d.

Prvi rok za odpiranje bo že 20.apria 2021, nato pa 5.maja 2021.

 

Objavljeno, 24.03.2021

Slovenski podjetniški skald bo  v zahodni regiji, dodatno razpisal 2 mio EUR mikrokreditov 

Dobrodošla informacija za vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, locirana v ZAHODNI kohezijski regiji. Slovenski podjetniški sklad bo, za zapolnitev kvote, objavil izravnalni razpis za dodatnih 2 mio EUR mikrokreditov.

Podjetja bodo lahko, za omilitev posledic epidemije COVID – 19, najela mikrokredite do višine maksimalno 25.000 EUR. Kredite bo možno najeti hitro, enostavno in pod zelo ugodnimi pogoji, brez stroškov odobritve. Slovenski podjetniški sklad načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev, skupno podprl okoli 85 projektov.

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), načrtuje objavo novega razpisa v Uradnem listu RS št. 42/2021. Razpis z oznako P7-3 2021 COVID Mikrokrediti, bo razpisan iz sredstev Sklada skladov SID BANKE.

Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Zahodne Slovenije ter zagotavljanje hitrega in ugodnega financiranja, za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Slovenija zahod  

Podjetja bodo lahko najela mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR.

Poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, bo le ta dostopen tudi pod zelo ugodnimi pogoji. Ti so izraženi v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja),
 • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %),
 • ročnosti kredita do 60 mesecev,
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
 • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Na razpis se lahko prijavijo:

 • mikro, mala in srednje velika podjetja locirana v Zahodni kohezijski regiji, organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo. Podjetja morajo imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas ter so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19.
p7 logo  


Objavljeno, 03.03.2021

Pomembno obvestilo vsem prijaviteljem na javni razpis P7-2 COVID Mikrokrediti 2020,2021

Skladno z razpisom so razpisana sredstva za leto 2020 in 2021. V točki 14. Javnega razpisa je zapisan tudi odložilni pogoj, kar pomeni, da lahko SPS kot izvajalec javnega razpisa sredstva izplačuje končnim upravičencem šele, ko  pridobi vplačilo sredstev s strani Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka. Zadnji rok za nakazilo sredstev v 2021 je bil oktober 2021.

Zaradi IZREDNO VELIKEGA povpraševanja s strani prijaviteljev že konec leta 2020 in začetku leta 2021, je SPS skupaj s SID banko in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo iskal možnosti za spremembo dinamike črpanja sredstev in s tem zagotovitev hitrejšega nakazila kreditov upravičencem od prvotno načrtovane.

S skupnimi močmi smo uspeli spremeniti dinamiko črpanja, tako da lahko prijavitelji, ki še niso prejeli sklepov oziroma nakazil kreditov, le-te pričakujejo po naslednjem vrstnem redu:

tabela 03.03  
p7 logo  

Objavljeno, 15.02.2021

Pomembno obvestilo vsem prijaviteljem na javni razpis P7-2 COVID Mikrokrediti 2020,2021 s številko oddane vloge nad 1451

Skladno z razpisom so razpisana sredstva za leto 2020 in 2021. V točki 14. Javnega razpisa je zapisan tudi odložilni pogoj, kar pomeni, da lahko SPS kot izvajalec javnega razpisa sredstva izplačuje končnim upravičencem šele, ko bo pridobi vplačilo sredstev s strani Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka. Zadnji rok za nakazilo sredstev v 2021 je bil oktober 2021.

Zaradi IZREDNO VELIKEGA povpraševanja s strani prijaviteljev že konec leta 2020 in začetku leta 2021, je SPS skupaj s SID banko in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo iskal možnosti za spremembo dinamike črpanja sredstev in s tem zagotovitev hitrejšega nakazila kreditov upravičencem od prvotno načrtovane.

S skupnimi močmi smo uspeli spremeniti dinamiko črpanja, ki je trenutno še v postopku odobritve s strani Usmerjevalnega odbora za izvajanje finančnih instrumentov, tako da lahko prijavitelji, ki še niso prejeli sklepov oziroma nakazil kreditov, če bo dinamika odobrena, le-te pričakujejo po naslednjem vrstnem redu:

22.02tabela  

p7 logo  


Objavljeno, 26.01.2021

Pomembno obvestilo vsem prijaviteljem na javni razpis P7-2 COVID Mikrokrediti 2020,2021 s številko oddane vloge nad 1124

Skladno z razpisom so razpisana sredstva za leto 2020 in 2021. V točki 14. Javnega razpisa je zapisan odložilni pogoj v smislu, da se sredstva javnega razpisa lahko izplačujejo končnim upravičencem šele, ko je izvedeno vplačilo sredstev s strani Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka. SID banka pa bo izvedla navedeno vplačilo, ko bo Sklad skladov prejel ta EU sredstva  (skladno s sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija št. 50-66121/20« in sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija št. 50-66111/20«).

Vplačila za leto 2020 so bila izvedena, sredstva, odobrena prvi skupini prispelih vlog, pa že izplačana.

Vloge do številke 1451 so bile že obravnavane. Za tiste, ki so ustrezale razpisnim pogojem in so bile odobrene, je SPS nazadnje izdal sklepe 22. 1. 2021.

Ostala sredstva bodo odobrena in črpana glede na vrstni red ter  skladno z 11. in 14. točko javnega razpisa po naslednjih terminih:

tabela P7 2  

SPS skupaj s SID banko in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja aktivnosti za spremembo dinamike črpanja sredstev in s tem zagotovitev hitrejšega nakazila kreditov upravičencem od prvotno načrtovane.

Brez naslova   


Objavljeno, 26.01.2021

Še vedno so na razpolago nepovratna sredstva za podjetja iz lesnopredelovalne panoge! Skrajni rok za prijavo je 15.02.2021!

Podjetja, ki razvijajo nove ali izboljšujejo izdelke na področju predelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) v lesnopredelovalni panogi še vedno lahko prejmejo preko Slovenskega podjetniškega sklada nepovratna sredstva v višini od 50.000 EUR do 500.000 EUR/podjetje.  V okviru javnega razpisa: Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. – P4L 2020 lahko na ta način sofinancirajo upravičene stroške povezane s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme do največ 45 %, kar  bo omogočilo prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Rok za oddajo vlog je 15. 2. 2021 do 14:00 ure. Prijavijo se lahko podjetja iz Vzhodne kot tudi iz Zahodne kohezijske regije.

Gre za produkt, katerega lahko koristijo podjetja v lesnopredelovalni panogi, vendar le tista, ki uvajajo nove ali izboljšane izdelke na področju rabe in obdelave lesa in lesnih tvoriv, ter imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka C16 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali oddelka C31 – proizvodnja pohištva – razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic.

Skupaj je še vedno na voljo 3.091.668,97 mio EUR,  2.082.959,30 mio EUR za Vzhodno kohezijsko regijo in 1.008.709,67 mio EUR za Zahodno kohezijsko regijo.

Več pogojev o javnem razpisu najdete tukaj.

Oddaja vloge je enostavna in hitra in se odda elektronsko preko ePortala!

Z razpisom se želi tudi dolgoročno odpravljati posledice pandemije COVID-19 na podjetja v  lesnopredelovalni panogi, saj se z razpisom stremi k povečanju predelovalnih zmogljivosti v lesnopredelovalni verigi, s čimer bo omogočena večja samooskrba in manjša odvisnost od razmer na tujih trgih pri porabi doma posekanega lesa.

logo ESRR  

Objavljeno, 03.01.2021
Tudi v letu 2021 bo velik izziv zagotavljanje likvidnosti podjetij

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je od začetka COVID-19 krize pomagal čez 8.000 podjetjem, od tega direktno s COVID spodbudami preko 6.000 podjetjem z 163 mio EUR. V letu 2021 se ta pomoč nadaljuje, za številna mala in srednja podjetja bo velik izziv zagotavljanje likvidnosti. Pri tem bo pomembno vlogo odigral zopet SPS ter svoj program pomoči za leto 2021 še razširil. Z vsemi finančnimi in vsebinskimi spodbudami bo SPS letos skupno z okoli 280 mio EUR podprl okoli 7.100 MSP-jev, vložena sredstva pa bodo spodbudila za okoli 422 mio eur novih investicij.

Za zagotavljanje likvidnosti mikro, malim in srednjim podjetjem bo SPS zagotavljal garancijo za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere. Podjetja bodo lahko zaprosila za garancijo za posojila v višini 60 ali 80 % z ročnostjo do 10 let in moratorijem do 2 leti, kar jim bo omogočilo lažje, hitrejše in cenejše pridobivanje bančnih kreditov. Garancije za bančne kredite bodo namenjene tako za pridobivanje obratnih sredstev (plače, materialni stroški, stroški storitev, stroški zalog), kot za  investicije v novo tehnološko opremo, nakupu strojev, opreme, investicijam na področju čiste energije ter ostalim različnim investicijam v  podjetništvu in obrtništvu, ki podjetjem in obrtnikom zagotavlja uspešen nastop na trgu.

Prav tako bo SPS zagotavljal posojila v zneskih od 5.000 EUR do 25.000 EUR oz. do 100.000 EUR za manjše investicije in obratna sredstva ter na ta način omogočal podjetjem nemoteno in likvidno poslovanje. Neposredni mikrokrediti SPSa so znani po tem, da so namenjeni posebnim ciljnim skupinam, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju finančnih sredstev na trgu, njihova pridobitev  pa je enostavna in hitra, hkrati pa so zelo ugodni (nižja obrestna mera, možnost koriščenja moratorija, daljša ročnost) ter so brez stroškov odobritve. Prav tako bo SPS v letu 2021 spodbujal zagonska podjetja.

Za nepovratna sredstva v višini do 54.000 EUR bodo lahko kandidirala vsa mlada inovativna podjetja, ki svojo podjetniško pot šele začenjajo, za nadaljnje faze rasti mladih inovativnih podjetij pa bo na voljo semenski kapital v obliki konvertibilnih posojil v višini 75.000 EUR in kapitalskih vložkov SPSa skupaj s privatnimi soinvestitorji ali korporacijami. Za tista podjetja, ki imajo potencial globalne hitre rasti in iščejo financiranje višjih vrednosti bo preko družb tveganega kapitala omogočen dostop do tveganega kapitala v zneskih do 8 mio EUR na podjetje. Preostanek finančnih spodbud pa bo na voljo v obliki nepovratnih sredstev v višini do 100.000 EUR na podjetje za digitalno transformacijo  ključnih proizvodnih procesov.

Preko SPSa bodo v letošnjem letu na voljo tudi vavčerji – enostavne spodbude manjših vrednosti  v obliki nepovratnih sredstev v višini do 9.999,99 EUR za različne poslovne storitve, mladim inovativnim podjetjem pa bo poleg finančnih spodbud na voljo tudi bogata vsebinska podpora, ki na enem mestu združuje vso ključno podporo, ki jo potrebujejo start up podjetja za uspešno in hitro rast.

Razpisi, ki so v pripravi in bodo objavljeni v prvi polovici leta 2021, najdete na spodnjih povezavah: 
– P1 plus 2021 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
– P7C 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo
– P4D 2021 – Spodbude za digitalno transformacijo podjetij
– P2 2021 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij
Vavčerji

logo skupni  

 

Skladno z razpisom so razpisana sredstva za leto 2020 in 2021. V točki 14. Javnega razpisa je zapisan odložilni pogoj v smislu, da se sredstva javnega razpisa lahko izplačujejo končnim upravičencem šele, ko je izvedeno vplačilo sredstev s strani Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka  (skladno s sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija št. 50-66121/20« in sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija št. 50-66111/20«).

Vplačila za leto 2020 so bila izvedena, sredstva, odobrena prvi skupini prispelih vlog, pa že izplačana.

Ostala sredstva bodo odobrena in črpana glede na vrstni red in skladno z 11. in 14. točko javnega razpisa po naslednjih terminih:

TABELA LOANS  

SPS bo skupaj s SID banko in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo poskušal doseči spremembo odložilnega pogoja in bo o morebitnih spremembah vse prosilce tudi ustrezno obvestil.                    


Objavljeno 11.12.2020

ukrep 29  

  Na razpisu P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 je na razpolago 56,6 mio EURov, s katerimi je možno odobriti cca. 2270 mikrokreditov.

 
Do 30.10.2020 je bilo odobrenih 507 mikrokreditov (vloge s številko 1-601).

Povprečni odstotek odobritev prispelih vlog se giblje med 80 % in 85 %. Na podlagi tega odstotka se predvideva, da za odobritev celotne kvote za leto 2020 in 2021 zadostuje 2850 oddanih vlog.

Trenutno je skupaj z že odobrenimi oddanih 2600 vlog. Torej za morebitno zaprtje razpisa na odpiranju 5. 1. 2021 zadostuje zgolj še dodatnih 250 vlog. V primeru večjega števila oddanih vlog na odpiranje bo Sklad skladno z razpisnimi pogoji povišal prag točk za odobritev kredita.

Prav tako je pomembna informacija za vse potencialne prijavitelje na rok 5. 1. 2021, da bodo odobreni mikrokrediti za to odpiranje skladno z razpisom in sporazumom, ki zagotavlja vire za razpisana sredstva iz Sklada skladov pri SID banki,  lahko črpani šele v mesecu oktobru 2021.

Razlog za to so časovno omejene kvote črpanj razpisanih sredstev iz virov, ki se sproščajo od januarja 2021 do okobra 2021 in glede na veliko število že prejetih vlog pred 5. 1. 2021. Slovenski podjetniški sklad se skupaj s SID banko in resornim ministrstvom trudi, da bi roke posameznih kvot skrajšali in zagotovili črpanja pred oktobrom 2021. V primeru morebitnih sprememb bomo vse prejemnike pravočasno obvestili.

Objavljeno 09.12.2020

UKREP28  

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je do 30.10. 2020 v okviru razpisa P7-2 COVID MIKROKREDITI odobril 505 vlog v višini 12,5 mio EUR, ki bodo izplačane do sredine decembra letos. Ostale vloge so v postopku odpiranja in ocenjevanja. “S tem je porabljena celotna kvota, na razpolago za leto 2020. Ostala kvota je na razpolago šele v letu 2021 in sicer od januarja pa vse do oktobra 2021, zato bodo odobritve in nakazila novih odobrenih mikrokreditov lahko sledila pridobljenim kvotam v letu 2021.

Tako bodo preostali prijavitelji v prihodnjih dneh obveščeni glede na številko prijave o odobritvi ali neodobritvi in o možnem nakazilu kredita oziroma o predvidem datumu, ko bo njihova vloga obravnavana. Prve informacije bomo lahko posredovali okoli 20.12.2020.

SPS namreč v skladu z 11. točko javnega razpisa v roku 45 dni po odpiranju vlagatelje obvestil o odobritvi ali neodobritvi mikrokredita. Vendar v primeru, ko na posamezni prijavni rok prispe več kot 250 vlog, se rok obravnave vlog sorazmerno podaljša.


Prizadevali si bomo, da bo ta rok čimkrajši oziroma da bodo krediti iz zadnje kvote izplačani pred oktobrom 2021.

Več informacij sledi! “

Objavljeno: 04.12.2020

ukrepP4L  

Slovenski podjetniški sklad je dne  04. 12. 2020 za javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. v Uradnem listu RS objavil povečanje višine razpisanih sredstev za podjetja iz programskega območja Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

Povečanje razpoložljivih sredstev bo na razpolago za naslednje odpiranje vlog. Rok za oddajo vlog je 15. 2. 2021 do 14:00 ure. Razpoložljiva sredstva za naslednje odpiranje vlog so razvidna iz spodnje preglednice.

poveanje P4L  


Objavljeno: 23.11.2020
 

u11  
Slovenski podjetniški sklad obvešča podjetja, ki so v okviru razpisa P7C 2020 –  COVID krediti za turizem in gostinstvo, elektronsko oddala vlogo preko ePortala do vključno 09.10.2020, da so vse vloge še vedno v ocenjevanju. Podjetja lahko odgovor SPSa pričakujejo v roku 45 dni od oddaje vloge oz. najhitreje do 23.11.2020. Preko 330 podjetij, ki so vlogo oddala na prvi prijavni rok (24.08.2020), so odgovor prejela že v mesecu oktobru.

Vsa podjetja, ki so se prijavila na razpis z oznako P7- 2 2020 – COVID Mikrokrediti do vključno 16.10.2020 (SPS je skupno prejel preko 2.200 vlog) in so v ePortalu vodena pod zaporednimi številkami od 601-1123, lahko pričakujejo odgovor do 20.12.2020. Sredstva javnega razpisa se lahko izplačujejo končnim upravičencem šele, ko je izvedeno vplačilo sredstev s strani SID banke (Sklad skladov). Nakazila sredstev so tako predvidena po 10. 1. 2021, po 10. 5. 2021 ter po 10. 10. 2021. SPS bo sredstva nakazal tudi prej, če bo mogoče zagotoviti drugačno dinamiko črpanja sredstev preko Sklada skladov.


Objavljeno: 02.11.2020

U10  

Slovenski podjetniški sklad je do zaključka Javnega poziva COVID19 za nakup zaščitne opreme (do 31.10.2020) prejel več kot 5.300 prijav v skupni vrednosti več kot 15 mio EUR. Sredstva bodo prejeli le prijavitelji do izpolnjene kvote 10 mio EUR. Vloge se obravnavajo po vrstnem redu in po načelu »kdor prvi vloži popolno vlogo, prvi prejme sredstva«. V kolikor vaša vloga ni popolna ali pa je prispela prepozno, je ne bomo mogli odobriti. Glede na veliko količino prejetih vlog, se bomo potrudili za čim hitrejšo obdelavo, vsekakor pa bo to zahtevalo nekaj več časa. Navedenemu bo sledila tudi dinamika izplačil.


Objavljeno: 19.10.2020

U9  

V petek, 16.10.2020 je v orodjarni Imenšek, v Poslovni coni Tezno, v Mariboru, potekalo srečanje z novinarji in podjetniki na temo predstavitve finančnih in vsebinskih spodbud, ki jih je zaradi razmer, nastalih z epidemijo COVID 19, mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MMSP) omogočil Slovenski podjetniški sklad, ob podpori  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Od marca 2020 je Slovenski podjetniški sklad z različnimi ukrepi namenil MMSP skupno okoli 180 milijonov evrov, od tega 155 milijonov evrov, s poudarkom na blažitvi posledic epidemije COVID 19. Več kot 4.700 podjetij je že prejelo pomoč, čez 1.750 podjetij je v fazi ocenjevanja, določeni ukrepi pa se še izvajajo in so še vedno odprti za prijave cca. 1.000 podjetij.

Več o dogodku najdete tukaj.

Objavljeno: 13.10.2020

U8  

V sklopu letošnjega spletnega sejma MOS vas vabimo dne 14.10.2020 na spletni dogodek “Skupaj premagajmo covid-19”, na katerem bodo predstavljeni covid ukrepi za mikro, mala in srednje velika podjetja ter instrumenti usmerjanja razvojnih spodbud v prihodnosti.

Več o dogodku najdete tukaj.

Objavljeno: 09.10.2020

U6  

Obvestilo!

Vsa podjetja, ki imajo s Slovenskim podjetniškim skladom sklenjeno pogodbo o sofinanciranju projekta za Vavčerje pozivamo, da naj, v kolikor so že izvedla aktivnosti načrtovane po pogodbi, oddajo zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi dokumenti.

Podjetja, ki bodo najkasneje do 30.10.2020 oddala popolne zahtevke, imajo možnost, da dobijo povrnjene pogodbeno dogovorjene stroške še letos.


Objavljeno: 09.10..2020

U5  

Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko mikrokredite do višine max. 25.000 EUR za omilitev posledic epidemije COVID-19 prejela HITRO, ENOSTAVNO, POD ZELO UGODNIMI POGOJI in BREZ STROŠKOV ODOBRITVE. Slovenski podjetniški sklad načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev v letu 2020 in 2021 skupno podprl okoli 2.200 projektov, od tega do konca leta 2020 okoli 400 podjetij, ki so utrpela škodo zaradi vpliva izbruha COVID-19.

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 139/2020 objavil javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Sporočilo za javnost najdete tukaj.
Več o razisu najdete tukaj.
Javni razpis je dostopen tukaj.

Objavljeno: 18.09.2020

U3  


Slovenski podjetniški sklad zaradi porabe celotne kvote razpisanih sredstev, danes v Uradnem listu RS kot tudi na spletni strani objavlja zaprtje Javnega razpisa: Spodbude za digitalno transformacijo podjetij (P4D-C19 2020), ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 110/2020 z dne 14.08.2020.

Objavljeno: 28.08.2020

u1a  

Javni razpis z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107 z dne 31.07.2020 se danes 28.08.2020  v Ur. listu RS št. 116 dopolnjuje.  Glavna sprememba javnega razpisa je, da se bodo lahko po novem prijavila tudi podjetja, ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas, pri tem pa se v število zaposlenih ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del. Prav tako bodo imela podjetja možnost vlogo oddati tudi v mesecu septembru, saj se dodaja nov prijavni rok, in sicer 10.09.2020.

Sporočilo za javnost najdete tukaj.
Več o razisu najdete tukaj.
Javni razpis je dostopen tukaj.


Objavljeno: 14.08.2020

u2  

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD RAZPISUJE SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi bodo lahko pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR oz. bodo lahko sofinancirala upravičene stroške do največ 60 % s pomočjo katerih si bodo lahko zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

 

Sporočilo za javnost najdete tukaj.
Več o razisu najdete tukaj.
Javni razpis je dostopen tukaj.

Objavljeno: 31.07.2020

k ukrep  

Skupno razpisanih 25 mio EUR kreditov je namenjenih za podporo okoli 750 mikro, malih in srednje velikih podjetij s področja turizma, ki so locirana izven problemskih in obmejnih problemsih območij, imajo vsaj 5 zaposlenih in so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2.  

Podjetja, ki so locirana na problemskih in obmejnih problemskih območij, bodo imela možnost za isti namen in v isti višini koristiti kredite preko Slovenskega regionalno razvojnega sklada (SRRS), medtem, ko bodo podjetja z manj kot 5 zaposlenimi preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) lahko pridobila mikroposojila iz sredstev Sklada skladov, ki bodo na voljo v mesecu septembru.

Gre za t.i. »trojček paket« finančnih ukrepov, skupno vreden 75,4 mio EUR finančnih spodbud, ki jih je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z drugimi institucijami pripravilo za blažitev negativnih posledic epidemije COVID 19 na področju likvidnosti in tekočega poslovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSPjev), ki jih le-ta občutijo že od meseca marca naprej. S tovrstnimi spodbudami je zagotovljeno, da bodo vsi MSPji iz različnih branž v Republiki Sloveniji imeli možnost koristiti ugodna posojila, ki bodo omilila gospodarske posledice širjenja virusa SARS-CoV-2 ter na ta način ohranili stabilno oz. likvidno poslovanje podjetij.

Sporočilo za javnost najdete tukaj.
Več o razisu najdete tukaj.
Javni razpis je dostopen tukaj.

Objavljeno: 03.07.2020

c ukrepa  
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) danes v Uradnem listu Republike Slovenije št. 93/2020, objavlja nov »Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme«. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem bo na voljo skupno 10 milijonov evrov finančnih sredstev za nakup zaščitne opreme, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 7,2 milijona evrov.


Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 3.1.2 »Povečanje dodane vrednosti MSP.


Posamezno podjetje bo lahko prejelo do 9.999,00 evrov pomoči, sredstva pa bodo na osnovi Javnega poziva dostopna preko SPS. Namen projekta je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja malih in srednje velikih podjetij v času epidemije COVID19 oz. po njej, kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. V okviru projekta se bo podjetjem sofinanciral nakup zaščitne opreme (pralnih obraznih zaščitnih mask, obraznih zaščitnih mask za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.
 
Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi, organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Ostali pogoji, ki jih mora podjetje izpolnjevati, so razvidni iz Javnega poziva za nakup zaščitne opreme, ki je objavljen v Uradnem listu RS in dostopen na spletni strani SPSa.


Sporočilo za javnost najdete tukaj.
Javni razpis je dostopen tukaj.

     Objavljeno: 8.5.2020

 

Slovenski podjetniški sklad je dne 08.05.2020 v Ur. l. RS št. 65/2020 objavil spremembe javnega razpisa z oznako P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je bil prvotno objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 20.03.2020.

Glavna novost se nanaša na vzpostavljeno novo kreditno garancijsko linijo z oznako C.19 – Mikrogarancije za MSP – kritje škode zaradi virusa COVID-19, to pomeni, da podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti ali za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19.

Namen nove kreditno-garancijske linije C.19 je zagotoviti kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije ter spodbujanje podjetij za nadaljnjo izvajanje podjetniške aktivnosti in je po presoji Sklada financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno.

Na kreditno-garancijsko linijo C.19. lahko kandidirajo podjetja z glavno dejavnosti iz vseh dovoljenih področij, skupin in razredov, torej tudi podjetja z glavno dejavnostjo v okviru šifre dejavnosti “G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil”. Pri tem pa je potrebno upoštevati izločene dejavnosti, navedene v tč. 5.1. tega javnega razpisa.

Podjetja, ki so utrpela posledice COVID 19 se lahko prijavijo v okviru razpisa P1 plus 2020 na kreditno garancijsko linijo C.19  in so hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa v višini 80 % deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,50 %.

Ostali pogoji:

 • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika podjetja,
 • ročnost kredita: 1,5 do 5 let,
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
 • brez stroškov odobritve in vodenja kredita

Vse spremembe javnega razpisa P1 plus 2020 so dostopne tukaj. 

    Objavljeno: 8.5.2020

 

Slovenski podjetniški sklad  v Uradnem listu RS št. 65/2020 objavil spremembe pogojev 11 javnih pozivov in sicer spremeni se točka 11, 5. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv na način, da je vse vloge potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/

Spremembe se izvajajo pri naslednjih vavčerskih pozivih. 

 • Vavčer za certifikate kakovosti, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 5/2019 z dne 25.01.2019,
 • Vavčer za patente, modele, znamke, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 5/2019 z dne 25.01.2019,
 • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 11/2019 z dne 22.02.2019,
 • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 11/2019 z dne 22.02.2019,
 • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 11/2019 z dne 22.02.2019,
 • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 54/2019 z dne 06.09.2019,
 • Vavčer za kibernetsko varnost, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 24/2019 z dne 12.04.2019,
 • Vavčer za statusno preoblikovanje družb, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 32/2019 z dne 17.05.2019,
 • Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 61/2019 z dne 11.10.2019,
 • Vavčer za prenos lastništva, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 69/2019 z dne 22.11.2019,
 • Vavčer za prototipiranje, objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 7/2020 z dne 31.01.2020.    Objavljeno: 24.04.2020

 

Slovenski podjetniški sklad objavlja zaprtje javnega razpisa P4D 2019-2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP (objava v Uradnem listu RS, št. 62 z dne 18.10.2019, Ob-3222/19). Zaprtje je bilo potrebno zaradi zagotavljanja sredstev za nujno potrebne ukrepe za blažitev posledic koronavirusa.


   
Objavljeno: 14.04.2020

20b  
Dne 11.4.2020 je začel veljati ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP) , ki v 81. členu določa odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb javnih skladov.
Javni sklad lahko odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje največ 12 mesecev, če posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, še niso zapadle v plačilo.
Kreditojemalec naslovi na javni sklad vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije. V vlogi mora kreditojemalec pojasniti, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi. Obrazec za vlogo je na voljo na vhodni strani spletne strani: https://podjetniskisklad.si/sl/
Javni sklad in kreditojemalec se z aneksom h kreditni pogodbi dogovorita za čas trajanja odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbeukaj. , vendar največ za obdobje 12 mesecev. Odlog plačila lahko javni sklad izvede ne glede na določbe javnega razpisa, po katerem je bil kredit dodeljen. Odlog plačila pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga.

Objavljeno: 10.04.2020

20a  

Slovenski podjetniški sklad je v petek, dne 10.04.2020, v Uradnem listu RS in na spletni strani ponovno aktiviral Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za pripravo digitalne strategije, katera je zaradi izrednih razmer in reorganizacije delovnih procesov ter usmeritve velike večine aktivnosti vezanih na ukrepe blažitve posledic koronavirusa, začasno zaprl.

Namen prvega vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga v podjetju (izdelave novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij s testiranjem, lastne spletne trgovine, lastne rezervacijske platforme)  s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.Vse o vavčerju najdete tukaj. 

Namen drugega vavčerja je je spodbuditi MSP k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije (preobrazbe) podjetij. Vse o vavčerju najdete tukaj. 

Pogoji ostajajo pri obeh vavčerskih pozivih nespremenjeni, le pri digitalni strategiji je dodan nov pogoj, in sicer prijavitelj mora imeti ob oddaji vloge najmanj 5 zaposlenih.

aktivni 15.04.2020  

     Objavljeno: 08.04.2020

10 ukrep  

Slovenski podjetniški sklad sporoča, da je  trenutna  garancijska shema za MSP vzpostavljena preko 15-ih sodelujočih bank, namenjena tudi financiranju izključno obratnih sredstev, ki jih slovenska podjetja v tem trenutku najbolj potrebujejo.

Dne 20.3.2020 je bil v Uradnem listu RS št. 31/2020 objavljen javni razpis P1 plus 2020 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki  ni le razvojni ampak tudi likvidnostni ukrep. Razpis je letos še dodatno prilagojen blažitvi posledic koronavirusa, bančni kredit je lahko namenjen tudi izključno financiranju obratnih sredstev za tekoče poslovanje, vključno z kritjem plač zaposlenih. Mikro in mala podjetja lahko dobijo do 100.000 EUR likvidnostnega kredita, medtem ko srednje velika podjetja do 200.000 EUR likvidnostnega kredita. Skupno je razpisanih 79,2 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere, kar predstavlja cca 113 mio EUR bančnih kreditov. V petek 10.4. 2020 je prvo odpiranje vlog, SPS bi lahko odobril prve garancije v roku 14 dni, podjetja pa bi takoj za tem lahko začela s koriščenjem kredita.

 Osnovne značilnosti javnega razpisa

 • max. višina bančnega kredita za obratna sredstva znaša 200.000 EUR (za srednje velika podjetja) oz. 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja)
 • bančni kredit za obratna sredstva vključuje vse tekoče stroške poslovanja, tudi stroške plač,
 • upravičeni stroški lahko nastajajo  v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2021
 • ročnost bančnega kredita za obratna sredstva je do 5 let, z možnostjo 6 mesečnega moratorija,
 • obrestne mere so zelo ugodne, saj znašajo od 6 mesečnega EURIBORJA + 0,50 % do 6 mesečnega EURIBORJA + 1,00 % (odvisno od kreditno garancijske linije)
 • stroškov odobritve in vodenja garancije ni,
 • bančni kredit lahko krije od 60 % do 80 % vrednosti bančnega kredita za obratna sredstva,
 • vsi potrebni pripomočki (poslovni načrt, finančna priloga, prijavni list) so dosegljivi na spletni strani Sklada: https://podjetniskisklad.si/sl/
 • pri kreditih za obratna sredstva morajo podjetja zagotavljati le ohranitev delovnih mest, in ne nastajanje novih delovnih mest
 • Seznam sodelujočih bank:

  Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d. Ljubljana ter Unicredit banka Slovenija d.d.

 • Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
  – se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe
  – imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih,
  – letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR.

 • Vloge lahko podjetja oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 10.4., 5.5., 20.5., 5.6., 20.6., 5.7., 5.9., 20. 9., 5.10., 20. 10. 2020.
 • Postopek pridobitve garancije je enostaven, postopek odobritve pa hiter:
  – Na podlagi pozitivnega sklepa banke se lahko podjetja prijavijo na javni razpis P1 plus 2020. V primeru pozitivne ocene s strani SPSa se izda garancija za zavarovanje bančnega kredita. Posamezno podjetje lahko pridobi do 2 garanciji SPSa (za največ dva projekta, vendar za različni kreditno-garancijski liniji).

     Objavljeno: 31.03.2020

 

Vezano na Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), Slovenski podjetniški sklad sporoča vsem upravičencem, ki imajo bančne kredite zavarovane z garancijo Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, pridobljeno na podlagi javnih razpisov P1 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere v preteklih letih, da v kolikor banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obvestnosti iz kreditne pogodbe za obdobje največ 12 mesecev v skladu z določbami in pogoji Zakona o interventnem ukrepu plačila obveznosti kreditojemalcev in rok odplačila kredita za čas trajanja odloga, se veljavnost garancije podaljša za čas trajanja odloga plačila. 

To pravilo velja za vse kredite, tudi tiste, ki imajo že sedaj 10 letno ročnost. 

Postopek se uredi fazno. Prvi korak je odobritev odloga in podaljšanje rokov kreditojemalcu, ki ga uredita kreditojemalec in banka. V drugem koraku sodelujoča banka pridobi soglasje Slovenskega podjetniškega sklada, ki izda dodatek k obstoječi garanciji Sklada. 

Objavljeno: 17.03.2020 (glej tudi nadgradnjo Ukrepa in sicer Ukep št. 9)

  a8

Slovenski podjetniški sklad vsem prejemnikom garancij za bančne kredite Slovenskega podjetniškega sklada (po razpisu P1 -Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere) sporoča, da v  času, ko se s skupnimi močmi trudimo preprečevati širjenje virusa in delamo z omejenimi resursi, je sodelujočim bankam dal soglasje, da ob morebitni potrebi po spremembah kreditno garancijskih pogojev za že odobrene kredite omogočijo dodatni moratorij za dobo do 6 mesecev,  pri tem pa ostane datum zaključka kredita nespremenjen. V ta soglasja ne sodijo spremembe zavarovanja. Vse ostale spremembe kreditno garancijskih pogojev, ki bodo podjetjem v pomoč pri vzpostavitvi normalnega poslovanja, bomo reševali individualno, po umiritvi nastale situacije.

Objavljeno: 17.03.2020

  A7

Slovenski podjetniški sklad vsem kreditojemalcem, ki imajo odprte neposredne mikrokredite na Slovenskem podjetniškem skladu sporoča, da bo zaradi posledic epidemije Koronavirusa  po obdobju izrednih razmer, na podlagi pregleda neplačanih obrokov, z njimi pisno dogovoril nov način odplačila zapadlih obveznosti in sicer na način odobritve dodatnega moratorija na obroke glavnice kredita za dobo od 3 do 6 mesecev.


     Objavljeno: 11.03.2020

  A6

Pri javnem razpisu P4D 2019 – 2023 Spodbude za digitalno transformacijo MSP Slovenski podjetniški sklad ukinja dva bližnja roka za oddajo vloge (in sicer rok 01.04.2020 in rok 01.06.2020) prav tako zaradi aktivnosti, ki so vezane na blažitev posledic koronavirusa. Rok za oddajo vloge za leto 2020 pri omenjenem javnem razpisu je 01.09.2020


      Objavljeno: 11:03:2020

A5
 • točka 9, ki se nanaša na obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, se dodaja nov stavek, ki se nanaša na oddajo zahtevkov, in sicer: Za vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem listu (13.3.2020), roki za oddajo podaljšajo za 3 mesece od predvidenega obdobja določenega v javnem pozivu.

Spremeni se tudi :

 • točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv

Po novem se lahko vse vloge oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika. Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.

 • točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev
  Po novem mora prijavitelj Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob oddaji zahtevka oz. pred izplačilom. Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključi. Za datum podpisa pogodbe se upošteva datum prejete pošte na Sklad.
 • u7  
         Objavljeno: 11:03:2020

 

Slovenski podjetniški sklad zaradi izrednih razmer in reorganizacije delovnih procesov ter usmeritve velike večine aktivnosti vezanih na ukrepe blažitve posledic koronavirusa začasno zapira naslednje vavčerje: 

 • VAV-3 – Vavčer za tržne raziskave tujih trgov,
 • VAV – 8 – Vavčer za digitalni marketing,
 • VAV -9 – Vavčer za pripravo digitalne strategije. 

        Objavljeno: 11:03:2020

30.03 3  


        Objavljeno: 11:03:2020 (glej tudi nadgradnjo Ukrepa in sicer Ukep št. 10)

u2  

       Objavljeno: 11.03.2020

P7C1
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________
Sklad bo ravno tako vse nove informacije ter informacije v zvezi z ukrepi objavljal na svoji spletni strani ter prijavljene uporabnike e-novic obveščal z neposredno elektronsko pošto.

Prijave na e-novice so možne preko prijave z vpisom podatkov v obrazec, ki se nahaja na osnovni strani Slovenskega podjetniškega sklad.

 
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice