Slovenski podjetniški sklad je dne 08.05.2020 v Ur.l. RS št. 65/2020 objavil spremembe javnega razpisa z oznako P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 20.03.2020.

Glavna novost se nanaša na vzpostavljeno novo kreditno – garancijsko linijo z oznako C.19 – Mikrogarancije za MSP – kritje škode zaradi virusa COVID-19, to pomeni, da podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti ali za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19.

 Namen nove kreditno-garancijske linije C.19 je zagotoviti kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije ter spodbujanje podjetij za nadaljnjo izvajanje podjetniške aktivnosti in je po presoji Sklada financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno.

Na kreditno-garancijsko linijo C.19. lahko kandidirajo podjetja z glavno dejavnosti iz vseh dovoljenih področij, skupin in razredov, torej tudi podjetja z glavno dejavnostjo v okviru šifre dejavnosti “G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil”. Pri tem pa je potrebno upoštevati izločene dejavnosti, navedene v tč. 5.1. tega javnega razpisa.

Podjetja, ki so utrpela posledice COVID 19 se lahko prijavijo v okviru razpisa P1 plus 2020 na kreditno garancijsko linijo C.19  in so hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa v višini 80 % deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,50 %.

Ostali pogoji:
 • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika podjetja,
 • ročnost kredita: 1,5 do 5 let,
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
 • brez stroškov odobritve in vodenja garancije

Podjetja, ki se boste prijavila na razpis P1 plus 2020, na katerokoli kreditno-garancijsko linijo, morate:

 • dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN[1] vsaj D2. Omejitev ne velja:
  – za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2018, in sicer za prijavne roke od vključno 20.5.2020 do vključno 5.7.2020,
  – za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2019 in zavode, in sicer za vse prijavne roke.
 • oddati vlogo preko ePortala s popolno vsebino, ki vključuje:
  – Prijavni list P1 plus 2020 – ePortal
  – Poslovni načrt s finančno prilogo za kreditno garancijske linije A.1., A.2. in A.3.,
  – Predstavitveni načrt s finančno prilogo za kreditno garancijsko linijo C.19.
  – Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida:

– za leto 2018 (velja za prijavne roke do vključno 5.5.2020) oziroma

– za leto 2019 (velja za prijavne roke od vključno 20.5.2020 dalje), oddane na AJPES.

Podjetja ustanovljena v letu 2020, morajo priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Predložiti je treba računovodske izkaze v obliki, ki je bila s strani podjetja uradno oddana na AJPES, (ne velja izpis računovodskih izkazov iz spletne strani AJPES).

– Bančni sklep o odobritvi kredita zavarovanega z garancijo Sklada (vlagatelj ga pridobi na poslovni banki).

– Če se projekt vlagatelja nanaša na nakup poslovnega prostora, je potrebno v vlogi priložiti cenitev objekta s strani pooblaščenega izvajalca, izdelano vsaj v letu 2017

Bonitetna dokazila morajo biti skladna z zadnjimi objavljenimi računovodskimi izkazi – AJPES):

 1. BON-1 za gospodarske družbe
 2. BON-1 za samostojne podjetnike
 3. BON-1 za zadruge
 4. BON-1/Z za zavode

Za podjetja, ustanovljena v letu 2020 se predloži BON-2.

Vlagatelj lahko za dokazilo bonitetne ocene predloži eS.BON obrazec (spletna bonitetna informacija). Za prijavne roke do vključno 5.5.2020 se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2018. Za prijavne roke od 5.9.2020 dalje se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2019.

Za prehodno obdobje (zaradi virusa COVID-19) se za prijavne roke od vključno 20.5.2020 do vključno 5.7.2020 (zaradi podaljšanih rokov oddaje letnih poročil na Ajpes in uradne objave le-teh ter podaljšanja rokov za izdajo S.BON-1 za leto 2019), predložijo:

– letna poročila za leto 2019 (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz bilančnega dobička/bilančne izgube), oddana na AJPES, na poenotenih obrazcih za državno statistiko,

–  izjava podjetja/vlagatelja, da letnih poročil za leto 2019, oddanih na Ajpes, ne bo več spreminjal.

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 20.5., 5.6., 20.6., 5.7., 5.9., 20. 9., 5.10., 20. 10. 2020.

Postopek pridobitve garancije je enostaven, postopek odobritve pa hiter (povprečen čas od oddaje vloge do odobritve cca 1 mesec)!

Na podlagi pozitivnega sklepa banke se lahko prijavite na javni razpis P1 plus 2020! V primeru pozitivne ocene s strani SPSa se izda garancija za zavarovanje bančnega kredita. Posamezno podjetje lahko pridobi do 2 garanciji SPSa (za največ dva projekta, vendar za različni kreditno-garancijski liniji).

Z izdajo garancij SPSa je podjetjem omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

*Natančni pogoji so podrobneje definirani na ravni javnega razpisa P1 plus 2020, ki ga najdete na https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=106 in v Ur. l. RS št. 31/2020 z dne 20.3.2020.

[1] Seznam bank, ki sodelujejo s SPS-jem je dostopen v razpisni dokumentaciji P1 plus 2020 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

[2] Dejavnosti iz šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

 

 

 

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice