Namen vavčerja

Spodbuditi podjetja k:

 • pridobitvi certifikatov oz. k pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev
 • vzdrževanju/obnovi certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procese in storitve

s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge in dvignila kakovost poslovanja oz. izdelkov.

Podjetja lahko s pomočjo vavčerja sofinancirajo upravičene stroške, ki se nanašajo na:

 • pridobivanje certifikatov oz. vzdrževanje/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procese in storitve ter validacije okoljske izjave, pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN, in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS)

Certifikati v okviru navedenih shem pokrivajo tudi nekatera ključna področja za rast in razvoj, kot so digitalizacija, zeleni prehod, krožno in trajnostno gospodarstvo.

Višina financiranja

 • 60–odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov
 • Najnižja subvencija: 1.000,00 EUR
 • Najvišja subvencija: 9.999,99 EUR

Razpisana sredstva

 • 3,0 mio EUR za obdobje od 2024–2028

Upravičeni stroški

 • Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
 • Stroški nakupa standarda
 • Stroški prve pridobitve, vzdrževanja in obnove certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procese, storitve ter validacije okoljske izjave, pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN, in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

DDV ni upravičen strošek.

Sofinanciranje je upravičeno le za certifikate prvič pridobljene po 1. 1. 2024.

MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 9. 2028.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.

Pridobitev certifikata

Certificiranje (pridobitev, vzdrževanje in obnova certifikata) je postopek, ki ga izvede certifikacijski organ, ki je akreditiran oziroma priznan. Akreditiranost certifikacijskih organizacij se izvaja na dva načina:
 • certifikacijski organ mora biti akreditiran ali priglašen s strani katerekoli od nacionalnih akreditacijskih organizacij, ki so podpisnice multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji. To velja za: ISO, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, PEFC, IFS, BRC;
 • certifikacijski organ mora biti priznan s strani nosilca standarda oziroma lastnika sheme
  Navedeno velja za:

Posebni pogoji

 • Pri izboru zunanjega izvajalca mora MSP ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni
 • MSP mora imeti v času trajanja projekta najmanj enega (1) zaposlenega
 • Certifikat mora biti v času uveljavljanja upravičenih stroškov veljaven
 • Certifikat mora biti izdan do dne oddaje zahtevka za izplačilo
 • MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno. Za vsak certifikat mora MSP oddati ločeno vlogo

Dokumentacija

1. Javni poziv in pozivna dokumentacija

Objava javnega poziva v Ur. l. RS. št. 52/2024 z dne 21. 6. 2024:

2. Najpogostejša vprašanja in odgovori

Izkoristite brezplačno pomoč in informacije pri pripravi vloge in oddaji zahtevka

Prijaviteljem je preko mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) oz. SPOT Svetovanje na voljo tudi brezplačna pomoč in strokovne informacije o posameznem vavčerju oz. objavljenem javnem pozivu pri:

 • prijavi na javni poziv (pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev)
 • oddaji zahtevka za izplačilo sredstev

Brezplačno pomoč in vse strokovne informacije prijavitelji pridobijo pri izkušenih svetovalcih SPOT Svetovanje, ki do dostopne prijaviteljem na 12 statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki posameznih regijskih točk SPOT Svetovanje so na voljo na naslednji povezavi: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/spot-svetovanje-podjetnisko-svetovanje-in-mentoriranje/.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim pozivom so prijaviteljem dosegljive tudi na SPS:

V ČASU URADNIH UR IZVEN URADNIH UR
telefonsko od ponedeljka do petka med 9.00 in 11.00 uro, na tel. 02/234-12-60 na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: vavcer@podjetniskisklad.si

Javni razpis se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge 1 »Inovacijska družba znanja«, specifičnega cilja RSO1.3 »Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami ESRR«.

ODDAJA VLOGE
Vlogo na odprti javni razpis lahko hitro, varno in enostavno oddate elektronsko preko ePortala.
ePortal
Postopek oddaje vloge
Spoznajte ePortal in postopke oddaje vloge po korakih.
Potrebujete pomoč?
Izkoristite brezplačne pripomočke, ki jih ponuja SPS za pripravo vloge.
Pripomoček za pripravo poslovnega načrta
Pripomoček za pripravo amortizacijskega načrta
Koristne informacije
Kaj je dobro vedeti o koriščenju državnih pomoči, preden oddate vlogo na SPS.
Koristne informacije o prijavi na razpise in pozive SPS
Preverite aktualne razpise in pozive SPS
Vsi javni razpisi in pozivi