Namen vavčerja je:

 • omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment),
  ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (LCA analiza)

 • predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca izdelavo LCA analize
  in je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD (https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html)

Najnižja spodbuda: 3.000,00 EUR

Najvišja spodbuda: 9.999,99 EUR

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoč

Posebni pogoji:

 • v vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega strokovnjaka/izvajalca iz evidence strokovnjakov, ki jo vodi SPIRIT Slovenija in je objavljena na spletni strani https://evidence.spiritslovenia.si
 • v kolikor zunanji izvajalec iz evidence ne more zagotavljati storitve, ki bi ustrezala prijavitelju, lahko prijavitelj poišče drugega izvajalca, ki pa se mora predhodno vpisati v evidenco strokovnjakov in izpolnjevati pogoje za vpis
 • prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge z izbranim izvajalcem opraviti »Predhoden posvet« glede izvedbe LCA analize
 • prijavitel mora za projekt pridobiti predhodno pozitivno mnenje SPIRIT (obvezna priloga zahtevka)
 • LCA analiza ne sme biti izdelana pred objavo tega javnega poziva
 • prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji
 • prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 3 zaposlene po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si