Namen vavčerja je:

 • spodbuditi MSP k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva

Najnižja spodbuda: 500,00 EUR za posamezen sklop aktivnosti

Najvišja spodbuda:

 • 3.000,00 EUR za posamezen sklop aktivnosti
 • max. 9.000,00 EUR za vse tri aktivnosti skupaj

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoči

Upravičeni stroški:

 • 1. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva
 • 2. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva
 • 3. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja

Postopek do vavčerja:

 • podjetnik se najprej prijavi na svetovalni intervju in ko prijavo na emailu potrdi, ga v roku petih dni kontaktira svetovalka, ki ga seznani s postopkom pridobitve finančnih sredstev za vavčer za prenos lastništva ter se pogovori o izzivih in pasteh s katerimi se lahko sreča pri prenosu lastništva
 • na podlagi tega intervjuja podjetnik pridobi Predhodno potrdilo agencije – Obrazec 1, ki je priloga k vlogi za vavčer za prenos lastništva
 • ves čas izvajanja aktivnosti je svetovalka podjetniku na voljo za vprašanja povezana z vavčerjem
 • za vsak sklop aktivnosti (1. pripravo na prenos lastništva, 2. izvedbo prenosa lastništva in 3. usposabljanje naslednikov za prenos lastništva); so v razpisni dokumentaciji navedeni stroški aktivnosti, ki so upravičeni
 • za vsak sklop aktivnosti je potrebno v vlogi definirati tudi zunanjega izvajalca, ki ste ga izberete iz evidence zunanjih izvajalcev
 • pozorni morate biti, da izvedbi aktivnosti in izdelavi dokumentov pomembnih za pripravo ali izvedbo na prenos lastništva v okviru vavčerja za prenos lastništva upoštevate minimalne zahteve za pripravo dokumentacije
 • pred oddajo zahtevka za vavčer mora svetovalka SPIRIT pregledati podjetnikovo dokumentacijo
 • za pregled dokumentacije se prijavite na zahtevo za pregled dokumentacije pred oddajo zahtevka za vavčer za prenos lastništva
 • za vsa dodatna vprašanja pišite na Prenos.Lastnistva@spiritslovenia.si

Posebni pogoji:

 • prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge na podlagi svetovalnega intervjuja
  (https://www.podjetniski-portal.si/programi/druzinsko-podjetnistvo/prijava-na-svetovalni-intervju-za-pridobite-sredstev-za-prenos-lastnistva) pridobiti Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija o identificiranih aktivnosti prijavitelja za področje prenosa lastništva, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1)
  • v vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz evidence zunanjih izvajalcev za prenos lastništva
  • prijavitelj lahko izbere le zunanjega izvajalca, ki ima v evidencah vpisane reference za aktivnosti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu
  • evidenco zunanjih izvajalcev vodi SPIRIT Slovenija
 • pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni
 • izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem
 • aktivnosti na področju prenosa lastništva ne smejo biti izvedene pred pred 1.1.2021
 • prijavitelj lahko za vsak sklop aktivnosti sredstva pridobi samo enkrat, pri čemer lahko odda za vsak posamezni sklop ločeno ali za več sklopov skupaj
 • prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si