Namen vavčerja je:

 • spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k statusnemu preoblikovanju:
  • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo
  • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
  • zadruge v gospodarsko družbo ali obratnoz namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje

Najnižja spodbuda: 1.000,00 EUR

Najvišja spodbuda: 5.000,00 EUR

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoči

  Upravičeni stroški:

  • so stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja podjetij
  • notarski stroški
  • stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja

  Posebni pogoji:

  • v vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca, v kolikor se MSP zanj odloči
  • pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni
  • statusno preoblikovanje (vpis spremembe v sodni register) ne sme biti izvedeno pred 1.1.2021
  • prijavitelj lahko po tem javnem pozivu pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023)

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si