Namen vavčerja je:

 • spodbujanje tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da:

  – podjetje prouči možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg

  širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih

  – povečevanje konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodke od prodaje

 • sofinanciranje stroškov tržnih raziskav tujih trgov, tj. proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu
  in konkurenci na tujem trgu
 • podatki so pridobljeni pretežno iz primarnih virov (ankete, intervjuji, opazovalne študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s ciljem:
  – identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja
  – ocene ustreznosti izdelkov/storitev za potrebe tujega trga
  – priprave načrta za prilagoditev izdelkov/storitev potrebam tujega trga
  – identifikacije ustreznih prodajnih kanalov na tujem trgu

Najvišja spodbuda: 1.000,00 EUR

Najnižja spodbuda: 2.500,00 EUR

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoči

Upravičeni stroški:

 • sofinancirajo se stroški izdelave tržne raziskave (stroški zunanjega izvajalca)

Posebni pogoji:

 • zunanji izvajalec se izbere iz KATALOGA SVETOVALCEV ZA TRŽNE RAZISKAVE NA TUJIH TRGIH (SPS)
 • pridobitev sredstev za raziskavo tujega trga samo 1-krat v obdobju od leta 2021 do leta 2023
 • izbrano svetovalno podjetje še ni preseglo kvote največ 10 tržnih raziskav po tem JP v koledarskem letu oddaje vloge
 • prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta najmanj 1 zaposlenega

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si