Namen vavčerja je:

 • spodbujanje tržnih raziskav tujih trgov
 • z namenom, da podjetje prouči možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg,
  širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih
 • povečevanje konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodke od prodaje
 • sofinanciranje stroškov tržnih raziskav tujih trgov, tj. proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu
  in konkurenci na tujem trgu
 • podatki so pridobljeni pretežno iz primarnih virov (ankete, intervjuji, opazovalne študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s ciljem:
  – identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja
  – ocene ustreznosti izdelkov/storitev za potrebe tujega trga
  – priprave načrta za prilagoditev izdelkov/storitev potrebam tujega trga
  – identifikacije ustreznih prodajnih kanalov na tujem trgu

Najvišja spodbuda: 1.000,00 EUR

Najnižja spodbuda: 2.500,00 EUR

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoči

Sredstva na voljo v obdobju 2021-2023: 250.000,00 EUR

Upravičeni stroški od 1.1.2021 do 30.09.2023:

 • sofinancirajo se upravičeni stroški izdelave tržne raziskave to so stroški zunanjega izvajalca za izdelavo tržne raziskave
 • zunanji izvajalec se izbere iz KATALOGA SVETOVALCEV ZA TRŽNE RAZISKAVE NA TUJIH TRGIH (SPS)

Posebni pogoji:

 • pridobitev sredstev za raziskavo tujega trga samo 1-krat v obdobju od leta 2021 do leta 2023
 • izbrano svetovalno podjetje še ni preseglo kvote največ 10 tržnih raziskav po tem JP v koledarskem letu oddaje vloge
 • prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta najmanj 1 zaposlenega

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si