Datum objave Naziv Oznaka Povezava Vir
20.5.2003 Priporočilo Komisije o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij 2003/361/ES Povezava L124/36
20.12.2013 Uredba o Evropskem socialnem skladu 2013/1304/EU Povezava L347/470
20.12.2013 Uredba o Evropskem skladu za regionalni razvoj 2013/1301/EU Povezava L347/289
20.12.2013 Uredba o Kohezijskem skladu  2013/1300/EU Povezava L347/281
 22.7.2013 Uredba Sveta (EU) o spremembi Uredbe (ES) št. 994/98 o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne državne pomoči  2013/733/EU Povezava L204/11
22.7.2013 Uredba Sveta (EU) o spremembi Uredbe (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES 2013/734/EU Povezava L204/15
23.7.2013 Smernice o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020 2013/C 209/01 Povezava L209/1
18.12.2013 Uredba Komisije (EU) o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 2013/1407/EU Povezava L352/1
20.12.2013 Uredba o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu 2013/1303/EU Povezava L347/320
22.1.2014 Smernice o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja 2014C 19/04 Povezava L19/4
17.6.2014 UREDBA KOMISIJE o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 2014/651/EU Povezava L187/1
27.6.2014 Okvir za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije 2014C 198/01 Povezava L198/1
Navodila za pripravo programov in izvajanje skladov Povezava