Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

SPLOŠNE
GARANCIJE
za večje investicije

1

MIKROGARANCIJE
za obratna sredstva

2

GARANCIJE ZA
ZELENE PROJEKTE
IN PROJEKTE
KROŽNEGA
GOSPODARSTVA

3

GARANCIJE
ZA DIGITALNO
TRANSFORMACIJO
PODJETIJ

4

GARANCIJE
ZA OBMEJNA
PROBLEMSKA
OBMOČJA

5

OSTALE
GARANCIJE

6

Osnovne značilnosti

  • 60 ali 80 % garancija SPS za zavarovanje bančnega kredita
  • Do 1.250.000 EUR bančnega kredita za investicije
  • Do 200.000 EUR bančnega kredita za obratna sredstva

Namen financiranja

Garancije SPS so namenjene mikro, malim in srednje velikim podjetjem:

  • za lažje, hitrejše in cenejše najemanje bančnih kreditov
  • za povečanje možnosti pridobitve kredita tistim podjetjem, ki sama nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita
  • za zagotovitev likvidnosti ter konkurenčno uveljavljanje na trgu
  • za obratna sredstva ali večje investicije (materialne ali nematerialne)

Cilji garancijske sheme

  • Olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja
  • Spodbujati rast in razvoj MSP
  • Krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev, spodbujanje zasebnih vlaganj

Opis financiranja

Financiranje poteka dvostopenjsko

Podjetje obišče poslovno banko, ki sodeluje s SPS, in pri njej zaprosi za najem kredita z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje koristilo garancijo SPS. Na podlagi pozitivnega sklepa banke se lahko podjetje prijavi na javni razpis SPS ter zaprosi za garancijo s subvencijo obrestne mere.

Če podjetje uspešno kandidira na javnem razpisu za pridobitev garancije preko SPS, mu ta z garancijo izda 60- ali 80-odstotno zavarovanje kredita s subvencijo obrestne mere, zagotovijo pa se mu tudi ugodnejši pogoji najema kredita.

Enostaven in hiter postopek pridobitve garancije

1

Objava javnega razpisa

SPS na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS  objavi javni razpis, ki omogoča pridobitev garancije za zavarovanje bančnega kredita. Podjetje, ki želi pridobiti garancijo SPS za bančni kredit, se s pogoji kandidiranja seznani v objavljeni razpisni dokumentaciji, ki je dostopna na spletni strani SPS.

2

Banka

Podjetje obišče poslovno banko, ki sodeluje s SPS, in pri njej zaprosi za dolgoročni kredit z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje koristilo garancijo SPS. Na podlagi sklepa banke o odobritvi dolgoročnega kredita se lahko podjetje prijavi na javni razpis »Garancija Sklada za bančni kredit s subvencijo obrestne mere«.

3

Enostavna in hitra elektronska priprava ter oddaja vloge

Vloga se pripravi na ePortalu z izpolnitvijo prijavnega obrazca – prijavnega lista. Prijavitelj poišče ustrezno oznako prijavnega lista za razpis, na katerega se želi prijaviti, ter vlogo izpolni skladno z navodili.

4

Obdelava vloge in izdaja sklepa

SPS  vlogo pregleda. V primeru nepopolno oddane vloge prijavitelja pozove k dopolnitvi. Popolne vloge, ki ustrezajo tudi vsem pogojem iz javnega razpisa, so odobrene in financirane v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. SPS odločitev o odobritvi kredita posreduje v obliki sklepa.

5

Banka

SPS banke obvesti o odobrenih in neodobrenih vlogah. Odobrena vloga za garancijo je podlaga, da banka in podjetje skleneta kreditno pogodbo in v okviru nje tudi zavarovanje kredita.

6

Podpis pogodbe s SPS

Na podlagi prejete kreditne pogodbe SPS s podjetjem sklene pogodbo o izdaji garancije in subvencioniranju obrestne mere. Podpisovanje pogodb se izvede s kvalificiranim  digitalnim potrdilom za poslovne subjekte.

7

Izdaja garancije

SPS na podlagi podpisane pogodbe o izdaji garancije in subvencioniranju obrestne mere banki izda garancijo.

8

Črpanje bančnega kredita, zavarovanega z garancijo SPS

Banka na podlagi verodostojne dokumentacije, ki ji jo posreduje podjetje, izvaja namensko črpanje kredita, zavarovanega z garancijo sklada.

9

Izvedba investicije

Izdatki z izvedbo projekta smejo nastati v okviru določenega obdobja upravičenosti nastanka v skladu z razpisnimi določili.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00