Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljevanju: Sklad), Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, na podlagi 20. člena Zakona o javnih skladih ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP) in Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Ur. l. RS št. 04/19) objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto

DIREKTORJA

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe najmanj druge stopnje,
 • ima najmanj 8 let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,
 • ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.

Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog Nadzornega sveta Sklada. Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let.

Direktor:

 • organizira in vodi delo in poslovanje Sklada,
 • predstavlja in zastopa Sklad,
 • sprejema akte v okviru svojih pristojnosti,
 • opravlja naloge, za katere tako določa Zakon o javnih skladih, Ustanovitveni akt Sklada ali drug zakon oziroma splošni akt Sklada.

Prijava mora vsebovati:

 • V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae) iz katerega naj bodo zlasti razvidne delovne in vodstvene izkušnje,
 • pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna,
 • izjavo, da za namen tega javnega natečaja dovoljuje Javnemu skladu Republike Slovenije za podjetništvo pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradnih evidenc (v primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila),
 • kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome ali drugo verodostojno listino, iz katere je razvidna dosežena izobrazba,
 • kot dokazilo o najmanj osmih letih delovnih izkušenj in petih letih delovnih izkušenj na vodilnih mestih podobne zahtevnosti kandidat predloži verodostojne listine, iz katerih je razviden čas opravljanja dela, stopnja izobrazbe in vrsta dela,
 • program razvoja oziroma vizijo dela Sklada za mandatno obdobje, za katero kandidira.

Vizija mora biti sestavljena iz naslednjih delov:

 • poslanstvo Sklada: kratka predstavitev vloge, strateških usmeritev in poslanstva Sklada;
 • vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije mora biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju Sklada v mandatnem obdobju, zlasti z opredelitvijo prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje in merljivih kazalnikov realizacije le teh;
 • finančne, kadrovske in druge potrebne resurse za uresničitev vizije;
 • morebitne zakonske spremembe, ki bi bile potrebne za uresničitev vizije.

Pisne prijave z zahtevanimi dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, s pripisom – »javni natečaj – direktor«

Rok za prijavo: 15 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije.

Če je prijava poslana po pošti, velja, da je prijava pravočasna, če jo Sklad prejme, preden se izteče rok.

Če je prijava poslana priporočeno po pošti, velja, da je prijava pravočasna, če je prijava zadnji dan roka za prijavo oddana na pošto.

Nepravočasne vloge se ne bodo obravnavale in se bodo v zaprti ovojnici vrnile na naslov pošiljatelja.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po zaključenem postopku izbire.

Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas 4 let. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Sklada v Mariboru.

Za dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega natečaja se lahko obrnete na Matejo Krajnc, telefonska številka 02/234 12 51.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice