O katalogu
Splošni podatki
Načini dostopa do informacij
Stroškovnik
Najpogosteje zahtevane informacije

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Odgovorna oseba:

mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica

Datum prve objave kataloga:

19.01.2007

Datum zadnje spremembe:

3.5.2022

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA
2.a ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

Splošni podatki:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ulica kneza Koclja 22, Maribor
tel.: 02/234-12-50
email: info@podjetniskisklad.si
internet: www.podjetniskisklad.si

Opis delovnega področja organa:

Slovenski podjetniški sklad je specializirana finančna institucija z učinkovitimi finančnimi in vsebinskimi spodbudami za mikro, mala in srednje velika podjetja. Spodbude dodeljuje preko javnih razpisov in javnih pozivov, ki so objavljeni v Uradnem listu RS.

Seznam notranjih organizacijskih enot z navedbo vodje
(ime, priimek in naziv)

Sektor finančnih spodbud
Mag. Boštjan Vidovič, Vodja sektorja

Sektor za posebne razvojne spodbude
Rok Huber, Vodja sektorja

Sektor za finančno poslovanje
Milena Šiško, Vodja sektorja

Oddelek za strateško načrtovanje in pravne zadeve
Simona Grobelnik, Vodja oddelka

Oddelek za spremljavo in podporo poslovnih procesov
Mag. Natalija Muršič Tomažič, Vodja oddelka

2.b KONTAKTNI PODATKI URADNIH OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja na splošnem področju:

Mateja Krajnc, Strokovni sodelavec VII/2(I)

 • tel. (02) 234-12-51,
 • e-mail: info@podjetniskisklad.si

Oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja s področja finančnih spodbud:

Karina Bezjak, Področni svetovalec I

 • tel. (02) 234-12-87
 • e-mail: info@podjetniskisklad.si

Oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja s področja vavčerjev:

Mag. Tina Zager, Višji svetovalec področja II

 • tel. (02) 234-12-55
 • e-mail: info@podjetniskisklad.si

Oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja s področja vsebinske podpore:

Tina Čeh, Višji svetovalec področja I

 • tel. (02) 234-12-77
 • e-mail: info@podjetniskisklad.si

2.c SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

Nacionalni predpisi

 • Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP)
 • Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv)
 • Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02)
 • Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19)

Predpisi EU

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

2.č SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

Sklad ni predlagatelj predpisov.

2.d SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

Letna poročila

2.e KATALOG UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV, KI JIH VODI ORGAN

 • Postopki dodelitve finančnih spodbud, ki se izvajajo na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo.
 • Postopki dodelitve vsebinskih spodbud, ki se izvajajo na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo.
 • Postopki za vpis in izbris podjetij v Register inovativnih zagonskih podjetij, ki se izvajajo na podlagi Zakona o spodbujanju investicij.
 • Postopki za vpis in izbris podjetij v Register podjetij z visoko dodano vrednostjo, ki se izvajajo na podlagi Zakona o spodbujanju investicij.
 • Postopki o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja
 • Postopki o odločanju o zahtevi na podlagi Zakona o varovanju osebnih podatkov
 • Postopki odločanja na podlagi Zakona o javnem naročanju

2.f SEZNAM JAVNIH EVIDENC, KI JIH UPRAVLJA ORGAN

 

2.g SEZNAM INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

3. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • dostop preko spleta: podjetniskisklad.si, uporabniki za brskanje po naših spletnih straneh potrebujejo brskalnik Netscape ali Explorer ali Mozilla.
 • fizični dostop: na sedežu Sklada, Ulica kneza Koclja 22, Maribor
 • dostop za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 12. členom uredbe: na spletnih straneh je možna izbira velikosti črk. Uporabniki se lahko zglasijo tudi osebno na skladu, kjer jim informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo. Informacije lahko dobijo tudi po telefonu.

4. STROŠKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Sklad lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Seznam prejemnikov finančnih spodbud in podatek o njihovi višini
 • Seznam prejemnikov vsebinskih spodbud
 • Časovni plan objave javnih razpisov in pozivov

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00