ESG pripomoček: podjetjem na voljo spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti!

Slovenski podjetniški sklad je za start-up in scale-up podjetja ter druga inovativna mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) razvil t.i.
»ESG pripomoček« napredno spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti.

ESG pripomoček podjetjem omogoča, da ocenijo svojo trajnostno naravnanost in prepoznajo morebitna okoljska, družbena in upravljavska tveganja svojega poslovanja.

ESG pripomoček se osredotoča na različne vidike trajnosti, in sicer:

 • okoljske vidike (npr. poraba virov, ravnanje z odpadki),
 • družbene vidike (npr. raznolikost in enake možnosti, zdravje in varnost pri delu in v odnosu do strank ipd.) in
 • upravljavske vidike (npr. zasebnost in varovanje podatkov, upravljanje z davki ipd.).

Podjetja se bodo z uporabo pripomočka:

 • v prvi vrsti podrobneje seznanila s koncepti trajnostnega poročanja

 • dobila prvi vpogled v njihovo trenutno stanje trajnostne naravnanosti

 • pridobila možnosti in priporočila za izboljšave na področju obvladovanja okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj

Zasnova orodja

Orodje je zasnovano na Global Reporting Initiative (GRI) standardih, ki zagotavljajo kredibilnost in primerljivost rezultatov.

Registracija

Podjetja se lahko v orodje na enostaven način registrirajo, izpolnijo vprašalnik s 30 kratkimi vprašanji in na svoj e-mail naslov prejmejo avtomatsko generirano poročilo, ki vsebuje oceno njihove trajnostne usmerjenosti in priporočila za izboljšave.

Vprašalnik

Vprašalnik temelji 30 kratkih vprašanjih s področja obvladovanja okoljskih (E), družbenih (S) in upravljavskih (G) vidikov poslovanja, in sicer z naslednjih področij:

E S G
Poraba energije iz obnovljivih virov Programi usposabljanja in izobraževanj Boj proti korupciji
Trajnostna poraba vode Lokalne skupnosti Protikonkurenčno ravnanje
Trajnostna poraba surovin Raznolikost in enake možnosti Upravljanje z davki
Toplogredni plini in emisije Zdravje in varnost strank Javna politika
Ravnanje z odpadki Nediskriminacija Zasebnost in varovanje podatkov
Potencial krožnega poslovnega modela Svoboda združevanja in kolektivna pogajanja Gospodarska uspešnost
Zavezanost krožnemu preoblikovanju Otroško delo Prihodki z naslova trajnostnih produktov in storitev
Infrastruktura za krožno ponovno uporabo Trajnostna merila za stranke Raziskave in razvoj
Vpliv poslovanja na biotsko raznovrstnost in ekosisteme Zdravje in varnost pri delu Poročanje o trajnostnem razvoju
Trajnostna merila za okoljsko presojo dobaviteljev Preprečevanje z delom povezanih nezgod in nevarnosti za zdravje Izvajanje trajnostne strategije

Razlogi za izdelavo ESG pripomočka

Za prehod na nizkoogljično, bolj trajnostno, z viri gospodarno in krožno gospodarstvo in družbo (Agenda 2030, Pariški sporazum, Evropski zeleni dogovor) je ključno trajnostno financiranje oz. preusmerjanje javnih in zasebnih naložb v trajnostne gospodarske dejavnosti.

Investitorji tveganega kapitala in velika podjetja, ki so pogosto kupci / poslovni partnerji start-up in scale-up podjetij, so čedalje bolj naklonjeni sodelovanju in povezovanju s tistimi start-up in scale-up podjetji, ki pri svojem poslovanju upoštevajo širše okoljske, družbene in upravljavske dejavnike (t. i. ESG dejavnike – enviornmental, social in governmental dejavnike), pri čemer se:

 • okoljski dejavniki nanašajo na prepoznavanje pozitivnega ali negativnega vpliva poslovanja podjetja na podnebne spremembe, emisije toplogrednih plinov, porabo virov (energije, vode, surovin/materialov), odpadke in onesnaževanje, biodiverziteto in ekosisteme, kvaliteto zraka, ipd.,
 • družbeni dejavniki nanašajo na prepoznavanje pozitivnega ali negativnega vpliva poslovanja podjetja na zdravje in varnost pri delu, delovne pogoje v podjetju, raznolikost zaposlovanja, odnos do strank, skrb za lokalno skupnost in družbo, depriviligirane skupine, človekove pravice, ipd. in
 • upravljavski dejavniki nanašajo na prepoznavanje pozitivnega ali negativnega vpliva poslovanja podjetja na integriteto, vrednote in etiko v podjetju, preprečevanje korupcije, upravljanje s tveganji, strukturo in raznolikost upravljanja v podjetju, transparentnost podjetja, ipd.

Start-up in scale-up podjetja lahko s prepoznavanjem in vključevanjem ESG dejavnikov v svoje poslovne procese:

 • pridobijo nove investitorje, kupce ali poslovne partnerje,
 • zmanjšajo stroške proizvodnje ali druge stroške poslovanja ter posledično povečajo prihodke in
 • privabijo visoko-usposobljene kadre – mlade generacije so namreč bolj naklonjene delu v trajnostno osveščenih in odgovornih podjetjih.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor

Tel.: 02/234 12 60
Fax.: 02/234 12 82

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00