GARANCIJE ZA BANČNE KREDITE

Namen garancijske sheme

Namen garancijske sheme SPS-a je zagotavljati ugodno financiranje mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) ter s tem omogočiti

hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov

MSP, še posebej:

 • za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP
 • za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,
 • za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Osnovne značilnosti

 • 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita z garancijo SPS
 • do 1.250.000 EUR kredita za investicije
 • do 200.000 EUR kredita za obratna sredstva
 • kredit zavarovan z garancijo SPS lahko krije do največ 80 % upravičenih stroškov
 • ugodni posojilni pogoji
 • brez stroškov odobritve in vodenja garancije
 • zagotovitev likvidnosti ter konkurenčno uveljavljanje na trgu

Cilji
garancijske sheme

Cilji garancijske sheme so:

 • olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,
 • spodbujati rast in razvoj MSP,
 • krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev, spodbujanje zasebnih vlaganj.

Opis financiranja

Financiranje v okviru garancijske sheme je sestavljeno iz:

 • Garancije za bančni kredit
  SPS izda delno zavarovanje za bančni kredit v obliki 60 ali 80 % garancije. Kredit najamejo MSP-ji
  pri sodelujočih bankah.
 • Subvencija obrestne mere
  Vsak kredit zavarovan z garancijo SPS-a, je prav tako upravičen do nižje obrestne mere, ker SPS subvencionira tudi obrestno mero.

Ugodnosti financiranja

Bančni kredit zavarovan z garancijo SPS-a, je za podjetja ugodnejši zaradi:

 • Nižjih zahtev po zavarovanju

 • Nižjih obrestnih mer
 • Daljše ročnosti kredita
 • Možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita
 • Brez stroškov odobritve in vodenja garancije
 • Stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke

Sodelujoče banke

SPS pri odobravanju garancij sodeluje s 12 – imi komercialnimi bankami:

 • Banka Intesa Sanpaolo d.d.
 • Gorenjska banka d.d.
 • Nova KBM d.d.
 • Nova Ljubljanska banka d.d.
 • SKB banka d.d.
 • BKS bank AG
 • Addiko Bank d.o.o
 • Deželna banka Slovenije d.d.
 • Banka Sparkasse d.d.
 • Delavska hranilnica d.d.
 • Hranilnica Lon d.d., Kranj
 • Primorska hranilnica Vipava d.d.

Osnovni pogoji za kandidiranje

 • Glavni pogoj: Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita
 • Letni promet ne presega 50 mio EUR
 • Bilančna vsota ne presega 43 mio EUR
 • Vsaj 1 zaposlen za polni delovni čas in manj kot 250 zaposlenih
 • Podjetje lahko koristi kredit le namensko
 • Ohraniti investicijo v RS vsaj 2 leti po investiciji
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči
 • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo
 • „De minimis“

Kreditno-garancijske linije

Kreditno-garancijske linije glede na višino garancije SPS-a na glavnico kredita in subvencionirano obrestno mero:

 • A.1. za MSP
 • A.2. za tehnološko inovativna podjetja
 • A.3. za MSP iz dejavnosti šifre G

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški v okviru produkta so lahko za:

 • a) INVESTICIJSKA VLAGANJA:
  • stroški materialnih investicij
   (nakup novih strojev, opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje, obnove/nakupa poslovnega objekta
  • stroški nematerialnih investicij
   (prenos tehnologije- patenti/licence)
 • b) OBRATNA SREDSTVA:
  • stroški materiala in trgovskega blaga
  • stroški storitev
  • stroški dela

Upravičenci

 • Mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v RS
 • Pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo
 • Registrirana kot: d.o.o., s.p., zadruga, zavodi, so.p., ki so se preoblikovala po zakonu o socialnem podjetništvu

Upravičena območja

 • Zahodna / Vzhodna kohezijska regija

  (sprememba programskega območja po oddaji vloge

  ni dovoljena – upravičen razlog za odpoved pogodbe)

Postopek pridobitve garancije

 • 1. Korak: BANKA
  • Podjetje obišče banko, ki sodeluje s SPS-om in pri njej zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje kredita koristilo garancijo SPS-a.
 • 2. Korak: SPS
  • Na podlagi pozitivnega sklepa banke sledi obisk spletne strani SPS-a in seznanitev s pogoji javnega razpisa za pridobitev garancije.
 • 3. Korak: ELEKTRONSKA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
  • Podjetje preko ePortala hitro in enostavno pripravi ter odda vlogo za garancijo v obravnavo.
 • 4. Korak: IZDAJA SKLEPA O PRIDOBITVI GARANCIJE
  • V primeru pozitivne ocene SPS podjetju odobri garancijo za zavarovanje kredita. Sledi elektronski podpis pogodbe o odobritvi garancije.
 • 5. Korak: BANKA
  • Ureditev kreditne pogodbe in zavarovanja na banki.
 • 6. Korak: ČPRANJE BANČNEGA KREDITA ZAVAROVANEGA Z GARANCIJO SPS-a
  • Namensko in realizacija investicije.
ePortal
Oddajte vlogo – hitro, enostavno in varno
Spoznajte ePortal
 • Informacije za garancije

  Svetovalni telefon:

  02 234 12 88
  02 234 12 74
  02 234 12 42
  02 234 12 64