MIKROKREDITI

za mikro in mala podjetja

P7 2024

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Prelistaj letak P7 2024
Razpis in dokumentacija

Višina financiranja

 • od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita
 • 100-odstotno kritje upravičenih stroškov poslovnih procesov in/ali projekta
  Možnost oddaje 1 vloge.

Razpisana sredstva

 • 10 mio EUR

Kreditni pogoji

 • Odplačilna doba: od 2 do 5 let
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev
  (z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita)
 • Obrestna mera: 37,5 % 6-mesečnega EURIBORA + fiksni pribitek 0,8 %
 • Zavarovanje: 8 menic podjetja
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

Pogoji za kandidiranje

 • Status mikro ali malega podjetja (s. p., g.d., zadruga z omejeno odgovornostjo)
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno in deluje pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB7
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • »de minimis«

Pogoji za črpanje kredita

 • Črpanje: Namensko in v enkratnem znesku
  (najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)
 • Način odplačevanja: mesečen, obročen

Upravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
 • Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev
 • Stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki, stroški prehrane, regres,…)
 • Zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: Upravičeni stroški poslovnega procesa/projekta lahko nastanejo največ 6 mesecev pred oddajo vloge in 18 mesecev po odobritvi kredita.

Razpisni roki in način oddaje vloge

 • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada
 • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
  • 8.3.2024 do 14.00 ure
  • 8.4.2024 do 14.00 ure
  • oziroma do porabe vseh sredstev

Informacije za podjetnike

1. Razpis in dokumentacija

2. Registracija in kreiranje podjetja v ePortalu

 • Pred izpolnjevanjem prijavnega lista se vlagatelj registrira in kreira profil podjetja
 • V kolikor vlagatelj potrebuje pomoč pri pripravi vloge lahko doda pooblaščenca, ki je tudi registriran na ePortalu Sklada.
 • Potek delovanja ePortala za oddajo vloge, si lahko ogledate v predstavitvenem videu

3. Priprava vloge

 • Obrazec Sklada – ePortal
  • Izpolnitev elektronskega obrazca »Vloga za financiranje P7 2024 MIKROKREDITI 2024« v ePortalu, ki vključuje:
   • Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe
   • Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo
   • Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS
 • Obvezne finančne priloge
  • Bonitetna dokazila S.BON-1 ali eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge na podlagi letnega poročila za leto 2022
  • Računovodski izkazi za leto 2022 (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida), ki so bili oddani na AJPES

4. Kontaktne osebe SPS-a za podjetnike

 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • ali na e-pošti razpisi@podjetniskisklad.si

Sofinanciranje republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov

ODDAJA VLOGE
Vlogo na odprti javni razpis lahko hitro, varno in enostavno oddate elektronsko preko ePortala.
ePortal
Postopek oddaje vloge
Spoznajte ePortal in postopke oddaje vloge po korakih.
Potrebujete pomoč?
Izkoristite brezplačne pripomočke, ki jih ponuja SPS za pripravo vloge.
Pripomoček za pripravo poslovnega načrta
Pripomoček za pripravo amortizacijskega načrta
Koristne informacije
Kaj je dobro vedeti o koriščenju državnih pomoči, preden oddate vlogo na SPS.
Koristne informacije o prijavi na razpise in pozive SPS
Preverite aktualne razpise in pozive SPS
Vsi javni razpisi in pozivi