KREDITI ZA ODPRAVO
ŠKODE V POPLAVAH

od 15.000 EUR do 100.000 EUR

ePortal
Oddajte vlogo – hitro, enostavno in varno
Spoznajte ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi

Namen razpisa

 • hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja
 • zagotoviti ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic poplav v avgustu 2023 na gospodarstvo

Prelistajte letak:

Razpisana sredstva

 • 30 mio EUR

Kreditni pogoji

 • Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita
  (možnost oddaje ene vloge)
 • Intenzivnost financiranja: 100 % kritje upravičenih stroškov
 • Odplačilna doba:
  2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  27 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev
  (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev )
 • Obrestna mera: letna fiksna 0,5 %
 • Zavarovanje:
  8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

Pogoji za kandidiranje

 • Glavni pogoj: vlagatelj je utrpel neposredno škod v poplavah avgusta 2023
 • Višina kredita ne presega 40 % od vrednosti čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022
 • Skupna vsota sredstev pomoči za odpravo posledic škode po poplavah, ne sme presegati dejanske škode vlagatelja
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB8
 • Podjetje ne sme biti v težavah / prisilna poravnava, stečaj ali likvidacija/
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • »de minimis«

Pogoji za črpanje kredita

 • Črpanje: Namensko in v enkratnem znesku
  (najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)
 • Način odplačevanja: mesečen, obročen

Upravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev
 • Zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške

Obdobje nastanka upravičenih stroškov

 • od 04.08.2023 do 31.05.2024

Razpisni roki in način oddaje vloge

 • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada
 • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
  • 09.11.2023 do 14.00 ure
  • 20.12.2023 do 14.00 ure
  • oziroma do porabe vseh sredstev

Dokumentacija in priprava vloge:

1. Razpis in dokumentacija

2. Registracija in kreiranje podjetja v ePortalu

 • Pred izpolnjevanjem prijavnega lista se vlagatelj registrira in kreira profil podjetja
 • V kolikor vlagatelj potrebuje pomoč pri pripravi vloge lahko doda pooblaščenca, ki je tudi registriran na ePortalu Sklada.
 • Potek delovanja ePortala za oddajo vloge, si lahko ogledate v predstavitvenem videu

3. Priprava vloge

 • Obrazec Sklada – ePortal
  • Izpolnitev elektronskega obrazca »Vloga za financiranje P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023« v ePortalu, ki vključuje:
   • Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe
   • Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo
   • Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS
 • Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.bon (spletno bonitetno oceno) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge na podlagi letnega poročila za leto 2022
 • Pisna dokazila o nastali škodi: do dve fotografiji ali zapisnik o nastali škodi
 • Za zavarovanje kredita (velja za zaprošene kredite od 50.001 EUR do 100.000 EUR) je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo, in sicer:
  a)
  Zavarovanje kredita P7P 2023. Obrazec je tukaj.
  b) Izjava o lastnem premoženju osebnega poroka s prilogami. Obrazec je tukaj.
  Priloge so sledeče:

  • GURS cenitev nepremičnin/e (https://eprostor.gov.si/EV_JAVNI/) ali cenitev nepremičnin/e s strani pooblaščenega izvajalca, izdelana vsaj v letu 2022

  • ZK izpisek/i za nepremičnino/e.

   Izjava s prilogami mora biti izpolnjena za vsakega poroka posebej, vključno z lastnikom podjetja (tudi če slednji nima nobenega premoženja).

4. Kontakt

 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si